Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018

Kazalo

275. Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F), stran 1050.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 2018.
Št. 003-02-1/2018-8
Ljubljana, dne 2. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ-F)
1. člen
V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) se za naslovom poglavja »2.A Posebna postopkovna pravila« doda nov a26.a člen, ki se glasi:
»a26.a člen 
(stranska udeležba v postopku) 
(1) V postopku z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo je stranka postopka samo prosilec, če je predmet odločanja dostop do podatkov, za katere je z zakonom določeno, da so javni.
(2) V postopku iz prejšnjega odstavka vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.
(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo, v katerem organ ugotavlja, ali je javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb, zaradi katerega so zahtevane informacije določene kot izjema od prostega dostopa.«.
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/17-18/12
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EPA 2386-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti