Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, stran 4230.

  
Na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. in 79. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 16. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
V Odloku o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) (v nadaljevanju odlok) se besedili 3. in 6. točke prvega odstavka 1. člena spremenita tako, da se glasita:
»3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
6. 24-urna dežurna služba s pooblastilom koncesionarju, da opravlja pokopališko dejavnost.«
2. člen 
Tretji odstavek 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(3) Gospodarski javni službi zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov obsegata storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedenih javnih služb in drugimi predpisi, v okvir javnih služb zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.«
Peti odstavek 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(5) Gospodarska javna služba 24-urna dežurna služba obsega storitve, ki so z zakonom, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi določene v okviru javne službe s pooblastilom koncesionarju, da opravlja pokopališko dejavnost in vse storitve v okviru pokopališke dejavnosti na območju občine. Do ureditve s posebnim predpisom predstavlja ta odlok tudi javno pooblastilo za opravljanje dejavnosti iz tega odstavka.«
3. člen 
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov) 
(1) Uporabniki gospodarskih javnih služb »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« so povzročitelji odpadkov, to je vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), in vsaka oseba, ki na območju občine opravlja postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov.
(2) Gospodarska javna služba »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« se izvaja na celotnem oziroma za celotno območje občine. Uporaba storitev javnih služb je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki in drugi predpisi.«
4. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(24-urna dežurna služba s pooblastilom koncesionarju, da opravlja pokopališko dejavnost) 
(1) Uporabniki gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba so praviloma tiste fizične ali pravne osebe, ki naročijo oziroma plačajo posamezne storitve javne službe oziroma druge osebe določene s predpisi. Uporabniki storitev »pokopališke dejavnosti« so predvsem najemniki grobnih prostorov in izvajalci pogrebne dejavnosti.
(2) Gospodarska javna služba 24-urna dežurna služba s pokopališko dejavnostjo se izvaja na celotnem območju občine.
(3) Gospodarska javna služba se izvaja skladno s predpisi, na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.«
5. člen 
V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo: »naročilih na infrastrukturnem področju (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda …) in pri«.
6. člen 
V 21. členu se besedilo 11. točke prvega odstavka: »skladen s 17. členom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07);« nadomesti z: »skladen s predpisi«.
7. člen 
V 23. členu se besedilo tretjega odstavka: »gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov«« nadomesti z: »gospodarskih javnih služb zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«.
Peti odstavek 23. člena se črta.
8. člen 
Besedilo tretjega odstavka 24. člena »Gospodarska javna služba »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov«« se nadomesti z »Gospodarski javni službi zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«.
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti tako, da se glasi:
»(5) Gospodarska javna služba 24-urna dežurna služba se zaračuna fizičnim ali pravnim osebam, ki naročijo oziroma plačajo posamezne storitve javne službe oziroma drugim osebam določenim s predpisi. Pokopališka dejavnosti se financira iz plačil grobnin, najemnin za uporabo pokopaliških objektov in naprav, plačil za storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva, pogrebnih pristojbin, proračuna in drugih virov, vse pod pogojem, da gre za dejavnost v okviru pooblastila, določenega s predpisi. Grobnine in drugi viri so prihodek izvajalca.«
9. člen 
Določba 42. člena se v delu, ki se glasi: »in če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe,« črta.
10. člen 
Besedilo 57. člena odloka se spremeni:
»Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.«
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-2/2018
Kostanjevica na Krki, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost