Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

266. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, stran 961.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena, 61.a in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17), izdaja župan Občine Dobrna
S K L E P 
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh 
I. 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, ki ga je izdelal Gorazd Furman Oman s.p., Urbanisti, Grudnova ulica 6, 3000 Celje, pod številko projekta 134-2016-dopolnitev, v mesecu januarju 2018.
II. 
Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, se bo javno razgrnil v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Glede na to, da se spremembe in dopolnitve odloka o OPPN izvajajo po skrajšanem postopku, bo javna razgrnitev trajala od 14. 2. 2018 do 2. 3. 2018. Ogled dopolnjenega osnutka bo možen v poslovnem času Občine Dobrna. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Dobrna, v sredo dne 21. 2. 2018, ob 16.00 uri, kjer se bodo lahko podale tudi pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani Občine Dobrna: https://www.dobrna.si.
III. 
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 2. 3. 2018. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu oziroma podajo pisno na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Občina bo podala stališča do pripomb in jih javno objavila.
IV. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Dobrna. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Dobrna https:www.dobrna.si in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0002/2016-36(1)
Dobrna, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost