Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah, stran 875.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17) in za izvrševanje 22., 23., 25. do 27., 31. in 32. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah 
1. člen 
V Pravilniku o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08 in 3/10) se v drugem odstavku 2. člena besedilo »le, če je tako posebej določeno« nadomesti z besedilom », razen določb, ki se nanašajo na vpis čolnov«.
2. člen 
V 7. členu se v 1. točki črta osemnajsta alineja.
V 2. točki se za besedo »EMŠO« doda besedilo: »oziroma matična številka, davčna številka lastnika, ki ni rezident Republike Slovenije, in davčna številka pravne osebe,« in se črta beseda »njegove«.
V 3. točki se za besedilom »odtujitve ter« doda beseda »druge«.
3. člen 
Za tretjim odstavkom 9. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če lastnik čolna, ki ni registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti, da čoln v najem ali zakup pravni ali fizični osebi z namenom uporabe čolna za opravljanje gospodarske dejavnosti, se čoln vpiše kot čoln za gospodarski namen. Lastnik čolna mora spremembo namena uporabe čolna predlagati v roku iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen 
V prvem odstavku 10. člena se v 5. točki besedilo »deklaracijo o skladnosti in potrdilo proizvajalca v skladu s pravilnikom o rekreacijskih plovilih« nadomesti z besedilom »izjavo EU o skladnosti v skladu s pravilnikom o plovilih za rekreacijo«.
Črta se 7. točka.
5. člen 
Tretji odstavek 13. člena se črta.
6. člen 
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »deklaracijo o ustreznosti« nadomesti z besedilom: »izjavo EU o skladnosti v skladu s pravilnikom o plovilih za rekreacijo« in se črta besedilo »in dokazilo o obveznem zavarovanju proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam«.
7. člen 
V naslovu 17. člena se črta beseda »administrativna«.
V prvem odstavku se črta beseda »administrativnih«.
8. člen 
Za šestim odstavkom 21. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Čoln za javne namene mora imeti označbo pravne osebe, ki ga uporablja za javni namen.«.
9. člen 
V tretjem odstavku 22. člena se na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico ter se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– »SI« – plovilo uprave.«.
10. člen 
V 24. členu se v besedilu člena, ki postane prvi odstavek, za besedilom »21.« doda vejica in besedilo »22. in 23.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javni čolni imajo lahko dodatne luči in zvočne signale, ki jih ni mogoče zamenjati za svetlobne in zvočne signale po predpisih o izogibanju trčenju na morju.«.
11. člen 
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trup čolna uprave ima napis:
– KAPITANIJA na obeh straneh bokov z dvema prekrižanima sidroma, če je namenjen za nadzor nad varnostjo plovbe,
– SAR, če je namenjen za iskanje in reševanje na morju,
– SVOM, če je namenjen za varstvo obalnega morja.
(2) Čoln uprave, ki je namenjen za nadzor nad varnostjo plovbe, ima lahko dodatno eno ali dve modri utripajoči luči in zvočne signale.«.
12. člen 
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pregled čolna je osnoven, reden ali izreden.«.
13. člen 
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Plovila iz prvega odstavka 57. člena tega pravilnika in rafti ter drugi čolni za prevoz oseb za gospodarske namene, morajo opraviti redni pregled vsako leto pred začetkom oddajanja plovil oziroma prevozom oseb. Izvajalec dejavnosti mora:
– vsako plovilo, ki se ne vpisuje, označiti v barvi, ki se vidno loči od barve čolna, s svojo identifikacijsko številko in navedbo subjekta, ki oddaja plovilo oziroma opravlja prevoz oseb,
– predložiti upravi oziroma upravni enoti seznam plovil, raftov ter drugih čolnov in
– javno objaviti seznam plovil na mestu izposoje oziroma prevoza oseb.«.
14. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri določanju števila oseb, ki jih sme prevažati čoln dolžine do 12 metrov, se upošteva število oseb, ki ga priporoča proizvajalec na tablici na čolnu. Če za čoln ni takega podatka, se število oseb, ki jih sme prevažati, določi tako, da se:
– pri čolnu s krovom ali z zaprto nadgradnjo za vsako osebo določi 0,50 m2 proste površine na krovu ali v prostoru pod njim, ki je namenjen za osebe,
– pri čolnu brez krova ali z delnim krovom za vsako osebo določi po 50 cm dolžine sedeža.«.
15. člen 
V drugem odstavku 45. člena se v 4. točki besedilo »izogibanju trčenju na morju« nadomesti z besedilom »plovbi po celinskih vodah«.
16. člen 
V 52. členu se besedilo »je to dovoljeno s plovbnim režimom« nadomesti z besedilom »to ni v nasprotju s plovbnim režimom«.
17. člen 
Besedilo 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plovba z vodnimi skuterji, smučanje na vodi, plovba z deskami na motor, jadra ali vesla ter plovba z drugimi podobnimi čolni za šport in razvedrilo brez luči po predpisih o izogibanju trčenju na morju, so dovoljeni le od sončnega vzhoda do sončnega zahoda ter v varnih vremenskih pogojih.«.
18. člen 
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(kajak) 
Kajak mora biti zgrajen iz materiala, ki je odporen proti udarcem in omogoča zaščito oseb pri plovbi.«.
19. člen 
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na predpise o usposobljenosti za upravljanje s čolni sme upravljati:
1. javni čoln oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
2. na morju v nacionalni plovbi čoln za gospodarski namen dolžine nad 12 metrov ali čoln za javni prevoz do 12 potnikov, oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba, stara najmanj 16 let,
3. na morju v mednarodni plovbi čoln za gospodarski namen dolžine nad 12 metrov ali čoln za javni prevoz do 12 potnikov, oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
4. po celinskih vodah čoln za javni prevoz nad 12 potnikov, oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
5. čoln, ki vleče osebo ali več oseb, oseba, ki ima ustrezno potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s čolni, na čolnu pa mora biti še ena oseba, stara najmanj 16 let, ki nadzoruje vlečeno osebo.
(2) Uprava lahko za upravljanje javnega čolna iz 1. točke prejšnjega odstavka glede na namen uporabe javnega čolna in ob upoštevanju varnosti plovbe določi drugačno število usposobljenih oseb. Določba 4. točke prejšnjega odstavka ne velja za tradicionalne pletne na Blejskem jezeru, ki prevažajo do 18 potnikov.«.
KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-183/2017/31
Ljubljana, dne 22. januarja 2018
EVA 2015-2430-0103
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo