Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Ob-3657/17, Stran 3037
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 
za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbe) v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov (biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka …),
2) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno napravo, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi,
3) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto in/ali hladom, tj. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,
4) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno napravo za pridobivanje električne energije na obnovljive vire, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi,
5) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, ne presegajo 110 g/km,
6) obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije, in je obnova:
a. zunanje razsvetljave skladno z veljavnimi predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. panojev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,
b. vgradnja energijsko učinkovitega sistema notranje razsvetljave,
7. energijsko prenovo obstoječih stavb, ki so v lasti občine ali jih občina uporablja za izvajanje svoje dejavnosti, ogrevanih nad 19 oC, priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov:
a. izvedbo/vgradnjo toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe:
a.1 zunanjih sten in sten proti neogrevanim prostorom s fasadnim sistemom z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ),
a.2 stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma ravne ali poševne strehe z najmanj 25 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K,
a.3 tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K,
a.4 energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in senčil, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti, določene skladno s standardom SIST EN 14351-1, ne smejo presegati vrednosti:
– 1,3 W/m2K pri oknih s profilom iz umetne mase, lesa ali njune kombinacije,
– 1,6 W/m2K pri oknih s profilom iz kovine,
– 1,4 W/m2K pri strešnih oknih,
– 1,6 W/m2K pri vhodnih vratih,
– 2,0 W/m2K pri garažnih vratih,
b. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja z visokim izkoristkom energije,
c. namestitev energijsko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije, skladno z določili točke 1.A.6.b tega poziva,
d. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje),
e. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega sistema ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka), pri čemer mora:
– centralni sistem, skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308, izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), ali
– lokalni sistemi izkazovati vsaj 65 % energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka,
f. ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za proizvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije.
V kolikor se sočasno z izvedbo ukrepov energijske prenove stavbe izvajajo tudi drugi ukrepi sanacije stavbe, pa tudi:
g. zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi v stavbi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink …) in zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit), skladno s točko C.3. tega poziva in
h. dela, povezana s sanacijo stavbe, z namenom zmanjšanja prehajanja radona v stavbe ali protipotresno sanacijo konstrukcijskih elementov stavbe vključno s posegi, ki zajemajo funkcionalno prenovo stavbe, v kolikor je sanacija skladna s predloženim projektom sanacije, ki ga je pripravila za to usposobljena inštitucija.
Toplotne prehodnosti materialov, vgrajenih v zunanji toplotni ovoj stavbe, toplotne in tehnične karakteristike ogrevalnih sistemov, prezračevalnih naprav in razsvetljave morajo biti razvidni iz ustreznih dokazil, priloženih dokumentaciji za prijavo.
8) gradnjo novih stavb, katerih energijska učinkovitost dosega zahteve iz 7. člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ), kjer za javne stavbe velja, da dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje Q(NH) stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine A(u) oziroma prostornine V(e) stavbe, ne presega Q(NH)/V(e) ≤ 0,29 (45 + 60 f(0) – 4,4 T(L)) (kWh/(m3a)).
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:
1) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin,
2) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem prometu, z vgrajenim EURO 6 motorjem,
3) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave, ki kot energent uporablja plin, le v primeru, da je skladno s sprejetim lokalnim energetskim konceptom,
4) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin,
5) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposredno povezavo na javni potniški promet,
6) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo ali ponovno uporabo komunalnih odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja ne morejo biti naložbe, ki obsegajo le nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov,
2) nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma, ki imajo vgrajen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,
3) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna (npr. salonit).
V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva celotna vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.
Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je potrebno priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).
D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za odpadne vode,
2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode,
3) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode,
4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zadrževalniki padavinske vode …).
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo vodovodnih omrežij.
2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR.
3. Upravičene osebe
Do kreditov so upravičene občine.
Do kredita ni upravičena občina, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ali do Republike Slovenije,
– ima blokiran transakcijski račun.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je:
– trimesečni EURIBOR + 1,0 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.
c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov.
Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta najvišji delež kredita lahko zniža. Višina odobrenega kredita se lahko zniža, kadar bi bil presežen najvišji delež zgornje omejitve že dodeljene pomoči za to naložbo oziroma drugih javnih sredstev za isto naložbo in glede na soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.
d) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Občina je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti za posamezne ukrepe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občinam. Za isti ukrep lahko občina prejme kredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati vrednosti priznanih stroškov naložbe.
5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. Naložba mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi.
b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene v točki 1. tega poziva.
Noben dokument, povezan z naložbo, za katero bo dodeljen kredit po tem javnem pozivu (projektna dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe o najemu, nadzoru itd.), ne sme biti starejši od petih let od datuma oddaje vloge za kredit.
c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita in predhodnim soglasjem Eko sklada.
Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu, lahko pa se oddajo v najem.
d) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem: največ 40 točk,
– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.
Največje možno število točk, doseženih v postopku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv.
e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.
6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec »Vloga za pridobitev kredita«, ki mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s podatki o vlagatelju in naložbi ter prilogami, ki so za posamezno naložbo zahtevane v dokumentaciji za prijavo na poziv,
b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po načelu »de minimis« v zadnjih treh letih, izjavo o poravnanih obveznostih do RS ter izjavo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16),
c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv,
d) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot je navedeno v dokumentaciji za prijavo na poziv,
e) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno dovoljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno v dokumentaciji za prijavo na poziv,
f) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje naložb«,
g) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi« z obveznimi prilogami.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. O pravici do dodelitve kredita se odloči z odločbo.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), ne plačuje.
8. Kreditna pogodba
Pravico do kredita, pridobljenega z odločbo, občina uveljavi s sklenjeno kreditno pogodbo v obliki notarskega zapisa.
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora upravičena oseba plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Tarifni pravilnik) ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita, menice in soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita.
Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva, morebitne spremembe kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma predčasno poplačilo odobrenega kredita skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom.
9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del).
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.
Naložbe po tem pozivu morajo biti zaključene najkasneje v 3 letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 3 mesecih po navedenem roku.
Pred prvim nakazilom sredstev mora kreditojemalec predložiti sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani www.ekosklad.si.
11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega poziva. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.
Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti