Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1251. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017, stran 4223.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 16. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2017.
3. člen 
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2017 v višini 367.916,32 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2018, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 94.794,44 EUR,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 32.046,86 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih nesreč, v višini 0,25 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
– sredstva vlaganj v JTKO, v višini 208.640,73 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2018
Kostanjevica na Krki, dne 12. aprila 2018
 
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija 2017
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.261.618
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.142.401
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.801.001
700 Davki na dohodek in dobiček
1.589.954
703 Davki na premoženje
156.777
704 Domači davki na blago in storitve
52.827
706 Drugi davki
1.443
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
341.401
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
151.545
711 Takse in pristojbine
2.070
712 Globe in druge denarne kazni
1.140
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
73
714 Drugi nedavčni prihodki
186.572
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
493
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
493
73
PREJETE DONACIJE (730+731) 
550
730 Prejete donacije iz domačih virov
550
74
TRANSFERNI PRIHODKI
118.174
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
118.174
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.130.846
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
658.571
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
127.076
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.337
402 Izdatki za blago in storitve
496.540
403 Plačila domačih obresti
5.618
409 Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
927.921
410 Subvencije
48.084
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
587.142
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
34.769
413 Drugi tekoči domači transferi
257.925
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
488.467
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
488.467
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
55.888
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
14.287
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.601
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
130.771
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
82.896
550 Odplačila domačega dolga
82.896
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
47.875
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–82.896
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–130.771
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
171.497

AAA Zlata odličnost