Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018

Kazalo

871. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske cone v Celju«, stran 3010.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske cone v Celju« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske cone v Celju« (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe in dopolnitve ZN 
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje opredeljeno kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.
V naravi je območje namenjeno proizvodnim dejavnostim in ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu »Gospodarske cone v Celju« (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 43/14, 16/15, 20/15, 39/15, 65/16, 14/17, 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZN). Zaradi strategije širitve obstoječe proizvodne dejavnosti in s tem povezanega tehnološkega procesa podjetja Maksim d.o.o. je potrebno povečati razpoložljiv prostor za opravljanje dejavnosti družbe. K spremembi in dopolnitvi ZN se pristopa z namenom določitve prostorskih izvedbenih pogojev za širitev industrijske dejavnosti in z namenom tekstualne določitve prostorskih izvedbenih pogojev za postavitev ograje med cesto ob Hudinji in proizvodnim območjem od križišča z Bežigrajsko cesto do križišča s Kidričevo ulico, pri čemer spremembe ne smejo vplivati na realizacijo v ZN načrtovane ceste ob Hudinji. Predmet spremembe in dopolnitve ZN je območje širitve rezervata 'c' za različne poslovne dejavnosti, ki je locirano ob severovzhodnem delu rezervata.
3. 
Območje spremembe in dopolnitve ZN 
Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega del parc. št. 1505/14 in manjši del parc. št. 1500/1, obe k.o. 1074 – Spodnja Hudinja v skupni površini cca 350 m2.
Območje spremembe in dopolnitve se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe in dopolnitve ZN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
2. Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.,
3. Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
4. Telemach d.o.o.,
5. Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
6. Energetika Celje, JP d.o.o.,
7. Simbio, JP d.o.o..
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave spremembe in dopolnitve izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo spremembe in dopolnitve ZN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01), strokovnih podlag za pripravo Občinskega prostorskega načrta (Sklep o pripravi OPN Mestne občine Celje, Uradni list RS, št. 33/03 in št. 13/09), drugih strokovnih podlag, ki so izdelane za obravnavo tega in sosednjih območij, projektne dokumentacije za izgradnjo povezovalne ceste ob Hudinji ter investicijskih namer na tem območju.
6. 
Roki za pripravo 
Spremembe in dopolnitve ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Pripravo spremembe in dopolnitve ZN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. 
Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/okolje/8-staticne- strani/969-druge-novice.
Št. 3505-7/2018
Celje, dne 16. marca 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.