Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Št. 430-83/2017-1/jzu Ob-3665/17, Stran 3002
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 
Zaporedna št. 1
parc. št. 372/47, v izmeri 377 m2, k.o. 1316 – Stara vas, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč in delno kot območje kmetijskih zemljišč. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 9.520,59 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znaša 530,09 EUR (z 22 % DDV) oziroma 434,50 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 8.990,50 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 335,50 EUR (z 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 14899064).
Zaporedna št. 2
parc. št. 1727/3, v izmeri 1484 m2, k.o. 2266 – Ajba, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč in delno kot območje kmetijskih zemljišč. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 6.835,28 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znaša 2.518,08 EUR (z 22 % DDV) oziroma 2.064,00 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 4.317,20 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 204,96 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 3
parc. št. 944/11, v izmeri 208 m2, k.o. 2615 – Loka, do deleža 1/10, predmetna nepremičnina se po planu občine nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev in delno v območju kmetijskih zemljišč. Na zemljišču s parc. št. 944/11, k.o. 2615 – Loka, stoji del objekta (stavba št. 10), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 926,60 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, znaša 524,60 EUR (z 22 % DDV) oziroma 430,00 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 402,00 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 95,18 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
parc. št. 944/14, v izmeri 311 m2, k.o. 2615 – Loka, do deleža 1/5, predmetna nepremičnina se po planu občine nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev in delno v območju kmetijskih zemljišč. Na zemljišču s parc. št. 944/14, k.o. 2615 – Loka, stoji del objekta (stavba št. 10), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 2.545,29 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, znaša 317,69 EUR (z 22 % DDV) oziroma 260,40 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 2.227,60 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 95,18 EUR (z 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 12. 1. 2018 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-83/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil sprejetim s strani Sklada KZG RS, strošek cenitve nepremičnine, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca ter morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičninah, ki so predmet tega razpisa, v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, obstaja predkupna pravica. Nepremičnine pod zaporedno št. 3 in 4 se nahajajo v območju, kjer ima Mestna občina Koper na podlagi določil Zakona o urejanju prostora predkupno pravico. Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, objavljene na pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 15. 1. 2018 ob 13.30, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije