Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

225. Sklep o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije, stran 870.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 33. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 84/00, 26/03 in 38/11) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Organ upravljanja inštituta je svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev inštituta.
Svet ima sedem članov, od katerih:
– šest članov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za prostor, od tega enega predstavnika univerze za področje geodezije,
– enega člana izvolijo izmed sebe delavci inštituta na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom inštituta.
Predsednika sveta in njegovega namestnika izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja.«.
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov sveta začne teči z dnem ustanovitvene seje sveta in traja štiri leta. Člani sveta so po poteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Vlada imenuje dva nova predstavnika v skladu s spremenjenim 6. členom sklepa v 90 dneh od začetka veljavnosti tega sklepa.
4. člen 
Svet inštituta uskladi statut s spremenjenimi določbami sklepa v 90 dneh od začetka veljavnosti tega sklepa.
5. člen 
Direktor poskrbi za vpis sprememb sklepa v sodni in poslovni register v 120 dneh od začetka veljavnosti tega sklepa.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-4/2018
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2017-2550-0085
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik