Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1258. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor), stran 4235.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako KR SA 4 (Kolodvor) (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17 – SD IPN 1, 20/17 – SD IPN 2, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 – obvezna razlaga, 23/18 – popravek) območje, za katerega se pripravi OPPN, obsega del EUP KR SA 4, ki je namenjena osrednjemu potniškemu železniškemu terminalu ter nanj vezanim kompatibilnim dejavnostim.
Območje EUP KR SA 4 zajema potniško železniško postajo s tirnimi napravami in spremljajočimi objekti železniške infrastrukture, kompleks skladiščno poslovnih objektov Kolodvor, nekaj objektov s stanovanjsko, gostinsko ter izobraževalno dejavnostjo ter kulturni center SubArt.
Območje OPPN se prekriva z območjem Državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju obstoječe proge (v pripravi), ki bo predvidoma urejal predvsem območje železniške infrastrukture, zato je bila s strani večinskega lastnika zemljišč na vzhodnem delu območja podana pobuda, da se OPPN pripravi le za vzhodni del EUP.
3. člen 
(območje OPPN in program) 
Območje OPPN zajema vzhodni, osrednji del EUP KR SA 4 in se nahaja na zahodnem robu mesta Kranj, ob bregu vodotoka Sava, med železniško progo Ljubljana–Jesenice in regionalno cesto R2-412 Kranj–Kranj (Labore).
Območje OPPN obsega zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami:
1275, 1241, 1248/8, 1240/1, 1257/2, 1240/2, 1137/2, 1197/2, 1196, 1195, 1194, 1199, 1198/1, 1282, 1248/5, 1197/1, 1248/6, 1248/7, 1248/4 in 1253/1, vse k.o. Kranj(2100).
Površina območja OPPN meri cca 4 ha in se v fazi priprave lahko še prilagodi predvidenim ureditvam.
Z OPPN se predvideva celovita prenova obstoječega stavbnega fonda ter preveritev možnosti umeščanja dodatnih objektov na trenutno še prostih površinah znotraj območja.
Poleg že obstoječih dejavnosti se na območje dodatno umešča še trgovske, oskrbne, storitvene, kulturne in podobne dejavnosti, ki so kompatibilne z osrednjim železniškim terminalom.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri pripravi OPPN se upošteva veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru, predhodno izdelane strokovne podlage in obstoječo infrastrukturno opremo območja.
V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je potrebno zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, če potreba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve ali če to izhaja iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(postopek in roki za pripravo posameznih faz OPPN) 
Postopek priprave in sprejema OPPN se vodi skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).
Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:
izdelava osnutka OPPN
30 dni
pridobitev smernic za pripravo OPPN in sklepa MOP glede CPVO
40 dni
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
60 dni
javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter predložitev OPPN mestnemu svetu MOK v prvo obravnavo 
40 dni
priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve
30 dni
izdelava predloga OPPN
30 dni
pridobitev mnenj k OPPN 
40 dni
izdelava usklajenega predloga OPPN ter predložitev OPPN mestnemu svetu MOK v drugo obravnavo
30 dni
izdelava končnih dokumentov OPPN po sprejemu na mestnem svetu MOK
10 dni
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Direkcija RS za infrastrukturo Kranj, Ručigajeva ulica 3, 4000 Kranj;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
9. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje vodovoda, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odpadnih vod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
11. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
12. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
13. Telekom Slovenije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
14. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
15. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
16. Domplan, d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
17. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi udeleženci:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti financiranja) 
Sredstva za izdelavo OPPN in potrebnih strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Postopek sprejema vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje morfološke enote LN Sa2 Železniška postaja (Uradni list RS, št. 110/08).
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Kranj ter začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-16/2018-2-4801
Kranj, dne 12. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost