Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2018 z dne 17. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2018 z dne 17. 4. 2018

Kazalo

1148. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna, stran 3829.

  
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna sprejel
S K L E P 
o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna 
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka (1);
– območje sprememb in dopolnitev (2);
– način pridobitve strokovnih rešitev (3);
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev in njihovih posameznih faz (4);
– obveznosti v zvezi s financiranjem (5).
1. OCENA STANJA, RAZLOGI TER PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 
2. člen 
Pobudniki sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna, Uradni list RS, št. 39/06, 99/06), št. projekta U369, Občinski lokacijski načrt Gutenek, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Igre d.o.o. iz Maribora; v nadaljevanju: LN Gutenek), so lastniki gradbenih parcel znotraj LN Gutenek.
V obstoječem LN Gutenek niso predvidene gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov. Glede na lego obravnavanega območja (ruralni prostor) bi s spremembo bila investitorjem dana možnost graditi tudi določene pomožne objekte, kot npr.: nadstrešnice, vrtne lope in podobno. Na območju LN Guteneg se nahaja tudi sakralni objekt (kapelica), s predvideno spremembo LN Gutenek bo omogočena tudi njena legalizacija.
Postopek sprememb in dopolnitev Odloka o LN Gutenek bo tekel na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Spremembe ne vplivajo na celovitost načrtovane ureditve po LN Gutenek ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se rok za trajanje javne razgrnitve skrajša na 15 dni.
2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
3. člen 
Območje sprememb in dopolnitev je znotraj območja urejanja z LN Gutenek v katastrski občini 1045 Klanc. Območje obravnave, meja veljavnega LN Gutenek, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami LN Gutenek ne spreminja.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
4. člen 
Izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora ni predvidena, saj so predvidene le manjše spremembe in dopolnitve samega Odloka o LN Gutenek.
4. ROKI IN POSAMEZNE FAZE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 
5. člen 
Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev LN Gutenek bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Glede na manjše spremembe je predviden skrajšan postopek za sprejem sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe in dopolnitve Odloka o LN Gutenek.
Postopek priprave odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o LN Gutenek bo potekal skladno z določbami zakona o prostorskem načrtovanju, po naslednjem terminskem planu:
– Župan Občine Dobrna sprejme sklep, ki ga objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Občine Dobrna;
– dopolnjeni osnutek prostorskega akta se javno razgrne v prostorih Občine Dobrna za 15 dni; v tem času pripravljavec (Občina Dobrna) organizira javno obravnavo predlaganih sprememb in dopolnitev;
– Župan zavzame stališče do pripomb podanih v času javne razgrnitve; stališče se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter se o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so pripombe podali;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o LN Gutenek sprejme Občinski svet Občine Dobrna in ga objavi v Uradnem listu RS.
5. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM 
6. člen 
Stroški povezani z urejanjem in pripravo dokumentacije za izvedbo sprememb in dopolnitev LN Gutenek bremenijo lastnike zemljišč znotraj LN Gutenek.
7. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0005/2018-2(1)
Dobrna, dne 11. aprila 2018
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost