Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

254. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje, stran 948.

  
Na podlagi določil Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 20. redni seji dne 25. 1. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa namen, upravičence, upravičene stroške in njihovo višino, instrumente in pogoje za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– podjetja, ki nimajo poslovnega sedeža na območju občine, izvajajo pa dejavnost na območju občine,
– fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v občini,
– fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in nimajo stalnega prebivališča v občini, izvajajo pa dejavnost na območju občine.
Za podjetje se po tem pravilniku šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
– majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR).
4. člen 
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– delujejo v cestnoprometnem sektorju in želijo dodeljeno finančno pomoč nameniti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
– delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in države,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč prav tako ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
5. člen 
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
6. člen 
Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
II. UKREPI POMOČI 
7. člen 
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.
1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
8. člen 
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
9. člen 
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) kot brezposelna oseba, je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Kozje ali izvaja dejavnost na območju Občine Kozje,
– zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila prijavljena na ZRSZ kot brezposelna oseba, je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
Upravičenci do pomoči iz druge alinee prejšnjega odstavka so tudi podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na ZRSZ, je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
Zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu, pomoč se lahko pridobi za največ dve zaposleni osebi v tekočem koledarskem letu.
10. člen 
Višina sredstev ne sme presegati:
– pri samozaposlitvi osebe, ki ima stalno prebivališče v občini: 6-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
– pri samozaposlitvi osebe, ki nima stalnega prebivališča v občini: 3-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
– pri zaposlitvi osebe za nedoločen čas: 4-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta.
2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
11. člen 
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v trgu Kozje in v trgu Podsreda.
12. člen 
Upravičeni strošek je neto strošek najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja za prvo ter drugo leto najema.
13. člen 
Do pomoči so upravičeni upravičenci iz 3. člena tega pravilnika, ki najamejo poslovni prostor v tekočem koledarskem letu.
Višina sofinanciranja je:
– za prvo leto najema do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oziroma največ 1.500 €,
– za drugo leto najema do 30 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oziroma največ 750 €.
3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
14. člen 
Namen pomoči je sofinanciranje stroškov promocije izdelkov in storitev.
Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na sejmih doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma stroškov izdaje in objave v katalogu) ter stroški izdelave spletne strani.
15. člen 
Do pomoči so upravičeni upravičenci iz 3. člena tega pravilnika.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.000 €, pri čemer DDV ni upravičen strošek.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
16. člen 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na krajevno običajen način.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe.
17. člen 
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev namenjenih za posamezen ukrep,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino pomoči, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev,
– navedbo, da bo prejemnik sredstev pisno obveščen, da je prejel pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije 1407/2013,
– navedbo, da se evidence o pomočeh hranijo 10 poslovnih let od datuma odobritve.
18. člen 
Upravičenci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku z izpolnjeno razpisno dokumentacijo, kateri priložijo obvezna dokazila kot so:
– pisna izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– pisna izjava o vseh drugih pomočeh ''de minimis'', ki jih je upravičenec prejel na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb ''de minimis'' v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisna izjava o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisna izjava oziroma zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči ''de minimis'', ne bo presežena zgornja meja ''de minimis'' pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– pisna izjava, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja v skladu z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe Komisije (EU) 1407/2013,
– seznam vseh podjetij, ki s prejemnikom tvorijo enotno podjetje v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) 1407/2013,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o poravnanih obveznostih do svojih zaposlenih iz naslova plač in socialnih prispevkov.
19. člen 
Vloge na podlagi razpisa pregleda enkrat letno odbor za gospodarstvo in razvoj in izdela predlog razdelitve sredstev.
Višina dodeljenih sredstev je odvisna od števila popolnih vlog, prispelih na javni razpis.
V primeru, da sredstva za posamezen ukrep niso bila razdeljena, se prerazporedijo s sklepom odbora na druga ukrepa.
20. člen 
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja izda občinska uprava, na podlagi predloga odbora. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu, v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Datum dokončnosti sklepa pomeni datum dodelitve pomoči.
21. člen 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo, katero podpiše župan in v kateri je izrecno navedeno, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Nadzor nad izvajanjem pogodb opravlja občinska uprava, ki hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
22. člen 
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva zaposlitve, mora prejemnik v roku 15 dni po prekinitvi delovnega razmerja obvestiti občino. Prejemnik subvencije mora v tem primeru zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sorazmeren delež pridobljenih sredstev s strani občine v roku 30 dni od poziva pristojnega občinskega organa.
V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
23. člen 
V primeru, da se ugotovi:
– da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
– da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– da je prejemnik prekršil druga določila pravilnika in pogodbe,
je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Upravičenec, ki ustreza kateremukoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 63/03, 132/04, 122/08).
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-20/6
Kozje, dne 25. januarja 2018
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.