Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

227. Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje, stran 872.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o vpisu v višje strokovno izobraževanje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik ureja vsebino in način objave javnega razpisa za vpis (v nadaljnjem besedilu: razpis), postopke in roke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v javnoveljavne višješolske študijske programe (v nadaljnjem besedilu: študijski programi) na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za njihovo izvajanje.
(2) Določbe tega pravilnika veljajo za vpis v študijske programe, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij.
II. RAZPIS 
2. člen 
(rokovnik) 
Rokovnik nalog, potrebnih za pripravo razpisa in izvedbo vpisa (v nadaljnjem besedilu: rokovnik), določi minister do 22. novembra za naslednje študijsko leto.
3. člen 
(objava razpisa) 
(1) Vpis v študijske programe, ki jih je sprejel minister, pristojen za višješolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), se opravi na podlagi razpisa.
(2) Razpis določipristojni organ višje strokovne šole:
– v javnih šolah in zasebnih šolah, ki izvajajo višješolsko izobraževanje na podlagi koncesije, potem ko so si k številu vpisnih mest pridobile soglasje ministra;
– v zasebnih šolah na podlagi največjega dovoljenega števila vpisnih mest, določenega z odločbo o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: razvid), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za višje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Razpis je skupen za javne in zasebne višje strokovne šole, za objavo ga pripravi ministrstvo. Objavi ga najpozneje šest mesecev pred začetkom študijskega leta.
(4) Razpis v začetni letnik študija se lahko objavi le za tiste študijske programe, za izvajanje katerih so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom in študijskim programom.
4. člen 
(vsebina razpisa) 
Razpis vsebuje:
1. ime višje strokovne šole in njen naslov,
2. ime študijskega programa,
3. kraj izvajanja študijskega programa,
4. trajanje študija,
5. pogoje za vpis,
6. število vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije, Slovence brez slovenskega državljanstva, državljane držav članic Evropske unije in tuje državljane, ki se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ločeno za redni in izredni študij,
7. število mest za izredni študij za tujce,
8. predvidene ukrepe za usklajevanje izvedbe vpisa,
9. s študijskim programom določena merila za izbiro kandidatov, če je vpis omejen,
10. roke in postopke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa in
11. druga navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
5. člen 
(vpis državljanov drugih držav) 
(1) V razpisu za vpis v redni študij se lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, in sicer največ do treh odstotkov od števila razpisanih vpisnih mest za posamezen program.
(2) Kandidati iz prejšnjega odstavka se lahko po zaključku drugega prijavnega roka vpišejo tudi na še prosta vpisna mesta, razpisana za vpis v redni študij, in sicer največ do šest odstotkov od števila razpisanih vpisnih mest za posamezen program.
(3) V razpisu za vpis v izredni študij se lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za vpis tujcev, in sicer največ do 50 odstotkov od števila razpisanih vpisnih mest za posamezen program. Število vpisnih mest za izredni študij ne sme presegati števila vpisnih mest, ki so določena z odločbo o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
(4) Kandidati za vpis v izredni študij se lahko vpisujejo na še nezasedena vpisna mesta tudi po zaključku drugega prijavnega roka v skladu z razpisom. Nezasedena vpisna mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci. Šola na svoji spletni strani objavi način in izvedbo vpisa na nezasedena vpisna mesta.
(5) Tujec po tem pravilniku je oseba, ki:
– nima državljanstva Republike Slovenije,
– nima statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva,
– nima državljanstva drugih držav članic Evropske unije,
– ni sam ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene in
– ni državljan države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti.
6. člen 
(informativni dnevi) 
(1) Višje strokovne šole organizirajo informativne dneve za kandidate v rokih, navedenih v razpisu.
(2) Višje strokovne šole lahko poleg informativnih dni, določenih v razpisu, organizirajo informativne dneve in individualne informativne pogovore tudi v drugih rokih.
7. člen 
(višješolska prijavna služba) 
Naloge višješolske prijavne službe izvaja javna višja strokovna šola, ki jo določi minister.
III. PRIJAVA NA RAZPIS 
8. člen 
(postopek prijave na razpis) 
(1) Kandidati za vpis v redni in izredni študij se prijavljajo v dveh prijavnih rokih, določenih z razpisom, in sicer s prijavnico za vpis, ki je objavljena na spletnem portalu višješolske prijavne službe.
(2) Kandidati v prijavnici za vpis po prednostnem vrstnem redu navedejo največ tri višje strokovne šole in študijske programe, po katerih se želijo izobraževati.
(3) Študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, se upoštevata, če je za program, naveden na prvem mestu, sprejet sklep o omejitvi vpisa.
(4) Študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu se upoštevata v izbirnem postopku tudi, če za študijski program na prvem mestu ni sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidat pa za vpis vanj ne izpolnjuje vseh z razpisom zahtevanih vpisnih pogojev.
(5) Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala višješolske prijavne službe.
(6) Kandidati pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program priporočeno po pošti ali jih oddajo osebno višješolski prijavni službi v rokih, določenih z razpisom. Dokazila iz prejšnjega stavka pošljejo tudi kandidati, ki so ali bodo opravili mednarodno maturo.
(7) Kandidatom, ki so opravili splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis ali so jih opravili po juniju 2002 v Republiki Sloveniji, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.
(8) Višješolska prijavna služba analizira prijave za vpis in pošlje podatke o tem višjim strokovnim šolam.
9. člen 
(dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis) 
(1) Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske programe so:
– spričevalo splošne mature,
– spričevalo poklicne mature,
– spričevalo o mojstrskem, poslovodskem ali delovodskem izpitu skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja),
– spričevali zadnjih dveh letnikov, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program z omejitvijo vpisa,
– potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oziroma spretnostiali psihofizične sposobnosti, ki je določen s študijskim programom.
(2) Poleg dokazil, navedenih v prejšnjem odstavku, so dokazila o izpolnjevanju pogojev tudi druge šolske javne listine in druge listine, določene v tem členu.
(3) Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je diploma International Baccalaureat – IB oziroma listina o uspehu na mednarodni maturi (IBO Results summary), ki vsebuje navedbo, da je mednarodna matura opravljena »Diploma awarded«.
(4) Za maturitetno spričevalo se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
(5) Spričevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spričevalo o zaključnem izpitu in diploma o končanem štiriletnem srednješolskem izobraževanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne mature.
(6) Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
(7) Za kandidate, ki imajo učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, je dokazilo prva stran indeksa in strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
(8) Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa.
(9) Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, oziroma za kandidate, ki so maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 15/03),se upošteva le maturitetno spričevalo. Za splošni uspeh pri maturi dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
(10) Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in spričevalo o poklicni maturi.
(11) Če za vpis v določeni študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
(12) Kandidati, ki so končali štiriletno srednjo šolo ali opravili preizkus znanja pred uvedbo poklicne mature, k prijavi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.
(13) Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, ali so jih opravljali po začetku izvajanja poklicne mature, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz maturitetnega spričevala in spričevala o poklicni maturi ter podatke o opravljenem preizkusu znanja višješolski prijavni službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
(14) Podatke o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti višješolski prijavni službi sporočijo višje strokovne šole najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
(15) Kandidati, ki so opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis skupaj s prijavo, poleg tega pa še dokazilo o delovnih izkušnjah. Če mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita pred oddajo prijave še niso opravili, pošljejo spričevalo o tem izpitu najpozneje do roka, določenega z razpisom za vpis.
(16) Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca ali fotokopija prve strani delovne knjižice in strani, iz katerih je razvidna kandidatova delovna doba.
(17) Dokazil, poslanih s prvo prijavo, ni treba vnovič prilagati.
(18) Če kandidati prijave in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ne pošljejo v rokih, določenih v razpisu za vpis, so izločeni iz izbirnega postopka.
10. člen 
(priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini) 
(1) Za kandidate, ki so srednjo šolo končali v tujini, se v postopku upoštevajo zaključno spričevalo, spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja oziroma dokazilo o opravljenem mojstrskem, delovodskem oziroma poslovodskem izpitu z overjenim prevodom v slovenski jezik ter odločba višje strokovne šole iz prejšnjega odstavka tega člena.
(2) Kandidati, ki so srednjo šolo končali v tujini, pošljejo tuje listine o izobrazbi na višjo strokovno šolo, v prijavi navedeno na prvem mestu. Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja na podlagi priložene tuje listine o izobrazbi kandidata v skladu s predpisi o priznavanju izobraževanja. O tem kandidatu izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjuje predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se je prijavil. Po končanem postopku priznavanja izobraževanja višja strokovna šola pošlje višješolski prijavni službi odločbo, ki mora vsebovati ocene zadnjih dveh letnikov in zaključka izobraževanja pretvorjene v ocenjevalno lestvico, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.
(3) Kandidati, ki so že končali izobraževanje v tujini, pošljejo na višjo strokovno šolo, ki je v prijavnici za vpis navedena na prvem mestu, zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja oziroma druga dokazila z overjenimi prevodi v slovenski jezik, tisti, ki ga končujejo v študijskem letu, v katerem se prijavljajo za vpis v višje strokovno izobraževanje, v desetih dneh po njihovi izdaji, najkasneje pa do roka, določenega z razpisom za vpis.
(4) Če je bilo srednješolsko spričevalo, pridobljeno v tujini, nostrificirano po predpisih, ki so veljali pred začetkom uporabeZakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/03), kandidat lahko k prijavi priloži odločbo o nostrifikaciji tega spričevala.
11. člen 
(overjene fotokopije dokazil) 
(1) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki so jih kandidati dolžni priložiti prijavnici oziroma poslati v z razpisom določenih rokih, so overjene fotokopije listin iz šestnajstega odstavka 9. člena tega pravilnika in iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(2) Če kandidat poleg izvirnikov spričeval in drugih dokazil osebno prinese njihove neoverjene fotokopije, višješolska prijavna služba na fotokopijah označi, da ustrezajo izvirnikom.
12. člen 
(preizkus znanja) 
(1) Kandidati, ki se prijavljajo s prvo prijavo in morajo za vpis v višje strokovno izobraževanje opraviti preizkus znanja, ga opravljajo v spomladanskem roku za poklicno maturo, izjemoma, če ga iz upravičenih razlogov ne morejo opravljati spomladi, pa tudi v jesenskem roku. O izjemah odloča ravnatelj višje strokovne šole.
(2) Kandidati se morajo na preizkus znanja prijaviti v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno maturo.
13. člen 
(preizkus posebne nadarjenosti) 
(1) Kandidati opravljajo preizkus posebne nadarjenosti oziroma spretnosti in preizkus psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah v rokih, določenih razpisom za vpis.
(2) Višje strokovne šole morajo kandidate o opravljanju preizkusov obvestiti najpozneje v rokih, določenih z razpisom za vpis.
14. člen 
(potrdilo o opravljenem preizkusu znanja) 
(1) Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda srednja šola, ima trajno veljavnost.
(2) Potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oziroma spretnosti alipsihofizične sposobnosti, ki ga izda višja strokovna šola, velja toliko časa, kot je določeno s študijskim programom.
15. člen 
(omejitev vpisa) 
(1) Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v študijski program, naveden na prvem mestu, bistveno večje od razpisanega števila vpisnih mest, pristojni organ višje strokovne šole najpozneje do roka določenega z rokovnikom sprejme sklep o omejitvi vpisa.
(2) Javne višje strokovne šole si morajo k sklepu o omejitvi vpisa v roku določenim z rokovnikom pridobiti soglasje ministra.
(3) Zasebne višje strokovne šole omejijo vpis na število vpisnih mest, določeno z odločbo o vpisu v razvid.
16. člen 
(neizveden razpisani študijski program) 
(1) Če javna ali zasebna šola ne bo izvedla razpisanega študijskega programa, mora o tem obvestiti ministrstvo.
(2) Šola v sodelovanju z višješolsko prijavno službo poskrbi za preusmeritev kandidata v drugo šolo oziroma drug študijski program.
17. člen 
(izbirni postopek) 
(1) Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom.
(2) Kandidati, ki so se prijavili za vpis v študijski program, za katerega ni omejen vpis, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program.
(3) Kandidati, ki so se prijavili za vpis v študijski program, za katerega je omejen vpis ali če se za vpis vanj ugotavlja posebna nadarjenost oziroma spretnost ali psihofizična sposobnost, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in dosegajo v skladu z merili za izbiro pri omejitvi vpisa ustrezno število točk, potrebno za vpis.
(4) Kandidati, ki so dosegli enako število točk in so se v izbirnem postopku uvrstili na zadnje mesto, ki omogoča vpis, so sprejeti v ta program.
(5) Kandidate se uvršča v izbirni postopek za vpis v študijski program po vrstnem redu, navedenem v prijavnici za vpis, tako da se najprej uvrstijo kandidati, ki so ta študijski program navedli na prvem mestu. Če so ostala še nezapolnjena razpisna mesta, se v izbirni postopek uvrstijo kandidati, ki so ta študijski program navedli na drugem mestu, in nazadnje se uvrstijo kandidati, ki so ta študijski program navedli na tretjem mestu.
(6) Višješolska prijavna služba pošlje sezname sprejetih kandidatov višjim strokovnim šolam.
(7) Višješolska prijavna služba kandidate pisno seznani z izidom izbirnega postopka.
18. člen 
(naknadno sprejeti kandidati) 
(1) V skladu z določbami tega pravilnika se lahko naknadno vpišejo tudi kandidati, ki:
– po odločitvi pristojnih organov lahko opravljajo maturo ali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku,
– po sklepu ravnatelja višje strokovne šole lahko opravljajo preizkuse znanja v jesenskem izpitnem roku,
– so srednjo šolo končali v tujini in postopek priznavanja izobraževanja, pridobljenega v tujini, še ni končan do rokov za oddajo dokazil iz 15. člena tega pravilnika,
– so se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
(2) Kandidati iz prejšnjega odstavka so sprejeti, če imajo najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat na seznamu sprejetih iz četrtega odstavka prejšnjega člena oziroma če so se prijavili v študijski program brez omejitve vpisa.
(3) Kandidati s posebnimi potrebami so sprejeti v program, v katerega so se prijavili, če izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za vpis. Na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil o tem odloči pristojni organ višje strokovne šole.
(4) Kandidate iz prejšnjega odstavka se uvrsti na seznam naknadno sprejetih kandidatov.
(5) Višješolska prijavna služba kandidate iz prvega odstavka prejšnjega člena in višje strokovne šole, na katere so sprejeti, pisno seznani z izidom izbirnega postopka najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
(6) Višješolska prijavna služba po končanem vpisnem roku objavi podatke o še prostih vpisnih mestih.
19. člen 
(drugi prijavni rok) 
(1) Za izobraževanje po študijskih programih, za katera so še prosta vpisna mesta, se kandidati lahko prijavijo v drugem prijavnem roku, določenem v razpisu za vpis.
(2) Po zaključku drugega prijavnega roka se kandidati za izredni študij lahko vpišejo na še prosta mesta na višji strokovni šoli v skladu z razpisom.
IV. VPIS 
20. člen 
(postopek vpisa) 
(1) Kandidati, ki so bili sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku, se vpišejo v študijski program v rokih, določenih z razpisom za vpis.
(2) Študenti višje strokovne šole se vpišejo v 2. letnik, ko izpolnijo s študijskim programom določene obveznosti, najpozneje pa do začetka študijskega leta.
(3) Do začetka študijskega leta se vpišejo tudi študenti višje strokovnešole, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali vnovič obiskujejo letnik ali prestopijo na drugo višjo strokovno šolo.
(4) Kandidatom in študentom rednega študija višje strokovne šole, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli prijaviti ali vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko dovoli naknadni vpis do začetka študijskega leta.
V. PRITOŽBA 
21. člen 
(postopek pritožbe) 
(1) Zaradi kršitev postopka v zvezi s prijavnim oziroma izbirnim postopkom se kandidat lahko pritoži na višjo strokovno šolo, v rokih, določenih z razpisom za vpis.
(2) Pritožba se pošlje po pošti ali osebno vloži pri višješolski prijavni službi, ki jo skupaj z vsemi podatki in dokumenti, potrebnimi za odločanje, pošlje višji strokovni šoli, na katero se pritožba nanaša. Višja strokovna šola odloči o pritožbah v rokih, določenih z razpisom za vpis.
(3) Če pristojni organ višje strokovne šole ugotovi, da je pritožba utemeljena, se kandidat naknadno uvrsti na seznam sprejetih, če se je prijavil za vpis v program brez omejitve vpisa oziroma ima najmanj toliko točk kot zadnji kandidat s tega seznama.
(4) Odločitev višje strokovne šole je dokončna.
VI. KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 6/05, 8/08 in 9/14).
23. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-90/2017
Ljubljana, dne 29. januarja 2018
EVA 2017-3300-0075
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina