Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

261. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, stran 956.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04, 89/12, 61/16)
I. 
Poglavju I. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« v Slovenj Gradcu (v nadaljevanju SD LN »Podjetniška cona Pameče«) in njegovih posameznih faz se za prvim odstavkom doda tekst, ki se glasi: »K pobudi se je pridružila še Mestna občina Slovenj Gradec in podjetje Avto Gad d.o.o., ki želi graditi v območju 3.6. Veljavni prostorski akt ne omogoča gradnje v takšni obliki, poleg tega je v času izdelave prostorskega akta to zemljišče bilo pripojeno in je predvidevalo širitev poslovnih dejavnosti za potrebe Surovine, temu primerno je bila oblikovana tudi gradbena parcela. Oddvojitev še nepozidanega dela od pozidanega, pa po veljavnem prostorskem aktu ni možna, zato je potrebna sprememba odloka« in drugi stavek tretjega odstavka spremeni in se po novem glasi »Spremembe in dopolnitve LN »Podjetniška cona Pameče« se sprejemajo skladno z 61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.«
II. 
Poglavje II. Območje SD LN »Podjetniška cona Pameče« se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ureditveno območje SD LN »Podjetniška cona Pameče« zajema vmesni pas, ki ga določa glavna cesta Dravograd–Slovenj Gradec in gradbena linija zgrajenih objektov vzdolž interne dostopne ceste, poleg tega še enoti 3.5 in 3.6 veljavnega lokacijskega načrta »Podjetniška cona Pameče«. Dokončno ureditveno območje SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo določeno v dopolnjenem osnutku.
Sprejeti odlok o SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.«
III. 
Poglavje III. Način pridobitve strokovnih rešitev se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pri izdelavi SD LN »Podjetniška cona Pameče« se v možnem obsegu upošteva projektna dokumentacija za gradnjo nadstrešnice, ki jo je izdelalo podjetje Techline projekt d.o.o. iz Ljubljane, april 2017 in Strokovna podlaga podjetja Urbis d.o.o., št. 2017/OPPN-050, z dne november 2017.
V postopku priprave SD LN »Podjetniška cona Pameče« se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v SD LN »Podjetniška cona Pameče«.«
IV. 
Objava sprememb in dopolnitev sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0009/2017
Slovenj Gradec, dne 23. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.