Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1236. Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 4142.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: podukrep), ki je del ukrepa Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016) 8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelje.si).
(2) S to uredbo se določajo namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog na javni razpis, pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
5. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU), in
10. Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 56).
2. člen 
(organi PRP in odbor za spremljanje) 
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz točke (a) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je MKGP. Naloge organa upravljanja opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke (b) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz točke (c) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(4) Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
II. VSEBINA PODUKREPA 
3. člen 
(namen in cilji podukrepa) 
Podpora iz podukrepa je v skladu s 27. členom Uredbe 1305/2013/EU namenjena pokritju stroškov ustanovitve organizacije proizvajalcev iz sektorjev iz 1. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, ter stroškov ustanovitve skupine proizvajalcev iz sektorjev iz 2. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, s ciljem:
1. prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;
2. skupnega dajanja blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
3. oblikovanja skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti, ali
4. razvijanja poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranja in pospeševanja procesov inovacij.
4. člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore v okviru podukrepa je:
1. organizacija proizvajalcev, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev, priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava,
b) oljčno olje in namizne oljke,
c) hmelj,
č) mleko in mlečni izdelki ali
d) prašičje meso;
2. skupina proizvajalcev, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin proizvajalcev, priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava,
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda,
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi,
č) sladkorna pesa,
d) gozdni lesni proizvodi,
e) konoplja,
f) čebelji proizvodi,
g) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava,
h) krušna pšenica,
i) zelišča,
j) okrasne rastline ali
k) bučno olje.
(2) Upravičencu iz 2. točke pod d) prejšnjega odstavka se podpora dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
5. člen 
(pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis) 
(1) Poleg pogojev iz 13. člena te uredbe mora upravičenec iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. če gre za organizacijo proizvajalcev, ki je v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namizne oljke ter hmelj, priznana za:
a) sektor sadje in zelenjava, mora imeti najmanj 10 članov in najmanj 500.000 eurov vrednosti tržne proizvodnje,
b) sektor oljčno olje in namizne oljke, mora imeti najmanj 15 članov, ki imajo v uporabi najmanj 20 ha oljčnikov,
c) sektor hmelj, mora imeti najmanj 25 članov, ki imajo v uporabi najmanj 250 ha hmeljišč;
2. če gre za organizacijo proizvajalcev, ki je priznana v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, mora imeti najmanj 300 članov, ki oddajo najmanj 40.000 ton mleka letno;
3. če gre za organizacijo proizvajalcev, ki je priznana v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa, mora imeti najmanj 30 članov, ki letno prodajo najmanj 15.000 prašičev.
(2) Poleg pogojev iz 13. člena te uredbe mora upravičenec iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje zahteve:
1. če je priznan za sektor sadje in zelenjava, mora imeti najmanj 7 članov, ki pridelujejo sadje oziroma zelenjavo na najmanj 20 ha primerljivih kmetijskih površin v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje skupin proizvajalcev za skupno trženje (v nadaljnjem besedilu: PKP);
2. če je priznan za sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda, mora imeti najmanj 30 članov, ki imajo v reji najmanj 100 GVŽ goveda;
3. če je priznan za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi, mora imeti najmanj 30 članov, ki imajo v reji najmanj 60 GVŽ drobnice oziroma gojene divjadi;
4. če je priznan za sektor sladkorna pesa, mora imeti najmanj 20 članov, ki pridelujejo sladkorno peso na najmanj 75 ha kmetijskih površin;
5. če je priznan za sektor gozdni lesni proizvodi, mora imeti najmanj 15 članov, ki imajo v lasti ali solasti najmanj 150 ha gozdnih zemljišč;
6. če je priznan za sektor konoplja, mora imeti najmanj 10 članov, ki pridelujejo konopljo na najmanj 20 ha kmetijskih površin;
7. če je priznan za sektor čebelji proizvodi, mora imeti najmanj 15 članov, ki imajo najmanj 600 čebeljih družin;
8. če je priznan za sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava, mora imeti najmanj 30 članov, ki imajo najmanj 40 ha PKP oziroma 60 GVŽ, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje;
9. če je priznan za sektor krušna pšenica, mora imeti najmanj 200 članov, ki pridelujejo pšenico na najmanj 600 ha kmetijskih površin;
10. če je priznan za sektor zelišča, mora imeti najmanj 5 članov, ki pridelujejo zelišča na najmanj 5 ha PKP, ki jih imajo v uporabi;
11. če je priznan za sektor okrasne rastline, mora imeti najmanj 5 članov, ki pridelujejo okrasne rastline na najmanj 10 ha PKP, ki jih imajo v uporabi;
12. če je priznan za sektor bučno olje, mora imeti najmanj 30 članov, ki pridelujejo buče za namen pridelave bučnega olja na najmanj 100 ha kmetijskih površin.
(3) Pogoje glede obsega kmetijskih površin, števila GVŽ, obsega PKP, števila prodanih prašičev, obsega gozdnih zemljišč, količine oddanega mleka, števila čebeljih družin ali vrednosti tržne proizvodnje iz prejšnjega odstavka morajo izpolniti vsi člani skupine ali organizacije proizvajalcev skupaj.
(4) Podatki o številu članov, vrednosti tržne proizvodnje, obsegu kmetijskih površin, številu prodanih prašičev, številu GVŽ, količini oddanega mleka in obsegu PKP, površini gozdnih zemljišč ter številu čebeljih družin iz prvega in drugega odstavka tega člena so razvidni iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: evidenca organizacij in skupin proizvajalcev) na dan vložitve vloge na javni razpis.
(5) Upravičenec vlogi na javni razpis priloži izjavo, da bo vodil ločeno računovodstvo v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe.
(6) Upravičenec izpolnjuje pogoje za mikro, mala in srednja podjetja v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1).
(7) Upravičenec ni upravičen do podpore:
1. če mu je bila dodeljena podpora iz operativnih skladov v okviru programov organizacij proizvajalcev v skladu z Uredbo 1308/2013/EU, oziroma
2. za sektor, za katerega mu je bila z odločbo o pravici do sredstev že dodeljena podpora iz podukrepa iz te uredbe.
(8) Pogoji iz tega člena se lahko podrobneje opredelijo z javnim razpisom.
6. člen 
(poslovni načrt) 
(1) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega člena v skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe 1305/2013/EU vlogi na javni razpis priložiti poslovni načrt, ki vsebuje sestavine iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Poslovni načrt mora biti pripravljen najmanj za obdobje, za katero vlagatelj uveljavlja podporo v skladu s prvim ali drugim odstavkom 8. člena te uredbe.
(2) Vsebina poslovnega načrta se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
7. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so naslednja:
1. sektorski vidik: organizacija ali skupina proizvajalcev je priznana za sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev;
2. ekonomski vidik:
– število članov organizacije ali skupine proizvajalcev,
– obseg proizvodnje članov organizacije ali skupine proizvajalcev;
3. vključenost v shemo kakovosti:
– najmanj polovica članov organizacije ali skupine proizvajalcev ima certifikat za shemo kakovosti izbrana kakovost,
– najmanj polovica članov organizacije ali skupine proizvajalcev ima certifikat za najmanj eno od naslednjih shem kakovosti: zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, ekološka pridelava in predelava;
4. družbeno-socialni vidik upravičenca: socialni vidik podjetja (socialno podjetje, zadruga itd.);
5. prispevek k horizontalnim ciljem:
– najmanj polovica članov organizacije ali skupine proizvajalcev je vključena v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
– pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, ima certifikat ISO 14001.
(3) Če gre za upravičenca iz 2. točke pod d) prvega odstavka 4. člena te uredbe so, ne glede na prejšnji odstavek, merila za ocenjevanje vlog na javni razpis:
1. sektorski vidik: skupina proizvajalcev je priznana za sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev;
2. ekonomski vidik:
– število članov skupine proizvajalcev,
– obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev;
3. gozdno lesna veriga: stopnja gozdnatosti občine, v kateri ima skupina proizvajalcev sedež;
4. družbeno-socialni vidik upravičenca: socialni vidik podjetja (socialno podjetje, zadruga itd.);
5. prispevek k horizontalnim ciljem:
– najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključena v shemo za certificiranje gozdov PEFC ali FSC,
– pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima certifikat skladnosti s standardom ISO 14001.
(4) Podrobnejša merila iz drugega in tretjega odstavka tega člena in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.
8. člen 
(finančne določbe) 
(1) Sredstva se upravičencu dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlagatelj uveljavlja podporo za obdobje, ki je krajše od obdobja iz prejšnjega odstavka, vendar najmanj za obdobje dveh koledarskih let.
(3) Znesek podpore se določi na podlagi vrednosti tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev, pri čemer se upoštevajo le kmetijski proizvodi iz sektorja, za katerega je priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, in stopnje podpore iz sedmega odstavka tega člena. Vrednost tržne proizvodnje je razvidna iz evidence organizacij in skupin proizvajalcev na dan oddaje vloge na javni razpis, razen v naslednjih primerih:
– če organizacija ali skupina proizvajalcev ni priznana v celotnem koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis;
– če organizacija proizvajalcev poleg kmetijskih trži tudi nekmetijske proizvode, pri čemer se kot nekmetijski šteje proizvod, ki ni kmetijski proizvod iz četrtega odstavka tega člena;
– če je organizacija proizvajalcev priznana za sektor oljčno olje in namizne oljke ali sektor hmelj;
– če je organizacija proizvajalcev priznana za sektor prašičje meso in
– če je organizacija proizvajalcev priznana za sektor mleko in mlečni izdelki.
(4) Kot kmetijski proizvod iz prejšnjega odstavka se šteje proizvod iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiškega proizvoda in proizvoda iz ribogojstva iz Priloge I Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/ 2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvod).
(5) V primerih iz prve do pete alineje tretjega odstavka tega člena se vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev določi na podlagi povprečne vrednosti tržne proizvodnje članov organizacije ali skupine proizvajalcev na naslednja načina:
1. za leto vložitve vloge na javni razpis se upošteva povprečna vrednost tržne proizvodnje članov organizacije ali skupine proizvajalcev v treh koledarskih letih pred letom priznanja organizacije ali skupine proizvajalcev. Če gre za sektor gozdni lesni proizvodi, se upošteva pet koledarskih let pred letom priznanja skupine proizvajalcev, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost tržne proizvodnje posameznega leta;
2. za ostala leta trajanja podpore se upošteva skupna vrednost tržne proizvodnje članov skupine ali organizacije proizvajalcev v koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis.
(6) Vrednost tržne proizvodnje člana organizacije ali skupine proizvajalcev iz prejšnjega odstavka se določi na naslednje načine:
1. upošteva se metodologija iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen če vlagatelj v vlogi na javni razpis izkaže višino prihodka člana z izpisom iz njegovih knjigovodskih evidenc. V tem primeru se upošteva višina prihodka, ki je razvidna iz njegovih knjigovodskih evidenc;
2. ne glede na prejšnjo točko se za sektor okrasne rastline upošteva prihodek od prodaje kmetijskih proizvodov člana skupine proizvajalcev, ki je razviden iz njegovih knjigovodskih evidenc. Če član skupine proizvajalcev ne vodi ločenega knjigovodstva za kmetijske proizvode, se njegova vrednost tržne proizvodnje ne upošteva;
3. ne glede na 1. točko tega odstavka se za sektor gozdni lesni proizvodi upošteva prihodek od prodaje gozdnih lesnih proizvodov, kar se izkazuje z izpisom iz knjigovodskih evidenc:
– pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev,
– člana skupine proizvajalcev ali
– pravne osebe, kateri je član skupine proizvajalcev prodajal gozdne lesne proizvode.
(7) Stopnja javne podpore znaša:
– deset odstotkov vrednosti tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev za koledarsko leto priznanja,
– devet odstotkov vrednosti tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev za prvo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– osem odstotkov vrednosti tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev za drugo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– sedem odstotkov vrednosti tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev za tretje koledarsko leto po koledarskem letu priznanja in
– šest odstotkov vrednosti tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev za četrto koledarsko leto po koledarskem letu priznanja.
(8) Ne glede znesek, ki se določi v skladu s tretjim odstavkom tega člena, znesek podpore na koledarsko leto ne sme presegati:
1. 50.000,00 eura, če je upravičenec organizacija proizvajalcev iz 1. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe;
2. 25.000,00 eura, če je upravičenec skupina proizvajalcev iz 2. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(9) Najnižji skupni znesek podpore na vlogo na javni razpis znaša 5.000 eurov.
9. člen 
(sredstva) 
(1) Za podukrep je namenjenih 2.227.950,00 eura, ki se dodelijo kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči.
(2) Sredstva, namenjena izvajanju podukrepa, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 20 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 80 odstotkov.
III. PRIDOBITEV PODPORE 
10. člen 
(javni razpis) 
(1) Podpora se dodeli z zaprtim javnim razpisom.
(2) Javni razpis objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vlaganje vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Javni razpis je lahko strukturiran po posameznih sklopih glede na vrsto upravičenca in glede na vrsto sektorja, za katerega je organizacija ali skupina proizvajalcev priznana. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva.
(4) MKGP objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa na svoji spletni strani. Navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca in vnos vloge na javni razpis se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
11. člen 
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, preko katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge prijavi v informacijski sistem ARSKTRP v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos prijavnega obrazca v informacijski sistem ARSKTRP.
(3) Za vlogo na javni razpis šteje natisnjen in podpisan prijavni obrazec iz prejšnjega odstavka z oznako javnega razpisa, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija.
(4) Vlagatelj vloži vlogo na ARSKTRP. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.
12. člen 
(obravnava vloge na javni razpis) 
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Med vlogami, ki dosežejo vstopni prag iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis.
(2) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
13. člen 
(splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis) 
(1) Splošni pogoji, ki jih mora upravičenec iz 4. člena te uredbe izpolnjevati ob vložitvi vloge na javni razpis, so:
1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
2. ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra;
3. imeti mora odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
4. ne sme imeti več kot 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države.
(2) Upravičenec mora glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka vlogi na javni razpis priložiti izjavo.
(3) Upravičenec iz 2. točke pod d) prvega odstavka 4. člena te uredbe mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. ne sme biti v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
2. z dodeljeno podporo ne sme preseči zgornje meje pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU;
3. vlogi na javni razpis mora priložiti pisno izjavo:
– ali gre za enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: enotno podjetje), z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, z namenom preveritve skupnega zneska že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja,
– o vseh pomočeh de minimis, ki jih je enotno podjetje prejelo v dveh letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in v tekočem koledarskem letu,
– o drugih prejetih ali zaprošenih pomočeh in
– da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
14. člen 
(združevanje podpor) 
(1) Sredstva se ne odobrijo oziroma izplačajo upravičencu do podpore, če so mu bila za isti namen, katerega navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že dodeljena oziroma izplačana sredstva proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej uredbi za isti namen lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, nacionalnih sredstev ali sredstev Evropske unije, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU in predpisi, ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, ali se podpora za namen iz tega podukrepa v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(3) Podpora upravičencu iz 2. točke pod d) prvega odstavka 4. člena te uredbe se lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
15. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
Če se podpora dodeli v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, se:
1. kot datum dodelitve podpore oziroma prejema pomoči de minimis v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe 1407/2013/EU šteje datum izdaje odločbe o pravici do sredstev po tej uredbi;
2. v izreku odločbe o pravici do sredstev iz prejšnje točke navede znesek pomoči, ki je dodeljen po pravilu de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 1407/2013/EU;
3. pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe 1407/2013/EU, če je podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev.
16. člen 
(zahtevek za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec je upravičen do podpore za posamezno koledarsko leto na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto. Obdobje vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se lahko določi v javnem razpisu.
(2) Zahtevku za izplačilo sredstev ali do v odločbi o pravici do sredstev predvidenega datuma za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev se priloži poročilo o učinku povezovanja članov organizacije ali skupine proizvajalcev v skladu s 1. točko pod b) Priloge 1 te uredbe.
(3) Upravičenec mora od začetka koledarskega leta po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za prodajo proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljati evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na prodajo proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem.
(4) Če upravičenec prodaja kmetijske in nekmetijske proizvode iz sektorja, za katerega je priznan, mora od začetka koledarskega leta po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za prodajo obeh vrst proizvodov voditi ločeno računovodstvo v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev se izplača znesek podpore do višine, določene v odločbi o pravici do sredstev, pri čemer se upošteva vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev v koledarskem letu, za katerega se vlaga zahtevek za izplačilo sredstev, ter stopnja podpore, ki je določena v odločbi o pravici do sredstev.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se upravičencu za koledarsko leto vložitve vloge na javni razpis izplača znesek, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev.
(7) Vrednost tržne proizvodnje iz petega odstavka tega člena je razvidna iz evidence organizacij in skupin proizvajalcev, razen v primerih iz prve do pete alineje tretjega odstavka 8. člena te uredbe, v katerih upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priloži izpis iz knjigovodskih evidenc, s katerim izkaže vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev. Če upravičenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode iz sektorja, za katerega je priznan, se zahtevku za izplačilo sredstev priložiti izpis iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.
(8) Upravičencu iz 1. točke pod a) prvega odstavka 4. člena te uredbe ne sme biti dodeljena podpora v skladu z Uredbo 1308/2013/EU, ki ureja financiranje operativnih programov organizacij proizvajalcev.
(9) Organizacija proizvajalcev mora biti neprekinjeno priznana za isti sektor, kot je bil priznana ob vložitvi vloge na javni razpis, pri čemer se šteje, da ne izpolnjuje tega pogoja, če ji je začasno odvzeto priznanje v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj. Skupina proizvajalcev mora biti neprekinjeno priznana za isti sektor, kot je bila priznana ob vložitvi vloge na javni razpis.
(10) Najpozneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na datum, ki je z odločbo o pravici do sredstev predviden za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, mora upravičenec izpolniti razvojne cilje, ki jih je načrtoval v poslovnem načrtu iz 6. člena te uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev oziroma do datuma, ki je z odločbo o pravici do sredstev predviden za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, mora priložiti dokazilo o realizaciji posameznega razvojnega cilja iz poslovnega načrta v skladu s Prilogo 1 te uredbe.
(11) Organizacija oziroma skupina proizvajalcev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na datum, ki je v odločbi o pravici do sredstev predviden kot datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ne sme imeti manj kot 80 odstotkov članov, kot jih je imela ob vložitvi vloge na javni razpis.
(12) Upravičenec mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja iz 13. člena Uredbe 808/2014/EU, ki so opredeljene tudi v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, objavljenih na spletni strani programa razvoja podeželja.
(13) Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži na način iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena te uredbe.
(14) Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz šestega odstavka 5. člena te uredbe in pogoje iz 1. do 3. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe.
(15) Podrobnejše zahteve glede prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev se določijo v javnem razpisu.
17. člen 
(časovna dinamika vlaganja zahtevka za izplačilo) 
Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se opredeli v odločbi o pravici do sredstev.
18. člen 
(sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev) 
Če upravičenec po izdaji odločbe o pravici do sredstev in do roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev, ne more izpolniti enega od neobveznih razvojnih ciljev, ki jih je načrtoval v poslovnem načrtu, lahko v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, na ARSKTRP vloži obrazložen zahtevek za zamenjavo enega neobveznega razvojnega cilja iz poslovnega načrta z drugim ciljem iz Priloge 1 te uredbe, pri čemer mora zahtevek vsebovati razlago, zakaj želi opustiti razvojni cilj in kaj bo pridobil ter kaj izgubil z izbiro drugega razvojnega cilja.
19. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec mora od izdaje odločbe o pravici do sredstev in še tri koledarska leta od dneva zadnjega izplačila sredstev:
– hraniti in omogočiti dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, in
– omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.
(2) Upravičenec mora izpolnjevati obveznost iz devetega odstavka 16. člena te uredbe še tri koledarska leta od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora upravičenec iz 2. točke pod d) prvega odstavka 4. člena te uredbe hraniti dokumentacijo, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko upravičenec, ki vloži vlogo kot skupina proizvajalcev iz 2. točke pod a) prvega odstavka 4. člena te uredbe, po zadnjem izplačilu sredstev pridobi status organizacije proizvajalcev iz 1. točke pod a) prvega odstavka 4. člena te uredbe, pri čemer mora ta status ohraniti še najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
20. člen 
(objava podatkov o prejemnikih sredstev) 
Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi te uredbe, se objavijo na spletni ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
21. člen 
(izvedba kontrole ter sistem kršitev in sankcij) 
(1) Kontrola podukrepa se izvaja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrole je pristojna ARSKTRP.
(2) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
22. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega odstavka za vsako posamezno leto odloči ARSKTRP.
23. člen 
(hramba dokumentacije) 
Če se podpora dodeli v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, mora ARSKTRP voditi evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh de minimis in dokazilih o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tej uredbi.
IV. KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2018
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EVA 2016-2330-0155
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti