Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

N 46/2013 Os-3556/17, Stran 3046
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Uradni list RS, št. 37/17; v nadaljevanju: ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Ob železnici 12, Maribor, na predlog priglasiteljice Bogdane Zavernik za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju št. 4 v II. nadstropju stavbe na naslovu Ob železnici 12, Maribor – in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 8. 11. 2017, dne 22. 11. 2017 izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe št. 2-92 z dne 4. 6. 1992, sklenjene med Marles holding Maribor d.d. kot prodajalcem, in Cvetko Bakan kot kupko, katera se nanaša na prodajo stanovanja št. 4 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ob železnici 12, v skupni izmeri 38,26 m2, s pripadajočo drvarnico, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupke.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2017