Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

258. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza, stran 951.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr. ZUPUDPP), 43/10 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13) v povezavi s 3. točko 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč dne 24. januarja 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN) 
(1) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09, 67/09 – popr. in 82/09 – popr.; v nadaljevanju OPN) je na območju enot urejanja prostora GC-OPPN-1 in GC-OPPN-2 veljaven Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza; (Uradni list RS, št. 87/15). Območje je namenjeno razvoju gospodarskih dejavnosti.
(2) Predmet priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1.faza (v nadaljevanju: SD OPPN) je določitev spremenjenih pogojev pri zasnovi prometnega omrežja, vključno z odstranitvijo trase industrijskega tira. Posledično se določijo tudi nove oziroma spremenjene površine za postavitev stavb.
(3) Pobudo za pripravo SD OPPN je podalo podjetje VINET, GRADBENIŠTVO IN TURIZEM d.o.o., ki ima znotraj območja urejanja v lasti del zemljišče s parc. št. 1856/124, 1856/126 in 3544/1, k.o. Hmeljčič.
2. člen 
(okvirno območje SD OPPN) 
(1) Območje urejanja s SD OPPN je enako, kot je bilo določeno z OPPN, pri čemer se predvidene spremembe nanašajo le na območje južno od avtoceste Ljubljana–Obrežje, odsek Ponikve–Hrastje, in sicer na ureditveni enoti UE1 – območje logističnega centra z ranžirno postajo za poslovne, proizvodne in skladiščne dejavnosti in UE 2 – območje industrijskega tira.
(2) Na osnovi pripravljenih rešitev se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 117. člena odloka o OPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo SD OPPN sta OPN, investicijska namera investitorja ter predhodno izdelane strokovne podlage za območje Industrijske in Gospodarske cone Dolenja vas.
4. člen 
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Priprava SD OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– izdelava osnutka prostorskega akta s povzetkom obstoječih strokovnih podlag: 30 dni po pridobitvi geodetskega načrta;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP): 30 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO);
– izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta: 45 dni po prejetju smernic;
– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni;
– izdelava stališč do pripomb: 20 dni;
– izdelava predloga prostorskega akta: 30 dni po prejetju sprejetih stališč do pripomb;
– pridobitev mnenj NUP: 30 dni;
– izdelava usklajenega predloga: 20 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS.
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ)) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt), posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, Ljubljana;
– DARS, družba za avtoceste, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, Maribor;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
– Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, Novo mesto;
– Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
– Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (za področje javne gospodarske infrastrukture).
(2) Osnutek SD OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni SD OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora oziroma dodatne smernice, se jih v postopek vključi naknadno.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih NUP v zakonsko določenem roku ne poda smernic se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD OPPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD OPPN) 
Izdelavo SD OPPN financira pobudnik VINET, GRADBENIŠTVO IN TURIZEM d.o.o., Šmihel 58, 8000 Novo mesto.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletnih straneh Občine Mirna Peč.
(2) Občina Mirna Peč pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-01/2018-2
Mirna Peč, dne 24. januarja 2018
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.