Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Ob-3658/17, Stran 3040
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, objavlja
javni poziv 
za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: poziv) so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo temeljne samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbe) v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (v nadaljnjem besedilu: stavbe), razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12650 Stavbe za šport.
Skoraj nič-energijska stavba po tem pozivu je stavba, katere energijska učinkovitost, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter ne glede na dejansko lokacijo stavbe za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada. Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi dokazil, navedenih v pozivu.
Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniškega varstva) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.
Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe mora znašati U ≤ 0,15 W/m2K.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
Dovoljena je vgradnja le sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Ustreznost vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva, izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe, ogrevalnega, hladilnega in prezračevalnega sistema mora biti razvidna iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po tem pozivu znaša 10 milijonov EUR.
3. Upravičene osebe
Do kredita so upravičene občine, ki izvajajo in v celoti financirajo naložbo, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, ter so lastnice, solastnice ali imetnice stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Do kredita upravičena občina po tem pozivu je v primeru solastništva lahko samo občina, ki ima nepremičnino, kjer bo naložba izvedena, v solastništvu zgolj z drugo občino oziroma Republiko Slovenijo. V primeru stavbne pravice pa je upravičena občina po tem pozivu le, če je stavbna pravica na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ustanovljena vsaj za dobo vračila kredita.
Do kredita ni upravičena občina, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ali do Republike Slovenije,
– ima blokiran transakcijski račun,
– izvaja naložbo s partnerjem, ki ni občina oziroma Republika Slovenija in ta v delu ali v celoti financira naložbo.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.
c) Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.
Najvišji delež kredita je omejen z višino priznanih stroškov naložbe in se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe ter lahko znaša največ 85 % priznanih stroškov naložbe.
Višina odobrenega kredita se lahko zniža glede na vrednotenje okoljskih učinkov in soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
d) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Občina je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti za tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občinam. Za isto naložbo lahko občina prejme kredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati priznanih stroškov naložbe, razen v primeru, če kreditojemalec že vnaprej soglaša, da se dodeljena nepovratna finančna spodbuda v višini, ki presega priznane stroške naložbe, nameni za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Eko sklad ob takem poplačilu kredita ne zaračuna stroškov predčasnega vračila kredita.
5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba po tem pozivu v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Kredit po tem pozivu je lahko dodeljen le za naložbo oziroma priznane stroške naložbe, za katere še ni bil dodeljen kredit Eko sklada.
Naložba mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi.
b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroški nakupa zemljišč.
Priznani stroški obsegajo stroške projektiranja (stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične dokumentacije), pridobivanja dovoljenj in zunanjega tehničnega nadzora, stroške nakupa in namestitve opreme in naprav, in vse druge stroške, ki so nedvoumno ter v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.
Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev.
c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana naložba ne sme biti namenjena prodaji na trgu.
Kreditirana naložba oziroma osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
d) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem pozivu se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem: največ 40 točk,
– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.
Največje možno število točk, doseženih v postopku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv.
e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.
6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba, tj. občina, predloži v celoti izpolnjen obrazec »Vloga za pridobitev kredita«, ki mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec »Vloga« za dodelitev kredita s podatki o vlagatelju in naložbi ter prilogami, ki so za posamezno naložbo zahtevane v dokumentaciji za prijavo na poziv,
b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sredstvih za nameravano naložbo iz drugih javnih virov in izjavo o poravnanih obveznostih do Republike Slovenije ter izjavo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16),
c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv,
d) opis obstoječega in novega stanja, iz katerega je razviden prihranek energije in ostali merljivi okoljski učinki,
e) ponudbe oziroma pogodbe za izvedbo del in nakup opreme za celotno naložbo,
f) sklep o izbiri ponudnika,
g) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje naložbe«,
h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi« z obveznimi prilogami.
Če občina z isto naložbo ne kandidira tudi na javnem pozivu Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, pa mora vloga vsebovati tudi:
i) fotokopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenje za kreditirano naložbo,
j) projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij,
k) projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, oboje v merilu 1:50,
l) izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« (tiskani izpis in priložena datoteka MS Excel na zgoščenki), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si,
m) izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava),
n) dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve,
o) dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe,
p) dokazila o tehničnih karakteristikah vgrajenih naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače. O pravici do pridobitve kredita se odloči z odločbo.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), ne plača.
8. Kreditna pogodba
Pravico do kredita, pridobljenega z odločbo, občina uveljavi s sklenjeno kreditno pogodbo v obliki notarskega zapisa.
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora občina plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno z veljavnim tarifnim pravilnikom, ki ureja nadomestila za opravljanje storitev Eko sklada. Prav tako mora občina pred sklenitvijo kreditne pogodbe predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice s pooblastilom za njihovo izpolnitev ter soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi. Stroške notarskih storitev plača občina.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita.
9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe občine. Pred vsakim nakazilom sredstev mora občina poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo občini nakazani po predložitvi ustreznih dokumentov (tj. pogodb, računov, predračunov, mesečnih situacij opravljenih del).
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.
Naložbe po tem pozivu morajo biti zaključene najkasneje v 3 letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 3 mesecih po navedenem roku.
10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, in na spletni strani www.ekosklad.si.
11. Rok in način prijave
Ta poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do objave njegovega zaključka. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije za prijavo na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.
Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti