Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018

Kazalo

276. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-B), stran 1051.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 2018.
Št. 003-02-1/2018-9
Ljubljana, dne 2. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN (ZIPleK-B)
1. člen
V Zakonu o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
Ta zakon se sprejme ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).«.
2. člen 
V 5. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5.kovance, ki so ali so bili uradno priznano plačilno sredstvo v tujini, in tuje kovance, izdane v zbirateljske namene,
6. plemenite kovine v obliki ingotov, granul, palic ali ploščic iz kovnic, uvrščenih na seznam »Good Delivery List« Londonskega združenja za določanje kakovosti zlata in srebra.«.
3. člen 
V prvem odstavku 6. člena se 5. in 6. točka spremenita tako, da se glasita:
»5.plemenite kovine v obliki ingotov, granul, palic ali ploščic z maso in čistino, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin,
6. zbirateljske kovance, ki jih izdaja Republika Slovenija, in medalje, izdelane iz plemenitih kovin.«.
4. člen 
Za 14. členom se dodajo novi 14.a, 14.b in 14.c člen, ki se glasijo:
»14.a člen 
Urad vodi evidenco s podatki o dobaviteljih (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
Podatki iz prejšnjega odstavka so firma in sedež osebe oziroma ime in naslov ter davčna številka dobavitelja.
14.b člen 
Osebni podatki iz evidence se lahko obdelujejo samo za potrebe registracije dobaviteljev.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta posameznika ni razvidna.
14.c člen 
Podatki iz evidence se hranijo trajno.
Določbe 14.a in 14.b člena tega zakona v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebnih podatkov iz evidence se uporabljajo tudi za dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.«.
5. člen 
Naslov VIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »VIII. KLAVZULA O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU«.
6. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
Ta zakon se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).«.
7. člen 
V prvem in tretjem odstavku 31. člena se znesek »60.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »420 eurov«.
V drugem in četrtem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »210 eurov«.
8. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Z globo od 300 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki daje v promet izdelke, ki niso označeni ali niso označeni na predpisani način (2. člen, četrti odstavek 15. člena in 20. člen).
Z globo od 200 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 150 do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«.
9. člen 
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »100.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »700 do 1.400 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 do 700 eurov«.
10. člen 
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »500.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »3.500 do 7.000 eurov«.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. da v promet izdelke kot dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, kljub odločbi iz 27. člena tega zakona ali kljub temu, da ne vzdržuje več predpisane tehnične dokumentacije.«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »700 do 1.400 eurov«.
11. člen 
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene v tem zakonu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
13. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 315-04/17-1/11
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EPA 2349-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti