Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1248. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2017, stran 4219.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. seji dne 12. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2017, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2017 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
V EUR 
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.441.692,61
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.506.966,79
70
DAVČNI PRIHODKI
12.581.722,38
700 Davki na dohodek in dobiček
9.571.950,00
703 Davki na premoženje
2.390.564,31
704 Domači davki na blago in storitve
619.208,07
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.925.244,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.517.458,32
711 Takse in pristojbine
12.067,08
712 Globe in druge denarne kazni
78.371,06
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
68.413,53
714 Drugi nedavčni prihodki
248.934,42
72
KAPITALSKI PRIHODKI
244.523,02
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
180.894,29
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
63.628,73
73
PREJETE DONACIJE
8.325,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.325,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
543.669,61
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
524.604,82
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev EU
19.064,79
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
138.208,19
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
138.208,19
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.196.322,06
40
TEKOČI ODHODKI
4.712.999,61
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.359.845,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
208.647,22
402 Izdatki za blago in storitve
3.033.518,06
403 Plačila domačih obresti
40.989,07
409 Rezerve
70.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.976.179,50
410 Subvencije
386.341,59
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.733.800,76
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
678.018,48
413 Drugi tekoči domači transferi
3.178.018,67
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.994.313,75
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
1.994.313,75
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
512.829,20
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso pr. up.
97.914,91
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
414.914,29
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.245.370,55
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102) – (II.-403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
1.284.621,44
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi)
2.817.787,68
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
782.288,98
55
ODPLAČILA DOLGA
782.288,98
550 Odplačila domačega dolga
782.288,98
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
463.081,57
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–782.288,98
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.245.370,55
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2016
3.596.187,29
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017
4.059.268,86
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.059.268,86 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2017, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2018 v naslednji višini:
– KS Plavž
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 640,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev), – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 220,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev), – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Podmežakla
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 525,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev), – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4069, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Planina pod Golico
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Blejska Dobrava 
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
– Občinska uprava 
– neporabljena sredstva iz naslova požarne takse v višini 15.880,58 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2016
209.059,11 €
2. Pripis obresti v letu 2017
45,52 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna
70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada
50.439,61 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2017
228.665,02 €
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 134.305.007,00 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2017 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-64/2016
Jesenice, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost