Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1261. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3, stran 4239.

  
Na podlagi prvega odstavka 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3 
I. 
Namen sklepa in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3.
Da se optimizira postopke in se zagotovi čim krajši čas izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOSG, se je občina odločila, da bo posamezne spremembe in dopolnitve odloka vodila v ločenih postopkih.
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3 predstavljata 18. in 46. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).
Spremembe se nanašajo umestitev predvidene prometne infrastrukture, kar zahteva tudi spremembo namenske rabe prostora in spremembo podrobne namenske rabe prostora v posameznih enotah urejanja prostora kot tudi določitev površin za dolgoročni razvoj naselij.
V tem postopku SD OPN 3 ne predvidevamo obsežnih premikov na področju trajno varovanih kmetiških zemljišč.
II. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17; v nadaljevanju: OPN MOSG), ki bo vključeval:
1. Spremembo namenske rabe prostora za potrebe celovite prometne infrastrukture.
Občina se je kljub številnim izdelanim strokovnim podlagam za promet, v želji po celostni rešitvi – načrtovanju prometa, v zaključnem postopku izdelave OPN MOSG zavestno odločila, da bo to področje reševala celostno in to samostojno v okviru SD OPN.
V tem času je občina poleg izdelanih strokovnih podlag za gradnjo obvoznic in krožišč sprejela tudi Trajnostno prometno strategijo. Na regijskem nivoju pa je izdelana tudi strokovna podlaga Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014–2020, ki poleg ostalih področij vsebuje tudi ločeno poglavje Infrastruktura, okolje in prostor.
Koncept prometne dostopnosti je eden izmed bistvenih pri načrtovanju prostorskega načrtovanja. Boljša prometna dostopnost tako vpliva na nižje stroške gospodarstva, večjo družbeno pravičnost in manjše pritiske na okolja. Prostorska dostopnost kot prostorska komponenta torej vpliva na najširši spekter razvojnih možnosti nekega območja, zato predstavlja pomembno sestavino pri urejanju prostora. Pri tem je z vidika trajnosti najpomembnejše upoštevati kriterij hierarhije prevoznih sredstev. V ospredju obravnave so pešci, še nad njimi pa so v hierarhiji obravnave funkcionalno ovirane osebe (invalidi, matere z dojenčki itd.). Sledijo drugi nemotorizirani načini, kot so kolesa, rolerji, skiroji …, za njimi pa javni potniški promet, ki s svojo visoko zmogljivostjo in zato energetsko varčnostjo mora imeti prednost obravnave pred trajnostno najprimernejšim prevoznim načinom – osebnim avtomobilom.
Slaba prometna dostopnost zmanjšuje razvojni potencial regije in vpliva na povečanje razvojnih težav. Poleg tega je prometno omrežje precej enostransko razvito. Zapostavljen je predvsem razvoj železniške infrastrukture in infrastrukture za nemotorizirane oblike prometa, zato je potrebno posebno pozornost nameniti izgradnji, razvoju in posodobitvi ostalih prometnih podsistemov: železnic, kolesarskih stez, pešpoti, letališč …
2. Poleg sprememb namenske rabe prostora za potrebe prometne infrastrukture, bomo v postopek SD OPN 3 vključili še spremembe, ki bodo posledica na novo določenih naselij in površin za notranji in dolgoročni razvoj naselja v skladu z ZUreP-2.
Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
Za dolgoročni razvoj naselja se določijo tista zemljišča, ki so v neposredni bližini območja naselja in večinoma še niso namenjena poselitvi, in so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja kmetijskih zemljišč, varstva okolja, ohranjanja narave, varovanja gozdov ali varstva kulturne dediščine manj pomembna, je pa na njih dolgoročno smiselna funkcija poselitve glede na:
– naravne danosti;
– veljavne pravne režime in področne predpise;
– dostopnost do gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture oziroma možnosti zagotavljanja komunalne opremljenosti;
– možnost zagotavljanja javnega potniškega prometa;
– možnosti zagotavljanja stanovanjskih območij z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi;
– možnost izboljšanja urbanistične urejenosti ter ohranjanja, izboljšanja ali oblikovanja nove prepoznavne podobe naselja.
3. Smiselno se lahko v postopek vključijo tudi spremembe podrobnejše namenske rabe prostora v posameznih enotah urejanja prostora na območju občine, kjer bi te spremembe bile posledica umestitve prometne infrastrukture ali vloge naselja in njegove širitve ali to pogojuje podrobnejša namenska raba zemljišč v neposredni bližini.
Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.
Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del. V sklopu izdelave SD OPN 3 predvidevamo, da bo prišlo do sprememb tako v strateškem kot izvedbenem delu OPN MOSG.
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Celotno območje občine je razdeljeno na enote urejanja prostora. V enoti urejanja prostora se določijo oziroma prikažejo območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč.
Gradnja objektov je možna zgolj na stavbnih površinah in to v skladu s podrobno namensko rabo prostora. Gradnja novih prometnic lahko poteka zgolj na stavbnih zemljiščih.
Za izdelavo SD OPN 3 se je občina odločila, da naroči celovito strokovno podlago, ki bo vključila že izdelane strokovne podlage in proučila njihovo medsebojno usklajenost z jasno začrtanimi usmeritvami za njihovo gradnjo na način, da se maksimira pozitivne učinke pri njihovi umestitvi v prostor. Po potrebi se za določitev območij za dolgoročni razvoj naselij izdela dodatna strokovna podlaga.
III. 
Območje SD OPN 3 
Območje SD OPN 3 zajema celotno območje Mestne občine Slovenj Gradec.
IV. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve za SD OPN 3 se bodo pridobile iz strokovnih podlag, ob upoštevanju usmeritev nosilcev urejanja prostora. Pri izdelavi SD OPN 3 se smiselno uporabijo že izdelane strokovne podlage v okviru izdelave OPN MOSG in celovite strokovne podlage izdelane posebej za ta namen. Vsekakor se lahko v postopek vključijo tudi zasebne pobude, v kolikor se bodo nanašale na vsebino sprememb, ki jih želimo izvesti v postopku.
V kolikor se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih izdela med postopkom.
V. 
Roki za pripravo SD OPN 3 
Postopek priprave, izdelave in sprejema SD OPN 3 bo potekal po naslednjih fazah:
Faza
rok
Izdelava celovitih strokovnih podlag za potrebe izdelave SD OPN 3
180 dni 
od naročila
Projektna naloga in sklep o začetku SD OPN 3
30 dni
Javno naročilo za izbor izdelovalca
45 dni
Priprava osnutka SD OPN 3
50 dni
Prvo mnenje NUP
30 dni
Dopolnjen osnutek SD OPN 3
45 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava SD OPN 3
30 dni
Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD OPN 3
45 dni
Predlog SD OPN 3
30 dni
Drugo mnenje NUP
30 dni
Usklajen predlog SD OPN 3
45 dni
Obravnava in sprejem na OS
60 dni
Objava odloka o SD OPN 3 v UL RS
30 dni
Izdelava končnega elaborata SD OPN 3
30 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OPN 3. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo postopek potekal istočasno z izdelavo SD OPN 3, čemur se bodo prilagodile navedene faze in roki. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave SD OPN 3, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
VI. 
Nosilci urejanja prostora SD OPN 3 
Državni nosilci urejanja prostora po seznamu Ministrstva za okolje in prostor z dne 11. 2. 2016:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za področje poselitve)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom)
– DARS, Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe).
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec (za področje gospodarske javne infrastrukture)
– Komunala Slovenj Gradec, Pameče, 2380 Slovenj Gradec
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (distribucija električne energije).
V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN 3 ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
VII. 
Financiranje priprave SD OPN 3 
Naročnik, investitor in pripravljavec strokovnih podlag za SD OPN 3 je Mestna občina Slovenj Gradec. Izdelovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju. V primeru, da bodo v postopek vključene tudi zasebne pobude in bi se pojavila zahteva po dodatni strokovni obrazložitvi in utemeljitvi le-teh, stroške za izdelavo tovrstnih strokovnih podlag krijejo vlagatelji pobud.
VIII. 
Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0010/2018
Slovenj Gradec, dne 16. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost