Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Ob-3663/17, Stran 3019
Svet zavoda Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa št. 9/67-2017, sprejetega na 67. redni seji, dne 12. 12. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
organizacijske enote Osnovna šola in vrtec 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. Kandidat/-ka mora imeti opravljeno III. stopnjo znanja slovenskega znakovnega jezika, in sicer znanje lahko pridobi v roku treh let.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela 1. 6. 2018.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a ga mora opraviti v letu dni); potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku; potrdilo o znanju slovenskega znakovnega jezika; program vodenja organizacijske enote Osnovna šola in vrtec; dosedanje delovne izkušnje in življenjepis. Navedeno pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana