Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1240. Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, stran 4161.

  
Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
1. člen 
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem besedilu: urad) se organizira kot samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije z delovnim področjem, določenim s tem odlokom, Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in z drugimi predpisi.
2. člen 
Urad opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira gibanja in razvoj z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika na podlagi razvojnih usmeritev države;
– spremlja in analizira uresničevanje razvojnih usmeritev države in pripravlja letno poročilo o razvoju;
– pripravlja makroekonomske napovedi, ki so podlaga javnofinančnemu načrtovanju in oblikovanju ukrepov ekonomske politike;
– analizira produktivnost in konkurenčnost kot nacionalni odbor za produktivnost v skladu s Priporočilom Sveta z dne 20. septembra 2016 o vzpostavitvi nacionalnih odborov za produktivnost (UL C št. 349 z dne 24. 9. 2016, str. 1) in pripravlja letno poročilo o produktivnosti;
– pripravlja druge strokovne podlage za oblikovanje usmeritev in ukrepov ekonomske politike;
– opravlja raziskovalno delo.
3. člen 
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena je urad samostojen glede strokovnih in metodoloških vprašanj, ki se nanašajo na uporabo metodologij analize in napovedovanja ter razlage rezultatov.
4. člen 
Urad svoje naloge izvaja:
– z analitičnim in raziskovalnim delom v uradu;
– s seznanitvijo vlade z dokumenti, opredeljenimi v drugi, tretji, četrti in peti alineji 2. člena tega odloka;
– s sodelovanjem pri delu medresorskih in vladnih teles, ki usklajujejo strateške in tekoče usmeritve ekonomske, socialne in razvojne politike, ter s sodelovanjem z ministrstvi in drugimi vladnimi službami;
– s sodelovanjem z domačimi in tujimi ustanovami s področja dela urada;
– z objavljanjem rezultatov svojega dela.
5. člen 
(1) Urad vodi direktor.
(2) Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog predsednika vlade.
6. člen 
(1) Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih ima minister pri vodenju ministrstva.
(2) Direktor je za delo urada neposredno odgovoren predsedniku vlade.
7. člen 
(1) Direktor urada ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju službe in opravlja najzahtevnejše strokovne naloge na področjih, ki jih določi direktor. Za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog direktor lahko imenuje največ dva namestnika.
(2) Namestnika pomagata direktorju pri vodenju urada na področjih, ki jih določi direktor. Namestnika nadomeščata direktorja, kadar je odsoten ali zadržan, po vrstnem redu, ki ga določi direktor.
(3) Namestnika imenuje in razrešuje direktor.
8. člen 
Akt o notranji organizaciji urada in sistemizaciji delovnih mest v uradu izda direktor urada ob soglasju Vlade Republike Slovenije.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Uradni list RS, št. 12/01).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2018
Ljubljana, dne 12. aprila 2018
EVA 2018-1532-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost