Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

273. Pravilnik o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 971.

  
Na podlagi drugega odstavka 18.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa sestavo, pogoje za imenovanje, naloge, način obvladovanja nasprotij interesov, način delovanja ter financiranje strokovne komisije za pripravo strokovnega mnenja v upravnih postopkih, ki se vodijo na podlagi uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020).
2. člen 
(samostojnost) 
Strokovna komisija je pri pripravi strokovnega mnenja samostojna.
3. člen 
(naloge strokovne komisije) 
V upravnih postopkih iz 1. člena tega pravilnika strokovna komisija za vloge, vložene na javni razpis, ki so popolne in izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov in pogoje iz javnega razpisa, pripravi pisno neobvezno obrazloženo strokovno mnenje o izpolnjevanju meril iz uredbe, ki ureja ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: strokovno mnenje).
II. SESTAVA STROKOVNE KOMISIJE, POGOJI ZA IMENOVANJE NJENIH ČLANOV IN NAČIN OBVLADOVANJA NASPROTIJ INTERESOV 
4. člen 
(sestava strokovne komisije) 
(1) Člane strokovne komisije imenuje in razrešuje:
– direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), če se upravni postopek iz 1. člena tega pravilnika vodi na prvi stopnji (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija prve stopnje) ali
– minister, pristojen za kmetijstvo, če se upravni postopek iz 1. člena tega pravilnika vodi na drugi stopnji (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija druge stopnje).
(2) Za pripravo strokovnega mnenja se v okviru posameznega javnega razpisa oblikuje ena ali več strokovnih komisij glede na tematiko oziroma področje projekta Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekt EIP) iz uredbe, ki ureja ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020. Strokovna komisija se imenuje, ko ARSKTRP pregleda vloge, prispele na javni razpis, z vidika njihove popolnosti in izpolnjevanja predpisanih pogojev iz predpisov in pogojev iz javnega razpisa. Posamezna strokovna komisija lahko pripravi strokovno mnenje za več vlog, vloženih na javni razpis.
(3) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani, ki jih imenuje predstojnik organa iz prvega odstavka tega člena, pred katerim se vodi upravni postopek (v nadaljnjem besedilu: predstojnik organa).
(4) Strokovna komisija prve stopnje in strokovna komisija druge stopnje se imenujeta istočasno.
(5) Strokovno komisijo sestavljajo člani, ki so predstavniki:
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter organov v sestavi ministrstva oziroma
– Ministrstva za okolje in prostor.
(6) Če je v strokovno komisijo predlagan član, ki ni zaposlen pri organu, pred katerim se vodi upravni postopek, potrebuje pred imenovanjem pisno soglasje predstojnika organa, pri katerem je zaposlen.
(7) Predstojnik organa izmed članov imenuje predsednika strokovne komisije.
(8) Predsednik oziroma član komisije, ki je sodeloval pri pripravi strokovnega mnenja strokovne komisije na prvi stopnji, ne sme podajati strokovnega mnenja o isti zadevi v strokovni komisiji druge stopnje.
5. člen 
(pogoji za imenovanje člana strokovne komisije) 
Član strokovne komisije mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na šesto ali sedmo raven, in
– ne sme biti v nasprotju interesov, kot je opredeljeno v 7. členu tega pravilnika.
6. člen 
(sprememba člana strokovne komisije) 
Predstojnik organa spremeni sestavo članov komisije, če:
– član strokovne komisije ne opravlja svojih nalog, jih ne opravlja strokovno oziroma jih ne opravlja v postavljenih oziroma dogovorjenih rokih;
– se pri članu strokovne komisije ugotovi nasprotje interesov, kot je opredeljeno v 7. členu tega pravilnika;
– gre pri članu strokovne komisije za daljšo odsotnost z delovnega mesta, prekinitev delovnega razmerja, druge delovne obveznosti in podobno ali
– nastanejo drugi objektivni razlogi, zaradi katerih bi bila omejena učinkovitost delovanja posamezne strokovne komisije.
7. člen 
(način obvladovanja nasprotij interesov) 
(1) Član strokovne komisije ne sme dovoliti, da bi njegov zasebni interes vplival ali ustvarjal videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog v okviru strokovne komisije, in svojega položaja v strokovni komisiji ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes. Zasebni interes pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist za člana strokovne komisije, za njegove družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imel osebne, poslovne ali politične stike. Družinski člani so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s članom strokovne komisije živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.
(2) Dejanja, na katera lahko vpliva nasprotje interesov iz prejšnjega odstavka, imajo med drugim lahko eno od naslednjih oblik:
– odobritev neupravičenih neposrednih ali posrednih ugodnosti samemu sebi, družinskim članom ali drugim osebam iz prejšnjega odstavka,
– zavrnitev odobritve pravic ali ugodnosti vlagatelju, do katerih je ta upravičen,
– storitev neupravičenega ali nezakonitega dejanja ali opustitev obveznega dejanja.
(3) Predlagan član strokovne komisije mora pred imenovanjem za člana komisije podpisati Izjavo o preprečevanju nasprotja interesov, o varstvu podatkov in zaupnosti (v nadaljnjem besedilu: izjava) na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) V primeru dejanskega ali možnega obstoja nasprotja interesov v zvezi s posamezno vlogo iz 3. člena tega pravilnika, mora član strokovne komisije o tem takoj z izjavo obvestiti predsednika strokovne komisije in predstojnika organa, pred katerim se vodi upravni postopek ter se izločiti iz postopka priprave strokovnega mnenja.
(5) Če se pri članu strokovne komisije ugotovi nasprotje interesov in v primerih iz prejšnjega odstavka, o izločitvi odloča predstojnik organa in imenuje novega člana.
(6) Če obstaja nasprotje interesov pri predsedniku strokovne komisije, mora o tem takoj z izjavo obvestiti predstojnika organa, pred katerim se vodi postopek in se izločiti iz postopka priprave strokovnega mnenja.
(7) Če se pri predsedniku strokovne komisije ugotovi nasprotje interesov in v primerih iz prejšnjega odstavka, o izločitvi odloča predstojnik organa, pred katerim se vodi upravni postopek. Predstojnik organa na mesto predsednika imenuje novega predsednika strokovne komisije.
III. NAČIN DELOVANJA STROKOVNE KOMISIJE IN NJENEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
(način opravljanja nalog strokovnih komisij) 
(1) Uradna oseba, ki vodi upravni postopek, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), članom strokovne komisije za vloge, ki so popolne in izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov in pogoje iz javnega razpisa, posreduje kopije dokumentacije, ki je potrebna za pripravo strokovnega mnenja.
(2) Uradna oseba ob posredovanju dokumentacije določi rok, do katerega ji mora strokovna komisija posredovati svoje strokovno mnenje.
(3) Delo strokovne komisije poteka v dveh fazah:
1. faza priprave člana strokovne komisije na sejo strokovne komisije, ki predstavlja pregled dokumentacije iz prvega odstavka tega člena;
2. seja, na kateri strokovna komisija sprejme strokovno mnenje, ki ga podpišejo vsi člani strokovne komisije.
(4) Šteje se, da je strokovno mnenje iz 2. točke prejšnjega odstavka sprejeto, če z mnenjem soglašata vsaj dva člana strokovne komisije, od katerih je eden predsednik komisije.
(5) Člani strokovne komisije opravljajo delo v okviru svojih rednih delovnih nalog.
9. člen 
(strokovno mnenje) 
(1) Strokovno mnenje mora biti nepristransko, obrazloženo in strokovno utemeljeno.
(2) Strokovno mnenje se pripravi na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Strokovno mnenje mora vsebovati pisno utemeljitev glede števila dodeljenih točk po posameznem merilu iz 3. člena tega pravilnika. Utemeljitev mora biti natančna, razumljiva in strokovna ter mora pojasniti razloge za število dodeljenih točk po posameznem merilu.
10. člen 
(delo na sejah) 
(1) Strokovne komisije delajo in odločajo na sejah, ki jih skliče in vodi predsednik strokovne komisije. Vabilo za sejo predsednik strokovne komisije pošlje po elektronski pošti članom strokovne komisije.
(2) Seja mora biti sklicana najmanj pet dni pred zasedanjem, razen če s krajšim rokom sklica soglašajo vsi člani strokovne komisije.
(3) Prostor za izvedbo seje določi predsednik strokovne komisije v sklicu seje.
(4) Strokovna komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani strokovne komisije.
(5) Člani strokovne komisije na seji uskladijo in podpišejo strokovno mnenje, ki ga predsednik strokovne komisije posreduje uradni osebi iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
11. člen 
(varstvo podatkov in zaupnost) 
(1) Člani strokovne komisije morajo kot zaupne varovati vse podatke iz gradiv, ki se obravnavajo v okviru dela strokovne komisije v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov. Te podatke lahko člani strokovne komisije uporabljajo le v povezavi s pripravo strokovnih mnenj in pripravami na sejo strokovne komisije. Člani strokovne komisije gradiv, ki jih obravnavajo pri svojem delu, oziroma informacij o zadevah, ki jih obravnavajo v okviru priprave strokovnega mnenja, ne smejo posredovati tretjim osebam ali jih kako drugače v delih ali celoti razširjati.
(2) Člani strokovne komisije morajo varovati zaupne podatke iz prejšnjega odstavka tudi po prenehanju imenovanja.
(3) Po zaključku dela strokovne komisije morajo člani strokovne komisije poskrbeti, da se delovno gradivo ustrezno uniči oziroma, da se elektronske datoteke izbrišejo.
IV. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-415/2016
Ljubljana, dne 1. februarja 2018
EVA 2017-2330-0009
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano