Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Ob-3655/17, Stran 3026
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4, z dne 14. 2. 2017 in na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 52SUB-JS17
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude), namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občine) za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah (v nadaljnjem besedilu: stavbe), ki so v lasti občin in Republike Slovenije.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) še niso zaključeni:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
K – optimizacija sistema ogrevanja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten ali sten proti neogrevanim prostorom, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,250 W/(m2K) ali sten proti terenu, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,350 W/(m2K). Toplotna izolacija zunanje stene mora biti izvedena z izbranim preizkušenim fasadnim sistemom, kot npr. s kontaktnim toplotnoizolacijskim fasadnim sistemom, prezračevanim fasadnim sistemom ali drugim fasadnim sistemom.
Če je na zunanjih stenah stavbe, razen na stenah proti neogrevanim prostorom ali stenah proti terenu, že vgrajena toplotna izolacija s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko naložba izvede z dodatno toplotno izolacijo. V tem primeru mora biti k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude predložena fotografija, iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom (metrom). Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva privzeta vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in izmerjena debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst).
Slika 1
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, vključno s toplotno izolacijo;
– nakup in izvedbo podzidka (»cokla«) fasade, vključno s toplotno izolacijo;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi za vgradnjo in morebitno zaščito toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti terenu, vključno z odstranitvijo oblog, izkopom, izvedbo odvodnjavanja in vgradnjo hidroizolacije stavbe proti vlagi, v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo novih oblog;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov;
– zmanjševanje vpliva toplotnih mostov;
– demontažo starih in nakup ter vgradnjo novih okenskih polic, vključno z obdelavo špalet;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa.
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, če bo izkazano razmerje toplotne prevodnosti in debeline novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,30 W/(m2K).
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal na terenu, vključno z odstranitvijo oblog, tlakov, izkopom, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal nad neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi za ustrezno vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal nad zunanjim zrakom z vsemi pripadajočimi elementi za ustrezno vgradnjo toplotne izolacije;
– odstranitev ostalih gradbenih materialov;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa.
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,150 W/(m2K).
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru, vključno z odstranitvijo starih slojev, vgradnjo folije, izvedbo estriha oziroma druge zaključne pohodne obloge;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije poševnih streh, vključno z odstranitvijo starih slojev, s parno zaporo ali oviro, paro-propustno folijo oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, nadgradnjo strešne konstrukcije zaradi vgradnje toplotne izolacije, vzdolžno letvanje za izvedbo prezračevanja strehe;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije stropa ravne strehe, vključno z odstranitvijo starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge;
– zaključne obloge npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha ali lesene pohodne obloge;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa (razen elementov, povezanih z nakupom in vgradnjo nove strešne kritine).
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitimi okni (v nadaljnjem besedilu: nova okna) s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/(m2K).
Tesnjenje okenske rege med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih oken;
– nakup in vgradnjo senčil;
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
– popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke tipa zrak/voda, voda/voda ali slanica/voda za centralno ogrevanje stavbe (v nadaljnjem besedilu: toplotna črpalka). Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko le toplotna črpalka, ki izpolnjuje tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz spodnje tabele:
Tip toplotne črpalke
Spodnja mejna vrednosti sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna črpalka
Plinska toplotna črpalka
Sorpcijska toplotna črpalka
Hibridna toplotna črpalka
zrak/voda
140
110
110
150
voda/voda
200
-
130
-
slanica/voda
170
-
130
-
Če nova toplotna črpalka ni v področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 813/2013), mora biti izbrana nova toplotna črpalka ravno tako energijsko visoko učinkovita in skladna s predpisi, ki urejajo to področje.
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, ki je vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje določenih toplotnih črpalk na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup, vgradnjo in zagon toplotne črpalke;
– odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– nakup in vgradnjo hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo;
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema.
Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni priznani strošek naložbe.
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in bo imela naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5.
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv.
Če bo vgrajena nova kurilna naprava na lesno biomaso z nazivno izhodno toploto močjo, ki je večja od področja uporabe standarda SIST EN 303-5:2012, mora biti nova kurilna naprava energijsko učinkovita, ustrezati mora zadnjemu stanju tehnike, izpolnjevati mora tudi emisijske zahteve, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba o emisiji snovi v zrak), njen izkoristek pri nazivni toplotni moči pa mora biti večji ali enak 90 %, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave, in s poročilom o prvem pregledu kurilne naprave oziroma drugim dokumentom, skladnim s predpisi, ki urejajo to področje, predloženim k zaključni dokumentaciji.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko dodeli tudi za vgradnjo nove peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in ki mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785.
Vrednosti emisij kurilnih naprav na lesno biomaso morajo biti določene pri računski vrednosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih, kot to določa Uredba o emisiji snovi v zrak.
Kurilne naprave na lesno biomaso morajo imeti prigrajen toplotni zbiralnik, če to določa Uredba o emisiji snovi v zrak.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup, vgradnjo in zagon nove kurilne naprave na lesno biomaso;
– odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka, odvod dimnih plinov in sanacijo dimnika ter po potrebi izgradnjo novega;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema.
Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni priznani strošek naložbe.
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo toplotne postaje za ogrevanje in/ali zamenjavo oziroma prenovo toplotne postaje za pripravo tople vode ali za vgradnjo toplotne postaje za ogrevanje z ali brez priprave tople vode za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja za ogrevanje mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Nova toplotna postaja ali celovita prenova stare toplotne postaje za pripravo tople vode mora obsegati prenosnik toplote, regulacijsko opremo za pripravo tople vode, regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom toplote, merilnik toplote z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkov na krmilnik po ustrezni povezavi, energetsko učinkovite črpalke, toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji ter vzpostavitev sistema za optimizirano delovanje.
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe ter izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje z ali brez priprave tople vode z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo;
– odstranitev obstoječe ogrevalne naprave ali toplotne postaje za ogrevanje in/ali toplotne postaje za pripravo tople vode ter ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– vgradnjo merilnih prog v posameznih objektih, priključenih na skupno napravo;
– izgradnjo priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje v primeru, če bo vlagatelj investitor in tudi lastnik zgrajenega vročevoda in bo izdelan projekt za izvedbo;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
Priznani stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda (centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali izgradnjo novega prostora za toplotno postajo.
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za sistem priprave tople vode in/ali za sistem k podpori ogrevanju prostorov z vgradnjo novih sprejemnikov sončne energije. Predmet nepovratne finančne spodbude so ploščati, vakuumski ali toplozračni sprejemniki sončne energije, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Predmet nepovratne finančne spodbude so tudi sistemi s fotonapetostnimi moduli, ki ne bodo priključeni na električno omrežje in se bodo uporabljali samo za direktno ogrevanje vode prek uporovnih električnih grelnikov.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov;
– nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje.
Stanovanjske prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %.
Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.
Če naložba vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah zajema prezračevalne naprave, ki niso zajete v področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014), morajo biti prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo toplote energijsko visoko učinkovite, in morajo izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo lokalnih ali centralnih prezračevalnih naprav s sistemom za rekuperacijo toplote;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
– odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje, vode ali procesa;
– nakup in vgradnjo sistema za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov ali procesa;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave. Predmet nepovratne finančne spodbude so lahko le nove sodobne energijsko varčne in okolju prijazne svetilke ali sijalke oziroma sistemi razsvetljave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo oziroma drugih predpisov, ki urejajo to področje. Predmet ukrepa je celovita prenova sistema razsvetljave, vključno s pomožnimi napravami, kot so predstikalne naprave, senzorji ipd., in ne zgolj zamenjave sijalk oziroma svetil.
Predmet nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energijsko učinkovite razsvetljave v stavbah so sijalke LED, kompaktne fluorescenčne sijalke (varčne žarnice), fluorescenčne sijalke T5, elektronske predstikalne naprave (zamenjava magnetne dušilke) in senzorji prisotnosti. Pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pride v poštev zamenjava živosrebrne sijalke s sijalko z modularno LED, visokotlačno natrijevo, metal-halogenidno, fluorescenčno ali kompaktno fluorescenčno sijalko.
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo. Iz projekta za izvedbo morajo biti razvidni podatki o tipu in številu starih sijalk ali sistemov razsvetljave ter tipu in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, prav tako pa mora biti razvidna dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– odstranitev starih sijalk ali sistemov razsvetljave;
– nakup in vgradnjo varčnih in okolju prijaznih svetilk ali sijalk oziroma sistemov razsvetljave;
– nakup in vgradnjo ali nadgradnjo varčnih svetil, vključno s fluorescenčnimi žarnicami s predstikalnimi napravami, LED-svetili in indukcijsko razsvetljavo z montažnim priborom za vgradnjo v spuščen strop;
– dobavo in vgradnjo zunanjih reflektorjev, nadgradnjo svetil z zaščitnim steklom in halogenskimi žarnicami, varčnimi indukcijskimi svetili ali LED-svetili;
– nakup in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav (v kompletu ali npr. vgradnjo kompaktnih fluorescenčnih sijalk);
– rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (konzole) v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali če se v dokumentaciji projekta izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave;
– nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;
– vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;
– stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave;
– predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije.
K – optimizacija sistema ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja. Optimizacija sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe.
Projekt za izvedbo ali izračun za izvedbo mora vsebovati:
– tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja;
– izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo dvižnih vodov;
– izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa;
– risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po potrebi);
– podroben popis materiala in del.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih;
– nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
– nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni;
– izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna;
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
– nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja;
– nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja;
– izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude za posamezne ukrepe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:
– občine, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti občin;
– ministrstva, ki so investitorji v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti Republike Slovenije;
s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 52SUB-JS17 in obvezne priloge:
– soglasje solastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni edini lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površine, debelino ter vrsto in točno oznako toplotne izolacije ali fasadnega sistema ter popis vseh del, ki so predmet naložbe;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 8 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1) oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije;
– izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti celotnega fasadnega sistema ali njegovih posameznih elementov;
– fotografije vseh sten, ki bodo predmet vgradnje toplotne izolacije;
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije na steni, ki bo predmet dodatne toplotne izolacije, iz katere bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena.
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije;
– fotografije tal, ki bodo toplotno izolirana.
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije;
– fotografije obstoječega dela stavbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je predmet naložbe.
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo novih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino oken, vrsto in točno oznako okna, toplotno prehodnost celotnega okna (Uw) ter navedbo načina vgradnje oken, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh;
– izjava o lastnostih novega okna, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega okna (Uw) oziroma drug dokument, ki bo dokazoval ustreznost novega okna;
– fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni, ki bodo zamenjana, in s pripisanimi postavkami iz predračuna za vsako novo okno.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe;
– dokazila o ustreznosti nove toplotne črpalke, če izbrana toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka, kot je določeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 1), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014) ali Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma drug dokument, ki izkazuje ustreznost toplotne črpalke;
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda, če ga je vlagatelj že pridobil;
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke).
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe;
– dokazila o ustreznosti nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, če izbrana kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti, merilno poročilo o tipskem preskušanju kurilne naprave na lesno biomaso, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012, oziroma drug dokument, ki izkazuje ustreznost nove kurilne naprave na lesno biomaso;
– dokazila o ustreznosti nove peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom, če izbrana peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: merilno poročilo izdelano pri Evropski komisiji priglašenem preizkuševalnem laboratoriju skladno s standardom SIST EN 14785 in izjava o lastnostih po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov;
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava, ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen toplotni zbiralnik, z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika;
– fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.).
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
– predračun izvajalca, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo;
– projekt za izvedbo, potrjen s strani dobavitelja daljinske toplote;
– projekt za izvedbo izgradnje priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje, če bo predmet naložbe;
– fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje z označeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve toplotne postaje.
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostnimi moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako sprejemnikov sončne energije ter popis del, ki so predmet naložbe;
– merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnike sončne energije, skladno s standardom SIST EN 12975-1, -2, SIST EN 12976-1, -2 ali SIST EN ISO 9806 (iz predložene dokumentacije mora biti razvidna tudi aperturna površina sprejemnika sončne energije), če izbrani sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma dokument, ki izkazuje ustreznost in tehnične karakteristike fotonapetostnega sistema;
– fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli (npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
– predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
– dokazila o ustreznosti nove prezračevalne naprave, če izbrana prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti (v primeru, da se izjava o skladnosti izda po vgradnji prezračevane naprave, se ta predloži k zaključni dokumentaciji) ter podatkovni list izdelka za ustrezno podnebno cono, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27) oziroma Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost prezračevalne naprave;
– fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve.
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
– predračun izvajalca, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo;
– projekt za izvedbo, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu starih sijalk ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave;
– dokazila o ustreznosti sistema razsvetljave glede na predpise, ki veljajo za svetila in svetilke: podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki ureja navajanje rabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov, povezanih z energijo, ali podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, ali drug dokument, ki izkazuje ustreznost elementov sistema.
K – optimizacija sistema ogrevanja
– predračun izvajalca za izvedbo optimizacije sistema ogrevanja, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitve termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektantskim popisom projekta za izvedbo ali izračunom za optimizacijo sistema ogrevanja;
– projekt za izvedbo ali izračun za optimizacijo sistema ogrevanja;
– fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, obstoječi radiatorski ventili).
b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet naložbe
Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, ki dokazuje primernost in ustreznost opreme, dane na trg. Če je izbrani gradbeni proizvod, naprava ali oprema navedena na katerem izmed informativnih seznamov ustreznih naprav in opreme za ta javni poziv, ki jih Eko sklad objavlja na svoji spletni strani www.ekosklad.si, za to napravo ali opremo k vlogi ni potrebno prilagati dodatnih dokazil, ki bi izkazovala njeno skladnost z določili javnega poziva.
Nove naprave in oprema, ki bodo predmet nepovratne finančne spodbude, morajo z vidika tehničnih lastnostih izpolnjevati vsaj normirane vrednosti, ki jih določa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 14/17).
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi s področja energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, s predpisi s področja graditve objektov ter drugimi veljavnimi predpisi. Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj za izvedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23. 2. 2017.pdf). Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.
d) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na posamezni stavbi.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav ali gradbenih proizvodov.
f) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja graditve objektov
Stavbe in njihovi deli, na katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, kar vlagatelj zagotavlja s podpisom Izjave o sprejemanju pogojev, ki je sestavni del obrazca Vloga. V primeru kakršnih koli dvomov lahko Eko sklad, z namenom ugotavljanja dejanskega stanja, vlagatelja pozove na predložitev gradbenega dovoljenja in pripadajoče projektne dokumentacije za stavbo.
Podatki o letnici izgradnje stavbe bodo preverjani z vpogledom v Prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Prostorski portal GURS). Če bo obstajal dvom o letnici izgradnje stavbe ali dela stavbe, če letnica izgradnje stavbe na Prostorskem portalu GURS ne bo razvidna, oziroma če bo letnica izgradnje stavbe na Prostorskem portalu GURS izkazovala, da je bila stavba zgrajena po 1. 7. 2010, bo Eko sklad vlagatelja pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja za predmetno stavbo. V primeru, da je vlagatelj že seznanjen z razhajanjem podatkov Prostorskega portala GURS z dejansko letnico izdaje gradbenega dovoljenja, lahko k vlogi predloži kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo.
g) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo. Pri ukrepih, kjer sta zahtevana projektantski in strokovni nadzor, morata biti ta zagotovljena v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
h) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je vlagatelju že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) ter za ukrepe, za katere so bila vlagatelju že dodeljena kohezijska sredstva za iste upravičene stroške. Če je vlagatelj v okviru iste naložbe za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu, že prejel nepovratno finančno spodbudo Eko sklada, za izvedbo tega ukrepa ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če naložba predstavljala državno pomoč.
j) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika;
– račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz prejšnje alineje;
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu, ki so predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije vseh izoliranih sten in fasad stavbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vidne vse izolirane stene, ki so bile predmet naložbe.
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe.
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
– fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe.
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje novega okna;
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki zagotavljajo tesnjenje okenske rege med špaleto in okenskim okvirjem v treh ravneh;
– fotografije vseh novih oken, tako da so ta v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje kot tudi notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
– poročilo o prvem pregledu kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drug dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje;
– fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa je obvezen glede na določila javnega poziva).
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje;
– fotografije vgrajene nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode.
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije
– fotografijo vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
– fotografije vgrajenih prezračevalnih naprav.
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
– fotografije vgrajenih svetil, sijalk ali sistemov razsvetljave.
K – optimizacija sistema ogrevanja
– poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
– poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom;
– fotografije ključnih delov naložbe optimizacije sistema ogrevanja.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančne spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost