Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

249. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci, stran 938.

  
Na podlagi 218. člena (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 21. redni seji dne 19. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok določa podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: nadomestilo):
– pojem zazidana stavbna zemljišča,
– območja, ki so predmet odmere nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila,
– zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila.
II. OPREDELITEV POJMOV 
2. člen 
(zazidana stavbna zemljišča) 
(1) Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(2) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
(3) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne dejavnosti. Kot druge poslovne površine štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
III. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO 
3. člen 
(območja odmere nadomestila) 
Nadomestilo se plačuje za zazidana stavbna zemljišča na celotnem območju občine enotno:
1: območje – Občina Gornji Petrovci.
4. člen 
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča) 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne.
5. člen 
Podatke o površinah zazidanih stavbnih zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Gornji Petrovci pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo tudi naslednje uradne evidence: register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
6. člen 
(splošna merila) 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča.
7. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami) 
(1) Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanska možnost priključitve na komunalne objekte in naprave ter se ovrednoti z naslednjimi točkami:
točke
1. 
električno omrežje 
20
2. 
vodovodno omrežje 
30
3. 
telekomunikacijsko omrežje 
40
4. 
kanalizacijsko omrežje 
40
5. 
cestno omrežje (v asfaltni ali betonski izvedbi) 
30
6. 
javna razsvetljava 
15
7. 
urejene javne površine 
10
(lega in namembnost stavbnega zemljišča) 
Glede na namen uporabe zemljišča oziroma vrsto dejavnosti so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjske namene uporabe (objekti ali deli objektov za stalno bivanje),
– na stavbna zemljišča za poslovno, obrtno in gospodarsko dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno, obrtno in gospodarsko dejavnost ipd.),
– na stavbna zemljišča za proizvodno dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za proizvodno obrt, rudarstvo, gramozništvo, industrijo ipd.),
– na stavbna zemljišča za turistično in gostinsko dejavnost (objekti ali deli objektov za gostinsko, počitniško dejavnost in občasno bivanje, vikendi ipd.).
Pri merilu glede na lego in namembnost se ta del nadomestila za zazidana stavbna zemljišča obračunava s številom točk za vsak m2 neto tlorisne površine objekta ali dela objekta po naslednji tabeli:
Lega zemljišča (območja)
namembnost neto prostorov (oziroma tip območja)
(število točk)
stanovanjska
poslovna, obrtna, gospodarska
proizvodna
turistična, gostinska
Občina Gornji Petrovci
90
350
300
350
Nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, športne (med katere spadajo tudi golf igrišča), rekreacijske in zabaviščne površine, ki nimajo javnega značaja in se za njihovo uporabo plačuje, so po tem odloku poslovne površine. Gospodarska poslopja (kmetijska dejavnost) se uvrščajo v stanovanjski tip območja. Pri izračunu nadomestila za navedene objekte po tem merilu se upošteva korekcijski faktor 0,25.
Pri gospodarskih poslopjih (kmetijska dejavnost) se od vseh meril upošteva le merilo glede na lego in namembnost. Vinske kleti, za katere se ugotovi, da ne premorejo počitniških oziroma nastanitvenih kapacitet, se nadomestilo obračuna kot za gospodarska poslopja.
Pri stanovanjskih prostorih se za pomožne prostore upoštevajo naslednji korekcijski faktorji pri določitvi kvadrature:
– korekcijski faktor 0,5 za kletni prostor,
– korekcijski faktor 0,75 za garažo v objektu,
– korekcijski faktor 0,5 za nefunkcionalni prostor,
– korekcijski faktor 0,75 za pokrito teraso ali loggio,
– korekcijski faktor 0,5 za nepokriti balkon oziroma teraso.
V. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
8. člen 
Višina letnega nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se izračuna tako, da se točke, ki so navedene v členih od 2. do vključno 6. člena in ki zajemajo vsa, iz 6. člena tega odloka navedena merila, med sabo seštejejo in pomnožijo z neto kvadraturo objekta ali dela objekta. Tako dobljen zmnožek se pomnoži z ustrezno vrednostjo točke. Dobljena vrednost predstavlja višino nadomestila.
9. člen 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidana stavbna zemljišča določi vsako leto s sklepom občinski svet na predlog župana, in sicer najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.
(2) Če župan ne poda predloga za spremembo vrednosti točke, se točka za tekoče odmerno leto določi tako, da se vrednost točke iz predhodnega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot ga za tekoče leto izračunava SURS.
VI. PLAČILO NADOMESTILA 
10. člen 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik oziroma neposredni uporabnik stavbnega zemljišča.
(2) Za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča v lasti Občine Gornji Petrovci oziroma krajevnih skupnosti nadomestilo plačujejo najemniki oziroma neposredni uporabniki.
(3) V primeru solastništva nadomestilo plačujejo vsi solastniki oziroma tisti od solastnikov, ki nepremičnino uporablja oziroma za katerega se solastniki dogovorijo.
11. člen 
Postopek odmere nadomestila vodi Finančna uprava Republike Slovenije.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
12. člen 
(1) Zavezanci morajo vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča prijaviti občinski upravi Občine Gornji Petrovci v 15 dneh po nastali spremembi. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.
(2) Evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zbira in vodi občinska uprava Občine Gornji Petrovci.
VII. OPROSTITVE OZIROMA OLAJŠAVE PLAČILA NADOMESTILA 
13. člen 
Nadomestilo se ne plačuje za objekte v lasti Občine Gornji Petrovci, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občine in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina Gornji Petrovci.
Nadomestilo se ne plačuje za občinske javne površine, vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo.
Nadomestilo se ne plačuje za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo versko dejavnost (cerkve, kapele, župnišča).
Nadomestilo se ne plačuje za stavbe, ki jih uporabljajo društva in neprofitne organizacije.
Plačila nadomestila se na zahtevo, za dobo 3 let, oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil novo družinsko stanovanjsko hišo, v primeru, če je Občini Gornji Petrovci plačal stroške za urejanje gradbenih parcel – stavbnega zemljišča (komunalni prispevek).
Nadomestilo se na zahtevo, za dobo 2 let, oprosti zavezanec, ki je na novo začel s proizvodno dejavnostjo.
Na obrazloženo zahtevo zavezanca se lahko zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila, če zavezanec prejema socialno pomoč.
Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila vloži zavezanec pri občinski upravi Občine Gornji Petrovci. Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila se v primeru, ko zavezanec še ni prejel odločbe Finančne uprave, posreduje občinski upravi Občine Gornji Petrovci skupaj z dokazili. V primeru že izdane odločbe Finančne uprave pa je možna pritožba skladno s pravnim poukom v izdani odločbi.
Zahtevku za oprostitev plačila nadomestila se ne ugodi, oziroma se že odobrena oprostitev ukine, če se v postopku ugotavljanja dejanskega stanja ugotovi:
– da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost zavezancev in drugih oseb, ki živijo z zavezancem v isti stanovanjski enoti,
– da z zavezancem živijo osebe, ki pridobivajo dohodke,
– da zavezanec ni na novo začel s proizvodno dejavnostjo.
O oprostitvi plačila nadomestila iz tega odloka odloča občinski svet na predlog strokovne komisije za pritožbe, ki jo imenuje župan.
VIII. NADZOR 
14. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcija, če ni v tem odloku drugače določeno.
(2) Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 
(1) Z globo 1.000,00 EUR, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– v roku 15 dni po pozivu občinski upravi Občine Gornji Petrovci ne posreduje zahtevanih podatkov oziroma posreduje neresnične podatke (prvi odstavek 12. člena odloka);
– v roku 15 dni po nastali spremembi le-te ne prijavi občinski upravi Občine Gornji Petrovci (prvi odstavek 12. člena odloka).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
X. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 10/06 in 137/06).
17. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 007-0002/2018-1
Gornji Petrovci, dne 22. januarja 2018
 
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.