Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

VL 74797/2017 Os-3561/17, Stran 3047
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kommunio d.o.o., Metelkova ulica 7b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Vesna Bratuša, odvetniške storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, proti dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. odv. Kristijan Silič, Partizanska cesta 16, Maribor – dostava, zaradi izterjave 283,18 EUR, sklenilo:
Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Kristijan Silič, Partizanska cesta 16, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2017