Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

262. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 957.

  
Na podlagi 57. v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek, vsebino in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve PUP).
V veljavi je Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo, 15/16, 74/16 in 69/17).
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo na način, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter ostali podzakonski predpisi.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Do uveljavitve novih planskih aktov na podlagi prostorske zakonodaje, torej izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) na območju centralnih naselij v Občini Slovenska Bistrica in mestu Slovenska Bistrica urejajo določila Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica.
Marijana Cvetko, lastnica nepremičnine v naselju Zgornja Polskava, je podala pobudo po spremembi podrobnejše namenske rabe iz območja za družbeno gradnjo v območje za individualno stanovanjsko gradnjo in območje za proizvodne dejavnosti, saj bi se le tako zemljišče izkoristilo.
Na podlagi zgoraj navedene pobude Občina Slovenska Bistrica pristopi k spremembam in dopolnitvam PUP in bo s tem investitorju omogočila željeno gradnjo.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen 
(Določitev območja) 
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega del območja naselja Zgornja Polskava.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve PUP pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora in njihovimi strokovnimi podlagami ter ob upoštevanju programskih izhodišč, zaradi katerih se spreminja veljavni akt.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava osnutka akta
do 15 dni po sprejemu sklepa 
o začetku postopka
2.
pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
15 dni 
3.
priprava dopolnjenega osnutka
15 dni po pridobitvi smernic
4.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve 
in traja 15 dni
5.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
6.
stališča do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave, obravnava 
na občinskem svetu
do 30 dni 
od zaključka javne razgrnitve
7.
izdelava predloga akta
15 dni po sprejemu stališč
8.
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
15 dni
9.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta 
po pridobitvi mnenj
10.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP) 
V postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– KS Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava.
V kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter mnenja, se le-ti ustrezno vključijo v postopek.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih morebiti zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik sprememb in dopolnitev PUP, Marijana Cvetko, Mladinska ulica 8, 2314 Zgornja Polskava.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-56/2017-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.