Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Ob-3678/17, Stran 3019
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova cesta 56, na podlagi sklepa 7. redne seje z dne 13. decembra 2017 in v skladu z določili 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ter v skladu s 14., 29., 30., 31. in 32. členom Statuta Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar s spremembami, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova cesta 56
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (oziroma ga kandidat/kandidatka opravi najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja).
V skladu s sistemizacijo delovnih mest Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar so zahtevani še ostali pogoji: poznavanje računalniških orodij, vozniški izpit B kategorije in znanje slovenskega jezika.
Za razpisano prosto delovno mesto so zaželena dodatna znanja: dopolnilna znanja s področja vodenja, skupinskega dela, komunikacije, opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku, poznavanje karakteristik oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in opravljen ECC izpit.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za obdobje 5 let. Z imenovanim kandidatom/kandidatko se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri ter programom dela in vizije zavoda za mandatno obdobje ter potrdilom o nekaznovanosti morajo kandidati/kandidatke poslati po pošti na naslov: Svet zavoda Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana, ali oddati v tajništvo zavoda v roku 15 dni od objave. Zaprta ovojnica mora ima oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni/obveščene v zakonitem roku.
Svet VDC Tončke Hočevar