Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1263. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2017, stran 4244.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 12. aprila 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žalec za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računu proračuna.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 410-0003/2018
Žalec, dne 12. aprila 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost