Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

272. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018, stran 970.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 30. ter 109. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je župan Občine Žiri dne 31. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018 
1. člen 
V Sklepu o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018 (Uradni list RS, št. 79/17 z dne 28. 12. 2017) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
»3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR 
Proračun 
leta 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
906.720,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
885.720,00
70
DAVČNI PRIHODKI
695.990,00
700 Davki na dohodek in dobiček
676.200,00
703 Davki na premoženje
8.500,00
704 Domači davki na blago in storitve
11.290,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
189.730,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
15.497,00
711 Takse in pristojbine
900,00
712 Globe in druge denarne kazni
4.150,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
139.406,00
714 Drugi nedavčni prihodki
29.777,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
21.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan. institucij
21.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
901.620,00
40
TEKOČI ODHODKI
441.923,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
84.990,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.804,00
402 Izdatki za blago in storitve
342.529,00
403 Plačila domačih obresti
600,00
41
TEKOČI TRANSFERI
337.730,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
266.624,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
4.860,00
413 Drugi tekoči domači transferi
66.246,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
118.967,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
118.967,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.000,00
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
5.100,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
5.100,00
55
ODPLAČILA DOLGA
5.100,00
550 Odplačila domačega dolga
5.100,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali +
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–5.100,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–5.100,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.«
2. člen 
Vse ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.
Št. 410/0002-2017-21
Žiri, dne 31. januarja 2018
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.