Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Št. 354-395/2017/4 Ob-3702/17, Stran 3024
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 10/14 in 58/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13 in 81/16) objavljamo
javni poziv 
za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2018 in 2019
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki bo oddal prostore v brezplačno uporabo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je dodelitev prostorov Okoljskega centra v brezplačno uporabo (v skupni površini 315 m2) za leti 2018 in 2019, na naslovu Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oziroma povezava najmanj šestih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju prostora (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi) in imajo status delovanja v javnem interesu priznan na dan oddaje vloge na javni poziv. Vloge drugih subjektov bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Vsak član konzorcija in nosilec konzorcija mora na dan oddaje vloge izkazati vsaj 1 projekt, skupaj torej najmanj 6 projektov ali varstva okolja ali ohranjanja narave ali na področju prostora, na nacionalnem nivoju – sodelovanje pri nacionalnih projektih, pri katerih so udeleženi skupaj vsaj 3 slovenske nevladne organizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve slovenski nevladni organizaciji).
Ministrstvo bo z izbranimi uporabniki sklenilo pogodbo o brezplačni uporabi prostorov za leti 2018 in 2019. Uporabniki krijejo obratovalne in stroške rednega vzdrževanja Okoljskega centra.
4. Merila za ocenjevanje vlog:
A) Število nevladnih organizacij v konzorciju:
– če je v konzorciju povezanih 7–8 nevladnih organizacij, dobijo vlagatelji 1 točko,
– če je v konzorciju povezanih 9–10 nevladnih organizacij, dobijo vlagatelji 2 točki,
– če je v konzorciju povezanih več kot 10 nevladnih organizacij, dobijo vlagatelji 3 točke.
Vse nevladne organizacije v konzorciju morajo izpolnjevati osnovne pogoje za kandidiranje po tem pozivu.
Dokazilo: Prijavitelji predložijo podpisano konzorcijsko pogodbo, iz katere mora biti izkazana namera, da bodo člani konzorcija in nosilec konzorcija v primeru, da bodo upravičeni do brezplačne uporabe prostorov, te prostore dejansko uporabljali za svojo dejavnost, ter določen način uporabe teh prostorov in način delitve obratovalnih stroškov ter stroškov rednega vzdrževanja. Konzorcijska pogodba mora določati, da v imenu vseh konzorcijskih parterjev vlogo na javni razpis podaja nosilec konzorcija, ki je pooblaščen, da v imenu in na račun vseh članov konzorcija sklene pogodbo o brezplačni uporabi prostorov.
B) Brezplačna uporaba drugih prostorov:
V kolikor nobeden izmed članov konzorcija nima na dan oddaje vloge v brezplačni uporabi prostorov na območju Mestne občine Ljubljana, dobijo vlagatelji 3 točke.
Dokazilo: Izjava vseh članov konzorcija na obrazcu prijave
C) Aktivnosti nosilca in članov konzorcija na nacionalnem nivoju – sodelovanje pri nacionalnih projektih varstva okolja, ohranjanja narave ali na področja prostora, pri katerih so udeleženi skupaj vsaj 3 slovenske nevladne organizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve slovenski nevladni organizaciji) na dan oddaje vloge:
– če gre za sodelovanje v vsaj 7 projektih, dobijo vlagatelji 1 točko,
– če gre za sodelovanje v vsaj 8–12 projektih, dobijo vlagatelji 2 točki,
– če gre za sodelovanje v več kot 13 projektih, dobijo vlagatelji 3 točke.
Dokazilo: opis projekta, datum začetka in zaključka, navedba partnerjev na obrazcu prijave.
D) Aktivnosti članov konzorcija nevladnih organizacij na mednarodnem področju – sodelovanje pri mednarodnih projektih varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju prostora, kjer gre za sodelovanje slovenskih in tujih nevladnih organizacij na dan oddaje vloge, ob tem se mednarodne aktivnosti izkazuje skupaj na nivoju konzorcija:
– če gre za sodelovanje v vsaj 3 mednarodnih projektih, dobijo vlagatelji 1 točko,
– če gre za sodelovanje v vsaj 4–5 mednarodnih projektih, dobijo vlagatelji 2 točki,
– če gre za sodelovanje v 6 ali več mednarodnih projektih, dobijo vlagatelji 3 točke.
Dokazilo: opis projekta, datum začetka in zaključka, navedba partnerjev na obrazcu prijave.
V primeru, da dve ali več vlogi pridobita enako število točk na podlagi zgoraj navedenih meril, se kot prednostni kriterij upošteva večje število točk pri merilu pod črko A. Če so vloge še vedno izenačene, se upoštevajo nadaljnji prednostni kriteriji, kot si sledijo merilo pod črko B, nato pod črko C, nato pod točko D, nazadnje pa vrstni red prispetja vloge.
5. Obdobje brezplačne uporabe prostorov: izbrani uporabniki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2018 in 2019, in sicer sklenitve pogodbe do 31. 12. 2019. Uporabniki krijejo obratovalne in redne vzdrževalne stroške Okoljskega centra.
6. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog
Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 12. januarja 2018, do 12. ure.
Vloge se oddajo na priloženem obrazcu.
7. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog bo v ponedeljek, 15. januarja 2018, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana (sejna soba 234 v 2. nadstropju). Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
8. Vlagateljem bo ministrstvo posredovalo sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja. Vlagatelj vloge lahko vloži na Ministrstvo za okolje in prostor pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim uporabnikom. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo s sklepom odloči o pritožbi v roku 15 dni.
9. Javni poziv šteje kot namera v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
10. Brezplačna dokumentacija za prijavo je na voljo na spletnem naslovu http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/. Ministrstvo bo vse spremembe javnega poziva (vključno z informacijami iz objave javnega poziva) ter druge ključne informacije v zvezi z javnim pozivom objavilo na svoji spletni strani ob objavi poziva.
Za dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zaprosite na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se sklicujte na številko in naslov zadeve.
11. V kolikor ni s tem pozivom določeno drugače, se v postopku izbire uporabnika prostorov smiselno uporabljajo določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (12. poglavje).
12. Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan Obrazec za prijavo na javni razpis za uporabo prostorov Okoljskega centra,
– podpisano konzorcijsko pogodbo,
– parafiran vzorec pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov Okoljskega centra.
13. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga – poziv Okoljski center«,
– na hrbtni strani z imenom in naslovom vlagatelja.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga.
Ministrstvo za okolje in prostor