Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

P 88/2017 Os-3538/17, Stran 3046
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva 18, Novo mesto, zoper toženi stranki: Jožica Gramc, neznanega bivališča v Avstraliji, Avstralija in Milena Gramc, neznanega bivališča v Avstraliji, Avstralija, zaradi ugotovitve lastninske pravice (vsp. 200,00 EUR), dne 22. 11. 2017, sklenilo:
Toženima strankama Jožici Gramc, sedaj neznanega bivališča v Avstraliji in Mileni Gramc, sedaj neznanega bivališča v Avstraliji, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Ognjen Paunović – odvetnik, Cesta prvih borcev 28, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi stranki vse do takrat, dokler toženi stranki ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 11. 2017