Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

270. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah, stran 969.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 113/04, 50/06 in 15/05).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
(1) Na vzhodnem delu območju zazidalnega načrta je z veljavnim zazidalnim načrtom predvidena gradnja apartmajskega kompleksa in pripadajočih parkirišč.
(2) Lastnik Term Vivat je podal pobudo za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta tako, da se na predmetnem območju namesto gradnje apartmajskega kompleksa dopusti ureditev travnatega nogometnega igrišča.
(3) Z namenom, da se Termam Vivat omogoči nadaljnji razvoj je Občina Moravske Toplice pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
(1) Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega zemljišče s parcelno številko 3515/1, k.o. Moravci. Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se lahko v času postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta spremeni.
(2) S spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za ureditev travnatega nogometnega igrišča in pripadajočih parkirišč.
(3) V skladu s 96. členom ZPNačrt se zazidalni načrt spremeni in dopolni po določbah, ki veljajo za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(4) V skladu z 61.a členom ZPNačrt se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Rok za predložitev smernic in mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZPNačrt.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je predviden v roku štirih mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
6. člen 
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Območna enota Murska Sobota, Lendavska ulica 31a, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
Pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v celoti financira Počitek – užitek d.o.o., Ulica ob igrišču 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, ki v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 351-00124/2017
Moravske Toplice, dne 30. januarja 2018
 
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.