Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

232. Spremembe in dopolnitve Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON, stran 890.

  
Na podlagi prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L 
sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON 
1. člen 
4. člen Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON se spremeni tako, da se glasi:
(1) Upravljavec pred vključitvijo in kasneje v rednih intervalih (praviloma na 3 leta) zagotovi pregled organizacije, delovanja in skladnosti poslovanja SISBON v skladu z ZCKR, temi pravili in predpisi o varstvu osebnih podatkov, pri članih, ki z upravljavcem sklenejo pogodbo in pri morebitnih drugih pogodbenih partnerjih upravljavca.
(2) Upravljavec lahko poleg rednih pregledov iz prejšnjega odstavka kadarkoli izvede izredni pregled skladnosti poslovanja SISBON v skladu z ZCKR, temi pravili in predpisi o varstvu osebnih podatkov, kadar pri članu obstajajo okoliščine, ki kažejo, da obstaja znatno tveganje za pravice in svoboščine komitentov zaradi določene vrste obdelave osebnih podatkov ali načina zagotavljanja varstva osebnih podatkov pri članu.
(3) Upravljavec po potrebi (v primeru zaznanih morebitnih kršitev ZCKR ali teh pravil) zagotovi pregled organizacije, delovanja in skladnosti poslovanja SISBON v skladu z ZCKR, temi pravili in predpisi o varstvu osebnih podatkov pri vključenih dajalcih kreditov.
(4) Pri subjektu, ki so mu bila v okviru pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izdana priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil (praviloma v treh mesecih) izvede ponoven pregled z namenom ugotovitve realizacije takih priporočil.
(5) Stroške pregleda iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena nosi subjekt pregleda v skladu z vsakokratno veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
2. člen 
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
(4) Člani so dolžni sprotno posredovati v SISBON vse podatke iz drugega in tretjega odstavka 7. člena ZCKR, s katerimi razpolagajo glede na svojo dejavnost oziroma glede na storitve, ki jih opravljajo. V SISBON morajo posredovati točne podatke, in sicer takoj ob sklenitvi kreditnega posla oziroma nastanku položaja iz drugega in tretjega odstavka 7. člena ZCKR.
3. člen 
(1) Spremembe Pravil se uporabljajo od uveljavitve.
(2) Sprememba četrtega odstavka 15. člena Pravil se uporablja od 1. 3. 2019 dalje.
(3) Člani morajo najmanj (30) dni pred začetkom uporabe spremenjenega četrtega odstavka 15. člena Pravil upravljavcu predložiti dokumentacijo, iz katere izhaja, da bo član z dnem začetka uporabe izpolnjeval tehnične pogoje za izpolnjevanje obveznosti poročanja v skladu s spremembo četrtega odstavka 15. člena Pravil.
4. člen 
Ta sprememba Pravil začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. januarja 2018
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost