Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

242. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN-5-1, stran 934.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN-5-1 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN-5-1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o zazidalnem načrtu Dolgo polje II (Uradni vestnik Celje, št. 33/64 in 10/69, Uradni list SRS, št. 38/73 in 14/86, Uradni list RS, št. 70/95, 67/01, 25/13, 12/14).
Na obravnavanem območju je bila v zazidalnem načrtu predvidena in tudi izvedena gradnja vrtca. Zaradi negativnih demografskih gibanj je s 1. 9. 2003 prenehala delovati Enota Mehurček Vrtca Zarja in stavba je bila porušena. Mestna občina Celje je z načrtovano strategijo vrtčevskega prostora zadostila potrebam za vzgojo predšolskih otrok na drugih lokacijah v občini. Lokacija se nahaja v soseski Dečkovo naselje, in sicer med obstoječo starejšo blokovno pozidavo, individualnimi hišami, trgovino in novimi bloki. Komunalna opremljenost zemljišča je zadostovala za potrebe obratovanja vrtca. Zaradi ugodne lokacije območja na robu obstoječe stanovanjske soseske, v bližini centra soseske ter dobre dostopnosti do centra mesta, je dana pobuda lastnika zemljišča, da se na njem umesti eden ali dva večstanovanjska objekta. Ker se z investitorjevo namero spreminja osnovna namembnost območja, je potrebno na pobudo investitorja za obravnavano območje izdelati OPPN.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje OPPN) 
(1) Predmet OPPN je pridobitev pogojev za predvideno gradnjo enega ali dveh večstanovanjskih objektov, ki bodo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja podali izvedbene pogoje za gradnjo ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
(2) Zasnova predvidene pozidave naj vzpostavlja pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnosti naselja. Višinsko naj se upošteva etažnost obstoječih objektov. Potrebno je zagotoviti ustrezno količino, razmestitev in opremljenost zelenih in parkirnih površin. Parkirišča se lahko zagotovijo z izvedbo podkletitve (delna ali celotna etaža). Poleg stanovanjske dejavnosti naj se predvidi tudi možnost umestitve mirne poslovne dejavnosti v pritličnih etažah.
(3) Območje OPPN obsega površino v izmeri cca 4,200 m2 in predstavlja del nezazidanih stavbnih zemljišč. Območje na severu omejuje Drapšinova, na jugu Šaranovičeva ulica, na zahodu pešpot ob bloku Drapšinova in na vzhodu parkirne in dovozne površine za center soseske ter obsega parcele št.: 1219/30, 1219/52, 1219/62 in del parcele št. 1219/50, vse k.o. Spodnja Hudinja.
(4) Območje OPPN se v fazi priprave lahko dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) ter investicijskih namer investitorja.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Telemach d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo na njihovo področje.
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Priprava osnutka OPPN je predvidena v roku 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Celje.
Št. 3505-3/2018-2
Celje, dne 23. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.
Podžupanja