Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

243. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Košnica, stran 935.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Košnica 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Košnica (v nadaljnjem besedilu: Spremembe in dopolnitve PUP).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP 
(1) Prostorsko urejanje območja Košnica je opredeljeno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica (Uradni list SRS, št. 10/89 in Uradni list RS, št. 80/09, 109/10 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: PUP).
(2) Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča s parc. št. 566/22, 566/40, 566/1-del, 566/23-del, 566/26-del, vse k.o. 1079 Košnica obravnavana kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti – strategija razvoja. Predvidena sprememba in dopolnitev PUP predstavlja razširitev ureditvenega območja tako, da se na zemljišču s parc. št. 566/22 in 566/40, obe k.o. 1079 Košnica umesti stanovanjski objekt.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev PUP 
(1) Območje Sprememb in dopolnitev PUP obsega zemljišča s parc. št. 566/22, 566/40, 566/1-del, 566/23-del, 566/26-del, vse k.o. Košnica, v velikosti cca 2.200 m2.
(2) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta 
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2 a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, d.o.o., Teharska 49, Celje.
(3) Drugi udeleženci so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave Sprememb in dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
(1) Podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev PUP je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) ter investicijskih namer investitorja.
(2) Za realizacijo namere je potrebna preveritev možnosti umestitve prostostoječe, stanovanjske hiše. Pri prostorski preveritvi je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP 
(1) Priprava Sprememb in dopolnitev PUP se bo skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) vodila po skrajšanem postopku, saj se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
(2) Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev PUP je predviden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev PUP. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP 
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. 
Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/okolje/8-staticne- strani/969-druge-novice.
Št. 3505-1/2018
Celje, dne 24. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.
Podžupanja