Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2018 z dne 17. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2018 z dne 17. 4. 2018

Kazalo

1143. Pravilnik o registru kolektivnih tožb, stran 3818.

  
Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o kolektivnih tožbah (Uradni list RS, št. 55/17) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o registru kolektivnih tožb 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje registra kolektivnih tožb (v nadaljnjem besedilu: register), natančneje določa podatke in dokumente, ki se objavijo v registru, način dostopa do registra in trajanje objave podatkov in dokumentov v kolektivnih postopkih po Zakonu o kolektivnih tožbah (Uradni list RS, št. 55/17; v nadaljnjem besedilu: zakon), za katere zakon določa, da se javno objavijo v registru.
2. člen 
(vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje registra) 
(1) Register vzpostavi, vzdržuje in upravlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno sodišče) v elektronski obliki.
(2) Spletna stran sodstva na vidnem mestu vsebuje povezavo za dostop do registra.
(3) V registru se vpisujejo, vodijo in objavljajo:
1. podatki o posameznem kolektivnem postopku in
2. dokumenti v posameznem postopku iz prejšnje točke, za katere zakon določa, da se javno objavijo.
3. člen 
(zasnova registra) 
(1) Register se vodi na enoten način za celotno območje Republike Slovenije.
(2) Zasnovan je tako, da uporabniku v osnovnem prikazu omogoča pregled seznama vseh kolektivnih postopkov, v katerem so za vsak postopek najprej dostopni podatki podatkovnega sklopa »osnovni podatki o zadevi« iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Prikaz podatkovnega sklopa »podrobnosti izbrane zadeve« iz 6. člena tega pravilnika se izvede na zahtevo uporabnika, tako da s seznama izbere posamezni kolektivni postopek, do katerega dodatnih podatkov oziroma dokumentov želi dostopiti.
4. člen 
(pregled podatkov o posameznem kolektivnem postopku) 
Podatki in dokumenti o posameznem kolektivnem postopku so dostopni prek naslednjih podatkovnih sklopov:
1. osnovni podatki o zadevi,
2. podrobnosti izbrane zadeve.
5. člen 
(podatkovni sklop »osnovni podatki o zadevi«) 
(1) Podatkovni sklop »osnovni podatki o zadevi« vključuje:
1. ime sodišča, ki vodi kolektivni postopek,
2. opravilno številko zadeve,
3. vrsto kolektivnega postopka:
– postopek potrditve kolektivne poravnave,
– postopek na podlagi kolektivne tožbe (odškodninska, opustitvena),
4. datum vložitve kolektivne tožbe ali predloga za potrditev kolektivne poravnave na sodišče,
5. vrsto zadeve glede na področje zatrjevanega množičnega oškodovanja (2. člen zakona),
6. podatke o strankah kolektivnega postopka:
– o stranki, ki je pravna oseba, zasebnik ali samostojni podjetnik: firma ali ime,
– o stranki, ki je višji državni odvetnik: osebno ime in uradniški naziv,
– o stranki, ki je fizična oseba: osebno ime.
(2) Prikaz osnovnih podatkov o zadevi omogoča iskanje in razvrstitev podatkov najmanj po opravilni številki, sodišču, ki vodi postopek, in vrsti kolektivnega postopka.
6. člen 
(podatkovni sklop »podrobnosti izbrane zadeve«) 
(1) Podatkovni sklop »podrobnosti izbrane zadeve« je razdeljen na naslednje sklope:
1. osnovni podatki,
2. zatrjevano množično oškodovanje,
3. dokumenti,
4. naroki,
5. podatki o članih skupine,
6. podatki o mehanizmih za pridobitev odškodnine,
7. drugi podatki.
(2) Če v zvezi s sklopom iz 2. do 7. točke prejšnjega odstavka sodišče še ni izvedlo vpisa podatkov ali evidentiralo dokumentov, ki se po zakonu objavijo, se v sklopu navede pojasnilo, da sklop še ne vsebuje vpisa, ki se objavi.
7. člen 
(sklop »osnovni podatki«) 
Sklop »osnovni podatki« vsebuje poleg podatkov iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika tudi podatke o povezanih zadevah z navedbo opravilne številke povezane zadeve in sodišča, ki povezano zadevo obravnava.
8. člen 
(sklop »zatrjevano množično oškodovanje«) 
Sklop »zatrjevano množično oškodovanje« vsebuje opis množičnega oškodovanja, kot je vsebovan v kolektivni tožbi oziroma predlogu za potrditev kolektivne poravnave. Podatke v register vpiše sodišče, ki vodi kolektivni postopek.
9. člen 
(sklop »dokumenti«) 
(1) Sklop »dokumenti« vsebuje seznam vseh dokumentov, ki so v kolektivnem postopku objavljeni v registru. Seznam vsebuje naslednje podatke:
1. datum dokumenta,
2. vrsta dokumenta (kratka označitev vrste dokumenta),
3. opombe (podatek, ali je bilo proti odločitvi vloženo pravno sredstvo, vsebina odločitve o pravnem sredstvu in datum pravnomočnosti odločitve).
(2) Dokumenti so v seznamu razvrščeni po datumu dokumenta od najstarejšega proti najnovejšemu.
(3) Seznam za posamezni dokument vsebuje tudi spletno povezavo do vsebine dokumenta.
(4) Sodišče, ki vodi kolektivni postopek, zaradi objave dokumenta sodno pisanje ali pisanje udeleženca postopka, ki se v skladu z zakonom objavi, pretvori v elektronski dokument v obliki TIFF ali PDF in ga pošlje z uporabo ustrezne funkcionalnosti e-vpisnika v objavo v register.
10. člen 
(sklop »naroki«) 
Sklop »naroki« vsebuje seznam razpisanih narokov v kolektivnem postopku. Seznam vsebuje naslednje podatke:
1. vrsta naroka,
2. datum in ura naroka,
3. lokacija,
4. status naroka (aktiven, preklican, brisan),
5. podatek o javnosti naroka.
11. člen 
(sklop »podatki o članih skupine«) 
(1) Sklop »podatki o članih skupine« v zvezi s postopkom potrditve kolektivne poravnave ali kolektivne odškodninske tožbe vsebuje podatek o tem, ali gre za sistem vključitve ali izključitve, in podatek o številu članov, ki so podali izjavo o vključitvi ali izključitvi. Sklop podatkov o članih skupine ne sme vsebovati osebnega imena člana skupine.
(2) Podatek o številu članov skupine se vpiše samodejno na podlagi izvoza iz e-vpisnika. Sklop »podatki o članih skupine« vsebuje tudi navedbo datuma, ko je bil izvoz iz e-vpisnika izveden.
12. člen 
(sklop »podatki o mehanizmih za pridobitev odškodnine«) 
Sklop »podatki o mehanizmih za pridobitev odškodnine« vsebuje podatke o tem, katere mehanizme imajo člani na voljo za pridobitev odškodnine po potrjeni kolektivni poravnavi ali kolektivni odškodninski sodbi. Podatke v register vpiše sodišče, ki vodi kolektivni postopek.
13. člen 
(sklop »drugi podatki«) 
Sklop »drugi podatki« vsebuje podatke, ki jih sodišče, ki vodi kolektivni postopek, glede na okoliščine konkretnega primera tako določi in vpiše v register.
14. člen 
(brezplačnost in javnost registra) 
(1) Vrhovno sodišče omogoča brezplačni vpogled do v registru vodenih podatkov in dokumentov ter dostop do njih.
(2) Register je javen. Pravico do vpogleda ima vsakdo ne glede na pravni interes.
15. člen 
(trajanje objave) 
Dostop do podatkov in dokumentov o posameznem kolektivnem postopku je v registru omogočen od dne, ko je v posameznem kolektivnem postopku vložena kolektivna tožba ali predlog za potrditev kolektivne poravnave, in do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 21. aprila 2018.
Št. 007-76/2018/22
Ljubljana, dne 16. aprila 2018
EVA 2018-2030-0008
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti