Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

267. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2018, stran 962.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 19. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Lendava za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.675.847
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.991.623
70
DAVČNI PRIHODKI 
6.999.638
700 Davki na dohodek in dobiček
5.835.838
703 Davki na premoženje
854.300
704 Domači davki na blago in storitve
308.500
706 Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.991.985
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.675.910
711 Upravne takse in pristojbine 
9.000
712 Globe in druge denarne kazni 
3.050
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
28.040
714 Drugi nedavčni prihodki 
275.985
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.410.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.370.000
73
PREJETE DONACIJE 
101.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 
1.000
731 Prejete donacije iz tujine
100.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.173.224
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.586.245
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
1.586.979
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.984.384
40
TEKOČI ODHODKI 
3.870.112
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
920.020
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
164.030
402 Izdatki za blago in storitve 
2.485.962
403 Plačila domačih obresti 
22.100
409 Rezerve 
278.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.730.970
410 Subvencije 
275.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.861.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
632.450
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.962.520
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.059.402
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.059.402
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
323.900
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 
161.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
162.900
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–3.308.537
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
750 Prejeta vračila danih posojil 
1.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
1.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
1.130.030
50
ZADOLŽEVANJE 
1.130.030
500 Domače zadolževanje 
1.130.030
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
334.000
55
ODPLAČILA DOLGA 
334.000
550 Odplačila domačega dolga 
334.000
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.511.507
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
796.030
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.308.537
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.629.477
9009 Splošni sklad za drugo
2.629.477
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. najemnine iz naslova gospodarske javne infrastrukture (GJI),
9. prihodki iz naslova javne turistične in druge javne infrastrukture,
10. kupnine iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
11. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
12. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu.
Namenski prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo se lahko porabijo za investicijska vzdrževanja in novogradnje komunalne javne infrastrukture.
Namenski prihodki iz naslova javne turistične in druge javne infrastrukture se lahko namensko porabijo v skladu s cilji in stroški programov in/ali projektov.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske odhodke, ko so vplačani na tekoči račun oziroma ko realizacija prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena tega odloka.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
O izvršenih prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu dvakrat letno. Za prvih šest mesecev poroča praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do konca septembra, za celotno obdobje leta 2018 pa z zaključnim računom proračuna za leto 2018.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzame obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v Načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in Načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine brez soglasja občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja, katerega vrednost presega 1.000,00 EUR ter sklepati pogodbe, ki presegajo 2.000,00 EUR.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Predstojnik neposrednega uporabnika odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov do 50 % izhodiščne vrednosti. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 50 % izhodiščne vrednosti projektov. Spremembe vrednosti veljavnih projektov morajo biti usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v Načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
9. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
V primeru nedoseganja načrtovanih prihodkov proračuna za tekočo porabo se lahko pri izvrševanju proračuna uporabijo sledeči ukrepi za uravnoteženje proračuna:
– zmanjšanje pravic porabe v tekočem delu proračuna, razen z zakonom zagotovljenih, pri vseh neposrednih in posrednih uporabnikih,
– pri razpisih in sklepanju pogodb s proračunskimi porabniki se v skladu s prejšnjim določilom dodelijo sredstva do planiranih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah z možnostjo znižanja sredstev do 10 % v II. polletju, če načrtovani proračunski prihodki v I. polletju niso doseženi.
Določila tega člena ne veljajo za obveznosti in vsebine, ki se na podlagi zakonskih določil financirajo iz proračuna občine.
10. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 83.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski svet.
11. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 195.000,00 EUR se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu dvakrat letno, za prvih šest mesecev najkasneje do konca septembra 2018, za celotno obdobje leta 2018 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za leto 2018. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.
12. člen 
(posebna pooblastila župana) 
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50 %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
Za pomoč družinam in občanom lahko župan na podlagi mnenja pristojnega centra za socialno delo odobri do 250,00 EUR enkratne denarne pomoči za pokrivanje nujnih življenjskih potrebščin, plačilo režijskih stroškov ali stroškov, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok. Skupna vrednost vseh odobrenih enkratnih pomoči v letu 2018 ne sme presegati 7.500,00 EUR.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko dolgoročno zadolži do višine 1.000.000,00 EUR, za investicije predvidene v proračunu.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17; v nadaljevanju ZIPRS1718) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Občina Lendava lahko na zgoraj navedeni osnovi za izvrševanje proračuna (za investicije, predvidene v proračunu) najame kredit iz državnega proračuna v višini 130.030,00 EUR. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine.
Občina Lendava lahko za delovanje občinske uprave sklepa pogodbe o finančnem najemu do skupne višine največ 50.000,00 EUR letnih obveznosti.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0015/2017-2
Lendava, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.