Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1249. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2017, stran 4221.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 in 80/16) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/19) je Občinski svet Občine Kočevje na 35. redni seji dne 19. aprila 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kočevje za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2017.
2. člen 
Proračun Občine Kočevje za leto 2017 je realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.443.498,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.939.116,51
70
DAVČNI PRIHODKI
10.492.979,12
700 Davki na dohodek in dobiček
9.382.207,00
703 Davki na premoženje
832.700,64
704 Domači davki na blago in storitve 
278.071,48
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.446.137,39
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.192.476,52
711 Takse in pristojbine
14.007,96
712 Globe in druge denarne kazni
16.106,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.298,00
714 Drugi nedavčni prihodki
198.248,91
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.162.229,28
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.379,76
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.156.849,52
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.887.172,70
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.582.149,56
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
5.305.023,14
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
454.979,90
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
454.979,90
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.711.799,97
40
TEKOČI ODHODKI
4.362.162,91
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
1.199.396,33
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
184.100,21
402 Izdatki za blago in storitve
2.900.953,73
403 Plačila domačih obresti
67.712,64
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.576.778,02
410 Subvencije
542.635,23
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.355.530,55
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
445.971,44
413 Drugi tekoči domači transferi
3.232.640,80
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.373.786,40
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.373.786,40
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
399.072,64
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
179.973,65
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
219.098,99
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II)
–268.301,58
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.686.122,16
50
ZADOLŽEVANJE
2.686.122,16
500 Domače zadolževanje
2.686.122,16
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
767.470,58
55
ODPLAČILA DOLGA
767.470,58
550 Odplačilo domačega dolga
767.470,58
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.650.350,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
1.918.651,58
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
2.688.301,58
XII.
STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
233.476,91
3. člen 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2017 je 1.883.826,91 EUR, od tega namenska sredstva v višini 148.391,24 EUR in nenamenska sredstva v višini 1.735.435,67 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2017 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kočevje za leto 2018.
4. člen 
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2017
37.272,57
I. Oblikovanje sredstev rezerv 
10.000,00
II. Poraba sredstev rezerv
52.178,31
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2017
–4.905,74
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2017 v znesku –4.905,74 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2018.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2017 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2017.
Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Kočevje za leto 2017 se objavi na spletni strani www.kocevje.si.
Št. 450-1/2018-615/28
Kočevje, dne 20. aprila 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost