Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

265. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, stran 961.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 16/17) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi – besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. OPPN 01/17, ki ga je izdelalo podjetje Aka d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
2. člen 
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 15 dni, in sicer od 5. do 19. februarja 2018.
3. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 14. februarja 2018 ob 16. uri na sedežu KS Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi.
4. člen 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen 
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-5/2017-7
Zagorje ob Savi, dne 24. januarja 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.