Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Ob-3670/17, Stran 3012
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis 
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2017-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskega avdiovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke (18 epizod x 25 minut), ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno tipkano stran za vsako posamezno epizodo in do dve tipkani strani za vse epizode skupaj (generični sinopsis).
10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realizacije scenarijev.
11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo realnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri realizaciji AV dela.
12. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glavnih lastnosti oseb, ki nastopajo v AV delu: spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgodovino (v kolikor je pomembna za potek dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi druge lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo oseb za določena dejanja.
13. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
14. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in vodenje celotne projektne dokumentacije.
15. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
16. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse pogoje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01).
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu odkupila eno televizijsko nanizanko oziroma nadaljevanko – 18 delov (programskih kosov/epizod) po 25 minut:
Nanizanka/nadaljevanka naj vsebinsko zajema iz sodobnega življenja in naj bo napisana na jezikovni ravni, primerni za predvajanje na javni televiziji v skladu z zakonom, ki ureja medije in AV medijske storitve. Vodilna tema naj bo konkretna problematika ali prepoznavno dogajanje iz sodobne slovenske družbe, ki se odvija v specifičnih okoljih, v generacijskih ali družbenih skupinah, skozi katere je moč razviti podobo sodobnosti in medčloveških odnosov. Glavni motiv nanizanke/nadaljevanke naj bo obdelan skozi svežo in relevantno zgodbo ter prepričljivo izoblikovane glavne in stranske like, ki se srečujejo z izzivi in jih razrešujejo na izviren način. V ustrezni meri je zaželena tudi nadgradnja v smer duhovitosti ali ironičnosti. Vsebina in izvedba nanizanke/nadaljevanke naj bo primerna za široko ciljno občinstvo in za predvajanje v osrednjem programskem času med 20. in 22. uro.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo biti posneta v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljeni na spletnih straneh RTV SLO.
5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupni maksimalni znesek znaša 518.616,00 EUR z vključenim DDV (425.095,00 EUR brez DDV 22 %) oziroma na posamezen programski kos 28.812,00 EUR z vključenim DDV (23.616,00 EUR brez DDV 22 %), z možnostjo sklenitve aneksa za naslednjo sezono nanizanke/nadaljevanke in angažiranjem do 518.616,00 EUR sredstev z vključenim DDV (do 425.095,00 EUR brez DDV 22 %) oziroma na posamezni programski kos do 28.812,00 EUR z vključenim DDV (23.616,00 EUR brez DDV 22 %), z možnostjo pogajanja za nižjo ceno glede na vsebino scenarijev.
V primeru uredniško-programske odločitve, da se realizira in predvaja še ena serija (sezona) izbrane nanizanke/nadaljevanke, se sklene aneks k pogodbi o odkupu AV dela. Pogoj za sklenitev aneksa je, da ima izbrani prijavitelj poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO ter da pred sklenitvijo aneksa predloži RTV SLO zahtevano vsebinsko dokumentacijo o nadaljnji seriji nanizanke/nadaljevanke.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati na razpisu (obrazci št. 1–10),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skladu s tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.
f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s predpisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.
g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni realiziran oziroma dokončan.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj skladno dokumentacijo:
1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije (vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):
– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu,
– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh AV del prijavitelja v letu 2016,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2014, 2015 in 2016 – ta obrazec odda samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali kateri izmed držav članic Evropske unije,
– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o prijavljenem AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta (terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke za dokončanje projekta in izročitev AV dela),
– obrazec št. 8: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 9: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim soavtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije posebej).
Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji na noben način ne smejo spreminjati!
2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi naslednji dokumenti:
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,
– generični sinopsis za vse epizode/programske kose skupaj (zajema naj vsebinsko predstavitev projekta na največ dveh tipkanih straneh),
– posamezni sinopsisi za vseh osemnajst epizod/programskih kosov (za vsako posamezno epizodo/ programski kos najmanj na eni tipkani strani),
– karakterizacija glavnih likov,
– scenarij za prve tri epizode/programske kose,
– režijska eksplikacija (odda se splošna režijska eksplikacija za celotno AV delo),
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani obliki.
V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od 22. 12. 2017 do 7. 3. 2018. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 7. 3. 2018.
Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 7. 3. 2018 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 7. 3. 2018 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 2017-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz posamezne ovojnice.
– Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
– Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljeni projekti bodo ocenjeni po naslednjih kriterijih:
– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinopsisov za vse epizode in scenarijev za prve 3 epizode), kjer se pri presoji upošteva premiso in strukturo serije kot celote in posameznih epizod, profesionalno oblikovanje posameznih elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni programski čas predvajanja – do 60 točk;
– reference glavnega režiserja – do 10 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producenta – do 10 točk;
– finančna ustreznost realizacije projekta – do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni projekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi kriterijev, določenih v 10. točki besedila razpisa.
RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi odkupa AV dela.
S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela se lahko opravi uskladitveni sestanek.
RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno in krajevno neomejene materialne avtorske in izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe o odkupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah realizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati z RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v letu 2018/2019.
Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena v pogodbi o odkupu AV dela.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projektov: projekt bo realiziran v letu 2018/2019: Dokončanje serije vseh osemnajst epizod/programskih kosov se predvidi najkasneje do februarja 2019, začetek njihovega predvajanja pa okvirno v decembru 2018/januarju 2019. Izbrani prijavitelji bodo morali scenarije za vse epizode/programske kose oddati najkasneje do septembra 2018, grobo zmontirane verzije prvih pet epizod/programskih kosov pa najkasneje do novembra 2018. V primeru uredniško-programske odločitve da se realizira in predvaja še ena serija (sezona) izbrane nanizanke/nadaljevanke, lahko poteka nadaljnja realizacija projekta tudi v letu 2020.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija