Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1259. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2017, stran 4236.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče je občinski svet na 21. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Radeče za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2017.
2. člen 
VIŠINA PRORAČUNA 
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2017 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto 
2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.491.435,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.307.246,46
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.713.371,60
700 Davki na dohodek in dobiček
2.390.735,00
703 Davki na premoženje
198.571,53
704 Domači davki na blago in storitve
126.836,14
705 Davki na mednarodno trgovino 
in transakcije
0
706 Drugi davki
–2.771,07
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
593.874,86
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
555.640,96
711 Takse in pristojbine
2.826,02
712 Denarne kazni
4.325,20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.330,00
714 Drugi nedavčni prihodki
23.752,68
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
37.419,40
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
27.419,40
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
13.634,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
13.634,00
731 Prejete donacije iz tujine
0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
133.135,85
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
133.135,85
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropska unija
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (740+741)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.287.115,01
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
639.819,28
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
214.630,21
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.070,93
402 Izdatki za blago in storitev
342.096,32
403 Plačila domačih obresti
37.426,90
409 Rezerve
12.594,92
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.051.088,11
410 Subvencije
8.313,33
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
820.634,84
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
195.868,10
413 Drugi tekoči domači transferi
1.026.271,84
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
544.521,74
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
544.521,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
51.685,88
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
35.847,87
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.838,01
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije
0
III./2 (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.–II.)
204.320,70
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
82.672,00
50
ZADOLŽEVANJE
82.672,00
500 Domače zadolževanje
82.672,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
184.583,36
55
ODPLAČILA DOLGA
184.583,36
550 Odplačila domačega dolga
184.583,36
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
102.409,34
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–101.911,36
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–204.320,70
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
409.602,94
3. člen 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2017 znaša 493.229,54 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 12.594,92 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 42.226,18 EUR.
4. člen 
Namenska sredstva leta 2017 v višini 120.379,56 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-18/2018
Radeče, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost