Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

241. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6-1, stran 933.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret –območje ZA-6-1 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6-1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so obravnavana zemljišča znotraj načrtovanega ureditvenega območja opredeljena kot stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim, katerih podrobnejše urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Začret (Uradni list SRS, št. 40-2095/89, Uradni list RS, št. 46/96, 67/01, 43/08, 49/09, 80/09, 75/12, 12/14). Le-ti znotraj območja Začret posamezna stavbna zemljišča še zmeraj obravnavajo kot kmetijska zemljišča. Potrebno je dejansko stanje uskladiti s planskimi izhodišči, predvideti možnost pozidave kot zgoščevanje naselja ter natančno definirati dovoljene posege v prostor.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje OPPN) 
(1) Predmet OPPN je pridobitev pogojev za predvideno gradnjo stanovanjskih objektov, ki bodo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja podala izvedbene pogoje za gradnjo ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
(2) Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture. Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
(3) OPPN obsega površino v izmeri cca 1,5 ha in predstavlja del nezazidanih stavbnih zemljišč. Območje leži med lokalno cesto Celje vzhod–Ljubečna, zaščitenim gozdom in cesto na Teharje ter obsega parcele in dele parcel št.: 1028/18, 1028/44, 1028/8, 1028/21, 1028/10, 1022/15, 1028/43, 1028/31 in 1028/17, vse k.o. 1073 Trnovlje.
(4) Območje OPPN se v fazi priprave lahko dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01), Strokovnih podlag za območje nezazidanih stavbnih zemljišč v Začretu (Motiv plus d.o.o., št. projekta 03/2017 SP) ter investicijskih namer investitorja.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Mestna občina Celje, – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Telemach d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Zavod za gozdove, OE Celje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo na njihovo področje.
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Priprava osnutka OPPN je predvidena v roku 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo OPPN financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorji.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si.
Št. 3505-20/2017-4
Celje, dne 22. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.
Podžupanja