Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2018 z dne 17. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2018 z dne 17. 4. 2018

Kazalo

1142. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana, stran 3817.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj je mogoče zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo, se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v količini 423.175 (štiristotriindvajset tisoč stopetinsedemdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Doline – repen je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim in podzemnim izkoriščanjem mineralne surovine s komorno-stebrno odkopno metodo, ki obsega predčasno opuščena pridobivalna prostora Doline in Doline – širitev, v katerih so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Doline – repen obsega zemljiške parcele št. 995/1, 995/2, 996/1 – del, 996/2, 997 – del, 999 – del, 1000 – del, 1518 – del, 1548 – del in 1549 – del, vse k. o. 2434 – Voglje, ter 4568/2 – del, 4570 – del, 4572 – del, 4573 – del, 4574, 4575/1 – del, 4575/2 – del, 4576/1, 4576/2, 4577/1 – del, 4577/2 in 4580 – del, vse k. o. 2455 – Sežana. Pridobivalni prostor je določen s koordinatami mejnih točk poligona (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-I.). Točke so določene s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
Opisno
I.
409.580,99
64.311,89
II.
409.683,39
64.270,11
tromeja parcel 4577/1, 4578 in 4573
III.
409.691,59
64.114,04
IV.
409.526,01
64.019,71
tromeja parcel 4572, 4570 in 4571
V.
409.398,01
64.067,71
VI.
409.392,43
64.226,26
štirimeja parcel 986/6, 986/10 in 1548 ter 4575/2
VII.
409.360,16
64.245,98
jugozahodni vogal parcele 1548
VIII.
409.410,06
64.336,68
(4) Pridobivalni prostor Doline – repen sega v najglobljem delu do k. +330 m nadmorske višine.
(5) Pridobivalni prostor Doline – repen obsega površino 7,6233 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 42 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi MARMOR, Sežana d. d., Partizanska cesta 73A, 6210 Sežana, matična številka 5090725000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 5-III-1055/2-O-2016 z dne 17. 1. 2017, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisov o presojah vplivov na okolje;
e) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
f) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(10) Vrste dejavnosti, ki se bodo lahko opravljale v zvezi s pridobljeno mineralno surovino:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
Pravna oseba MARMOR, Sežana d. d., Partizanska cesta 73A, 6210 Sežana, matična številka 5090725000, mora izkoriščati mineralno surovino naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline in Doline – širitev ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijskima pogodbama št. 354-14-55/01 z dne 10. decembra 2001 in št. 430-94/2007-49 z dne 5. januarja 2010 ter aneksom št. 1 z dne 25. marca 2013, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz navedenih koncesijskih pogodb.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe prenehata veljati 48. točka »Seznama pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe Izkoriščanje mineralnih surovin« iz priloge Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00 in 81/02) in 11. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini Rače - Fram, Doline – širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 102/07), in sicer v delu, ki se nanaša na območje iz 9. člena te uredbe.
12. člen 
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-15/2018
Ljubljana, dne 12. aprila 2018
EVA 2017-2430-0064
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik