Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

240. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni, stran 932.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 21. redni seji dne 24. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni 
1. člen 
Cene programov v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče znašajo za:
1. Prvo starostno obdobje (1–3 let) 
459,52 EUR
2. Drugo starostno obdobje (3–6 let)
352,92 EUR
Neporabljena živila se obračunavajo po ceni 1,40 EUR dnevno.
2. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila programa v času šolskih počitnic. Dodatno znižanje se prizna za odsotnost otroka najmanj deset dni in največ dva meseca v času od 20. junija do 31. avgusta.
Plačilo, ki je staršem določeno na podlagi 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami) se zniža v odvisnosti od števila dni odsotnosti:
– za neprekinjeno odsotnost 10 delovnih dni (vključno do 14 delovnih dni) se plačilo zniža za 15 %
– za neprekinjeno odsotnost 15 delovnih dni (vključno do 19 delovnih dni) se plačilo zniža za 30 %
– za neprekinjeno celomesečno odsotnost se plačilo zniža za 50 %
– za neprekinjeno dvomesečno odsotnost se plačilo zniža za 70 %.
Za neprekinjeno odsotnost na prehodu iz julija v avgust se znižanje plačila upošteva pri računu za mesec avgust. V tem primeru se tudi živila za odsotne dneve v juliju odštejejo pri računu za mesec avgust.
Plačilo programa vrtca v primeru najavljene počitniške odsotnosti se obračuna tako, da se cena programa vrtca zmanjša za stroške neporabljenih živil za dneve odsotnosti. Nato se na celoten mesečni prispevek izračunan na podlagi plačilnega razreda, ki je bil staršem določen z odločbo Centra za socialno delo, obračuna odstotek znižanja glede na drugi odstavek tega člena.
Počitniška odsotnost mora biti na ustrezno najavljena v vrtcu. Način prijave počitniške odsotnosti določi vrtec.
3. člen 
O dodatnem znižanju plačila za odsotnost v primeru bolezni, poškodbe ali zdraviliškega zdravljenja otroka odloči župan Občine Braslovče na osnovi pisne vloge vlagatelja s priloženim ustreznim zdravniškim potrdilom.
Dodatno znižanje plačila se priznava v primeru, da otrok zboli za boleznijo, zaradi katere je hospitaliziran, poškodbe ali napotitve na zdraviliško zdravljenje. Znižanje plačila se prizna za odsotnost najmanj en mesec oziroma največ dva meseca. Za obračun odsotnosti se uporabljajo določila iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati vsi do sedaj sprejeti sklepi Občinskega sveta Občine Braslovče, ki določajo cene programov in dodatna znižanja zaradi odsotnosti.
5. člen 
Vrtec Braslovče mora uskladiti vse svoje predpise, ki se nanašajo na odsotnost otrok v času šolskih počitnic.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 2. 2018.
Št. 602/1/2018
Braslovče, dne 24. januarja 2018
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.