Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod, stran 932.

  
Na podlagi 61. in 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 21. seji dne 24. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod 
1. člen 
V 1. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, št. 102/09, 28/11, 82/12) se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in dopolnitve OPPN pa je izdelalo podjetje Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, pod številko projekta 159-2017.«.
2. člen 
V 7. členu se pod točko ena (1) – Enota A – območje stanovanjskih objektov, stavbe od A1 do A7 ter stavbe od A8 do A23 in pod točko dva (2) – Enota B – območje večstanovanjskih objektov – stavbe od B1 do B4, črta stavek »Gradnja frčadi oziroma uporaba ostalih izrastkov na strehi ni dovoljena, napušči so lahko dolgi največ 1,00 m« in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Dovoljena je gradnja frčadi ter ostalih izrastkov, pri čemer mora biti kritina v istem materialu kot streha, fasadni del pa v istih materialih kot je fasada in vizualno ne smejo izstopati iz oblikovne podobe stavbe, napušči so lahko dolgi največ 1,00 m«.
3. člen 
V 7. členu se pod točko dva (2) – Enota B v tretjem (3) odstavku črta zadnji del tretjega stavka, ki se glasi: »kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,80 m«.
KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(dostopnost) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti na Oddelku za okolje in prostor Žalec.
5. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-6/2017-3
Braslovče, dne 24. januarja 2018
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.