Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Št. 371-56/2017/6 Ob-3701/17, Stran 2978
Javni razpis 
Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (JR-UTM_P+R/2017)
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
1 Povabilo k oddaji vloge
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ki ga zastopa minister dr. Peter Gašperšič, http://www.mzi.gov.si.
2 Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006, z vsemi spremembami;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3);
– Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (SVRK, 17. 4. 2015);
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, oktober 2017;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, november 2017;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, oktober 2017;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015;
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si ter www.mzi.gov.si/si in vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju operacije.
3 Podatki o javnem razpisu
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v vozlišča P+R (parkiraj in presedi) (skupaj sredstva za sofinanciranje do 5.010.037,59 mio EUR) in je razdeljen v dva sklopa:
– Sklop I: sofinanciranje vsaj dveh vozlišč P+R, ne glede na tip (tip A, B1, B2 in C po Smernicah za vzpostavitev sistema P+R), predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 4.010.037,59 EUR, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 2.005.018,79 EUR.
– Sklop II: sofinanciranje vsaj štirih manjših vozlišč P+R tipa C, predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 1.000.000 EUR, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 250.000 EUR.
Operacije, sofinancirane iz tega javnega razpisa, bodo tako zagotovile doseganje kazalnika učinka 4.15 (število novozgrajenih P + R na urbanih območjih, ciljna vrednost 6) Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Podrobnejša vsebina ukrepov je opredeljena v Smernicah za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih, ki so priloga tega javnega razpisa in objavljene na spletni strani MZI.
– Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih.
Strokovne podlage:
– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ),
– Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
– Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1),
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17),
– Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11),
– Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve,
– Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja.
Operacija v tem javnem razpisu pomeni projekt. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirane operacije, ki bodo skladne s predmetom, namenom in določili tega javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljen cilj skladen z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec.
3.2 Financiranje
3.2.1 Način financiranja in višina financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih do 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Če za operacije, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije, izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja, ali če bi znesek sofinanciranja presegal omejitve iz točke 3.1, bo znesek sofinanciranja ustrezno nižji.
Za operacije, katerih skupna vrednost operacije (z DDV) je enaka oziroma presega 1 mio EUR, je potrebno spremljati prihodke na operaciji in izračunati finančno vrzel. Operacija, ki ne izkazuje pozitivnih neto prihodkov, četudi je enaka ali večja kot 1 mio EUR, se ne obravnava kot operacija, ki ustvarja prihodke v skladu z 61. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, in ji s tega naslova pripada finančna vrzel v višini 100 %. Prav tako pripada 100 % finančna vrzel operacijam, katerih skupna vrednost (z DDV) je manjša od 1 mio EUR.
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo EU 1303/2013 (61. člen) in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020« z upoštevanjem ustreznega referenčnega obdobja projekta in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje. Pri izračunu se upošteva tudi Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, ki je objavljeno na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). Izračun mora biti pripravljen v obrazcu 3: Opis operacije.
Vse operacije, ki imajo ocenjeno vrednost pod 1.000.000,00 EUR in bi med izvajanjem operacije dosegle ali presegle to mejno vrednost morajo naknadno zagotoviti izračun finančne vrzeli na pobudo MZI ali samoiniciativno.
Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.
3.2.2 Razpoložljiva sredstva
Okvirna skupna vrednost sredstev evropske kohezijske politike v okviru javnega razpisa znaša 5.010.037,59 EUR.
Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva:
– PP 160097 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-EU (85 %),
– PP 160098 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-slovenska udeležba (15 %).
Sredstva so predvidena:
v proračunskem letu 2018 1.503.011,28 EUR, od tega:
– 1.277.559,59 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 225.451,69 EUR integralna sredstva MZI,
v proračunskem letu 2019 938.335,79 EUR, od tega:
– 797.585,42 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 140.750,37 EUR integralna sredstva MZI,
in v proračunskem letu 2020 2.568.690,52 EUR, od tega:
– 2.183.386,94 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 385.303,58 EUR integralna sredstva MZI.
V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma da poraba sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
3.2.3. Razdeljevanje sredstev
Vloge, ki bodo izpolnjevale splošne in specifične pogoje, bodo po postopku, opisanem v točki 6.6 tega javnega razpisa, ocenjene v skladu z merilom iz točke 4.4 in uvrščena na seznam razvrščenih vlog. Sredstva bodo na podlagi seznama razvrščenih vlog dodeljena med najvišje ocenjene vloge v vsakem sklopu do porabe sredstev.
Zadnji vlogi, ki bo na podlagi ocene še upravičena do sofinanciranja iz preostanka sredstev na posameznem sklopu, se dodeli ostanek razpoložljivih sredstev za sklop. V kolikor katerikoli vlagatelj odstopi od prijave, se sredstva dodeli naslednji najbolje ocenjeni vlogi, prijavljeni na posameznem sklopu.
3.3 Območje upravičenosti
Programsko območje izvajanja tega javnega razpisa obsega območje celotne Slovenije. Operacije, upravičene v tem javnem razpisu morajo v celoti ležati v mestnem območju (mestnem naselju ali naselju mestnega območja). Vozlišča P+R lahko ležijo tudi izven mestnega območja, v kolikor gre za zemljišča, ki so po občinskem prostorskem načrtu znotraj območja naselja, oziroma so v občinskem prostorskem načrtu predvidena za ta namen in znotraj sklenjenega območja stavbnih zemljišč, ki obsega mestno območje in neposredno okolico.
V kolikor operacija sega izven zgoraj opredeljenega območja upravičenosti, so upravičeni le deli operacije, ki bodo izvedeni znotraj območja upravičenosti. Stroški morajo biti v takem primeru jasno razmejeni.
3.4 Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je za vse upravičene stroške od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2020. Izjema so stroški in izdatki za izdelavo projektne dokumentacije, za katerega je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2017.
Operacija mora biti zaključena najkasneje do datuma upravičenosti izdatkov.
Projekti, ki so že zaključeni pred izdajo sklepa o izboru, niso upravičeni do sofinanciranja. Šteje se, da je projekt zaključen, ko je fizično končan ali v celoti izveden v skladu z določili pogodbe upravičenca z izvajalcem – na primer, ko je izdano uporabno dovoljenje in je izvajalec objekt predal naročniku.
3.5 Vlagatelj in upravičenec
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je občina. Upravičen vlagatelj na javnem razpisu so občine, ki
– imajo izdelano celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami in
– imajo na svojem ozemlju najmanj eno mestno območje (mestno naselje s pripadajočimi naselji mestnih območij).
»Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju. Podpis pogodbe je predviden skladno s poglavji 6.7. in 6.8.
3.6 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški nastajajo v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in dokumentacijo javnega razpisa. Stroški so upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije, so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene, so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja, nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so:
– nakup nezazidanih zemljišč,*
– nakup zazidanih zemljišč,*
– gradnja nepremičnin,
– vzdrževalna dela,
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
– investicije v neopredmetena sredstva,
– stroški informiranja in komuniciranja (do 10 % višine upravičenih stroškov operacije),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring).
*Nakup zemljišč (nezazidanih in zazidanih skupaj) največ do 10 % višine upravičenih stroškov operacije; za propadajoče lokacije in za nekdanje industrijske lokacije, ki vključujejo stavbe, se ta odstotek v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 lahko poveča na 15 %.
Neupravičeni stroški so:
– stroški uporabe osnovnih sredstev,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
– posredni stroški,
– davek na dodano vrednost,
– dodatna dela pri gradnjah nepremičnin,
– davek na promet z nepremičninami,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, razen projektne dokumentacije in nadzora ter investicijskega inženiringa, npr:
– svetovalne storitve, 
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno; 
– storitve izobraževanja in usposabljanja; 
– analize, študije in načrti z informacijskega področja;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev); 
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil. 
Do sofinanciranja niso upravičeni tudi drugi upravičeni stroški operacije, ki presegajo omejitve višine posamezne operacije glede na sklop ali omejitev višine upravičenih stroškov gradbenih del na parkirno mesto.
Priprava investicijske dokumentacije ni upravičena do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Ravno tako ni predmet sofinanciranja postavitev urbane opreme, namenjene oglaševanju.
3.7 Upravičenost stroškov in omejitve
Stroški morajo biti za potrebe ocenjevanja v projektantskih popisih del z oceno stroškov dosledno ločeni na način, ki omogoča preverjanje skladnosti z razpisnimi pogoji in merili ter omejitvami sofinanciranja različnih del (Obrazec 3b: Podatki o operaciji). Popis del oziroma investicijska dokumentacija mora vključevati tudi ločitev upravičenih in neupravičenih stroškov skladno z omejitvami.
Vse omejitve upravičenih stroškov so v neto zneskih.
Do sofinanciranja so upravičene operacije gradnje vozlišč P+R, ki so del javnega potniškega prometa in javnih sistemov za izposojo javnih koles v mestnih naseljih in so smiselno umeščena v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov, tako da omogočajo prestopanje z osebnega avtomobila na bolj trajnostna prometna sredstva. Izvedbena dela v okviru operacij P+R se bodo izvajala s ciljem izboljšanja sistema javnega potniškega prometa in sistemov za izposojo javnih koles ter spodbujanja njihove uporabe. Vozlišče P+R mora biti urejeno na način, da zagotavlja navezavo na uporabo javnega potniškega prometa ali sistema za izposojo javnih koles. Prestopanje mora biti vezano na postajo JPP ali na postajo javnega sistema za izposojo javnih koles. Vozlišča za prestopanje brez postaje, npr. iz avtomobila na lastno kolo ali sopotništvo (car pooling) ali parkirišče brez prestopne točke JPP ali sistema za izposojo javnih koles, niso predmet sofinanciranja po tem razpisu.
Vsi elementi investicije morajo biti neločljivo povezani z zagotavljanjem infrastrukture za P+R.
Stroški morajo biti dosledno razmejeni v primeru, da parkirišče ni v celoti namenjeno P+R. Upravičeni stroški so samo tisti, ki so vezani izključno na sistem P+R in JPP. Razmejitev mora biti jasno razvidna iz vloge.
Poleg samega zagotavljanja parkirnih mest je upravičen namen tudi prometna in urbana oprema vozlišča P+R, ozelenitev in druge ureditve za udobje potnikov, v skladu s smernicami za vzpostavitev sistema P+R.
Do sofinanciranja je upravičena osnovna in dodatna oprema P+R po 'Smernicah za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih' v poglavju 4.1.1. Tipologija opremljenosti, ne pa tudi dopolnilna ponudba vozlišča P+R.
Omejena je cena na enoto parkirnega mesta oziroma upravičenega stroška posameznega parkirnega mesta, glede na vrsto oziroma tehnologijo izvedbe in lokacijo.
Omejitev višine upravičenih stroškov gradbenih del je v primeru gradnje nivojskega vozlišča P+R 3.000 EUR na parkirno mesto, v primeru gradnje parkirišč vozlišča P+R tipa C v večetažnem objektu pa 10.000 EUR na parkirno mesto. V omejitev se vštevajo vsa gradbena dela na parkirišču, vključno z vsemi prometnimi površinami v sklopu operacije, namenjenimi motornemu prometu. Gradbena dela na objektih, ki niso neposredno namenjeni osebnemu motornemu prometu in parkiranju, čeprav so del vozlišča P+R (npr. čakalnice za potnike, postajališče JPP, kolesarnice, površine za kolesarje in pešce), so izvzeta iz omejitve, če so stroški v popisu in obrazcih nedvoumno ločeni. Stroški za gradbena dela na parkirišču, ki presegajo omejitev glede na število parkirnih mest, niso upravičeni in jih krije upravičenec iz lastnih sredstev. V kolikor iz projektantskega popisa z oceno stroškov ni razvidna razmejitev del, ki so podana v Obrazcu 3b: Podatki o operaciji, Izračun upravičenih stroškov glede na omejitve javnega razpisa, se v omejitev upravičenega stroška na parkirno mesto šteje vsa dela – skupna investicijska vrednost ukrepa.
Omejitev višine sofinanciranja za sklop I:
V sklopu I bodo sofinancirane operacije P+R vseh tipov. Višina sofinanciranja posamezne operacije je omejena na 2.005.018,79 EUR.
Omejitev višine sofinanciranja za sklop II:
V sklopu II bodo sofinancirana vozlišča P+R tipa C. Višina sofinanciranja posamezne operacije je omejena na 250.000,00 EUR.
4 Pogoji za priznanje upravičenosti, merila za ocenjevanje operacij in zahteve javnega razpisa
4.1 Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
VSEBINA POGOJA
DOKAZILA
Območje izvajanja
Operacija se bo izvajala v območju upravičenosti, opredeljenem v poglavju 3.3.
Obrazec 4: Izjava vlagatelja
Sprejeta celostna prometna strategija
Občina, v kateri se bo izvedla operacija, ima sprejeto Celostno prometno strategijo (CPS), ki je izdelana skladno s Smernicami za izdelavo celostnih prometnih strategij.
A) Občine, ki so izdelale CPS v okviru javnega razpisa MZI za sofinanciranje operacij CPS: Odlok ali sklep o sprejemu Celostne prometne strategije
B) Občine, ki niso izdelale CPS v okviru javnega razpisa MZI za sofinanciranje operacij CPS:
Poročilo o celotnem postopku izdelave CPS.
Odlok ali sklep o sprejemu Celostne prometne strategije.
Skladnost z akcijskim načrtom CPS
Vsi ukrepi operacije so predvideni v akcijskem načrtu Celostne prometne strategije (CPS).
Sklic na vsebine iz akcijskega načrta CPS v opisu operacije
Projektna dokumentacija
Za predmet operacije je izdelana projektna dokumentacija.
Projektna dokumentacija
Pridobljena dovoljenja in soglasja
Vlagatelj mora izkazati, da ima, oziroma, da bo do začetka izvedbe del za projekt pridobil vsa soglasja in dovoljenja. 
Zahtevana soglasja in dovoljenja oziroma terminski plan pridobitve.
Investicijska dokumentacija
Izdelana investicijska dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP mora biti izdelan tudi za projekte nižje od 100.000 EUR (4. člen)
Investicijska dokumentacija 
Sklep o potrditvi (datum, št. sklepa, žig in podpis odgovorne osebe)
Zaključena finančna konstrukcija
Operacija ima zaključeno finančno konstrukcijo, oziroma, ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah). 
Odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti označen z žigom kopija enaka originalu ter žigom občine (postavka, naziv, višina sredstev mora biti jasno označena). V primeru, da občina nastopa s sofinancerjem, je potrebno predložiti Sporazum/pogodbo o sofinanciranju s sofinancerjem za del ostalih virov, ki jih bo zagotovil sofinancer.
Minimalno število točk
Operacija mora doseči več kot 50 točk po merilu razpisa iz poglavja 4.4.
Točkovanje strokovne komisije po merilu razpisa.
4.2 Specifični pogoji za vozlišča parkiraj in presedi (P+R)
Izpolnjevanje specifičnih pogojev za posamezen ukrep odgovorna oseba potrdi s podpisom obrazca 3: Opis operacije. Izpolnjevanje vsakega pogoja mora biti preverljivo iz vloge.
Specifični pogoji za operacije sofinanciranja vozlišč parkiraj in presedi (P+R) se preverjajo v skladu s tipom vozlišča P+R glede na lokacijo. Vozlišče se glede na kriterije in podatke iz projektne in investicijske dokumentacije ter obrazložitve projekta uvrstiti v enega od tipov, pogoji se upoštevajo glede na tip P+R. Metodologija je podrobno opredeljena v 'Smernicah za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih'.
TIP VOZLIŠČA GLEDE NA LOKACIJO
Določitev tipa vozlišča P+R
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
A
Vozlišče v sistemu mestnega JPP z 10 minutnim ali krajšim intervalom, vsaj dve uri v jutranji prometni konici.
Obrazec 3: Opis operacije Kartografska predstavitev lokacije z oznako postajališča in proge JPP v opisu, veljavni vozni red.
B1
Vozlišče, s katerega potnik nadaljuje vožnjo proti centru mesta z JPP.
Obrazec 3: Opis operacije Kartografska predstavitev lokacije z oznako postajališča in proge JPP v opisu, veljavni vozni red.
B2
Vozlišče, s katerega potnik nadaljuje vožnjo proti centru mesta z javnim kolesom v skladu s Smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih.
Obrazec 3: Opis operacije Kartografska predstavitev lokacije z oznako postaje za izposojo javnih koles v opisu.
C
Vozlišče, s katerega potnik nadaljuje vožnjo z JPP v drug kraj (večje mesto).
Obrazec 3: Opis operacije Kartografska predstavitev lokacije z oznako postajališča in proge JPP v opisu, veljavni vozni red.
POGOJ GLEDE UPOŠTEVANJA SMERNIC
Določitev tipa vozlišča P+R
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
za vse tipe P+R
Projekt je pripravljen v skladu s 'Smernicami za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih'
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, projektna in investicijska dokumentacija.
POGOJI GLEDE LEGE
Določitev tipa vozlišča P+R
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
za vse tipe P+R
Del poti, ki jo uporabnik opravi z osebnim avtomobilom se skrajša.
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu.
za tipe A, B1, B2, C
Oddaljenost od cilja potovanja je vsaj 600 m.
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije izpolnjevanje se dokaže v opisu.
za tipe A, B1, B2, C*
Uporabnik z osebnim avtomobilom zaradi uporabe P+R ne vozi stran od siceršnje smeri (se z vožnjo dejansko ne oddaljuje od cilja potovanja).*
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu.
*
V primeru P+R tipa C na železniški postaji ali postajališču, dovolj oddaljenem od cilja potovanja, se zgornji pogoj ne ugotavlja.
POGOJI GLEDE POVEZANOSTI
Določitev tipa vozlišča P+R
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
za tip A
Povezava z JPP proti središču mesta vsaj na vsakih 15 minut (Ljubljana) ali 20 minut (Maribor) oziroma 30 minut (manjša mesta) med 6. in 18. uro, na delovni dan med šolskim letom.*
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu, veljavni vozni red v prilogi k obrazcu ali izjava v obrazcu
za tip B1
Povezava z JPP proti središču mesta vsaj na vsakih 15 minut (Ljubljana) ali 20 minut (Maribor) oziroma 30 minut (manjša mesta) v času jutranje prometne konice, na delovni dan med šolskim letom.*
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu, veljavni vozni red v prilogi k obrazcu ali izjava v obrazcu
za tip C
Povezava z JPP z vsaj 12 odhodi v vsako smer med 6. in 18. uro, na delovni dan med šolskim letom.*
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu, veljavni vozni red v prilogi k obrazcu ali izjava v obrazcu
za vse tipe P+R
Čas potovanja od razcepišča poti se ne podaljša za več kot 100 %.*
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu, izračun po metodi iz smernic v obrazcu 3b: Podatki o operaciji.
*
Zgornji pogoji se preverjajo ob predložitvi vloge za dodelitev sredstev.
V primeru uvedbe nove linije JPP je treba v vlogi podati izjavo o vseh potrebnih parametrih (trasa, frekvenca, cena) s katerimi bodo doseženi pogoji javnega razpisa, proga pa mora delovati ob začetku delovanja vozlišča P+R oziroma ob zaključku operacije.
V petletnem obdobju po izgradnji so dopustne prilagoditve prog in voznih redov P+R, v kolikor se na delovni dan med šolskim letom zagotavlja povprečno 85 % zasedenost parkirnih mest na vozlišču P+R z uporabniki P+R.
za tipe A, B1 in C
Od najbolj oddaljenega parkirnega mesta do postajališča JPP je največ 200 m peš, v primeru semaforiziranega prehoda se k razdalji prišteje 1,5 m za vsako sekundo rdečega intervala za pešce.
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu, izračun po metodi iz smernic v obrazcu 3b: Podatki o operaciji, prikaz v projektni dokumentaciji
za tip B2
Od najbolj oddaljenega parkirnega mesta do postaje za izposojo javnih koles je največ 100 m peš, v primeru semaforiziranega prehoda se k razdalji prišteje 1,5 m za vsako sekundo rdečega intervala za pešce.
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu, izračun po metodi iz smernic v obrazcu 3b: Podatki o operaciji, prikaz v projektni dokumentaciji
POGOJI GLEDE ZMOGLJIVOSTI
Določitev tipa vozlišča P+R
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
za vse tipe P+R
Število parkirnih mest glede na smernice. Dopustno je odstopanje do 50 %.*
Dopustno je tudi neizpolnjevanje pogoja, če tako izhaja iz prometnega modela.
Izjava v obrazcu 3: Opis operacije, izpolnjevanje se dokaže v opisu, izračun po metodi iz smernic v obrazcu 3b: Podatki o operaciji, prikaz v projektni dokumentaciji. Ob neizpolnjevanju pogoja poročilo o rezultatih prometnega modela.
za tip B2
Število parkirnih mest za avtomobile na P+R ne sme presegati števila stojal na postaji za izposojo javnih koles.
Izjava in podatek o zmogljivosti obstoječe ali projektirane postaje v obrazcu 3: Opis operacije, izračun po metodi iz smernic v obrazcu 3b: Podatki o operaciji.
*
V primeru P+R tipa C na železniški postaji ali postajališču, dovolj oddaljenem od cilja potovanja, se zgornji pogoj ne ugotavlja.
POGOJI GLEDE PARKIRNE POLITIKE
Določitev tipa vozlišča P+R
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
za vse tipe P+R
Izvajanje parkirne politike v mestu (vsaj plačljivo parkiranje na ulicah v središču mesta ali parkirni maksimum v OPN)
Opis parkirne politike v obrazcu 3: Opis operacije in cenik parkiranja na javnih parkirnih mestih (ob ulicah in na parkiriščih) v mestnem središču
za tipe A, B1, B2 in C
Za vsako parkirno mesto na vozlišču P+R ukinitev parkirnega mesta v centru, ali uvedba plačljivosti oziroma sprememba cene ali uvedba kratkotrajnega parkiranja na ustreznem številu PM, glede na smernice.*
Prikaz konkretnih PM, ki se bodo ukinila v obrazcu 3: Opis operacije, vključno s podatki o skupnem številu PM pred in po operaciji.
*
Zgornja pogoja se preverjata le ob predložitvi vloge za dodelitev sredstev.
V petletnem obdobju po izgradnji je dopustno nadaljnje urejanje mirujočega prometa v mestu v skladu s parkirno politiko.
za tipe A, B1 in C
Sistem dostopa na vozlišče P+R in plačila, vezanega na veljavno vozovnico za JPP preprečuje uporabo P+R za druge namene.
Izjava, opis v obrazcu 3: Opis operacije, sistem mora biti vzpostavljen do začetka delovanja vozlišča P+R
za tip B2
Sistem dostopa na vozlišče P+R in plačila, vezanega na izposojo javnega kolesa preprečuje uporabo P+R za druge namene.
Izjava, opis v 3: Opis operacije, sistem mora biti vzpostavljen do začetka delovanja vozlišča P+R
POGOJI GLEDE KONKURENČNOSTI
Določitev tipa vozlišča P+R
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
za tip A
Vozlišče je povsem konkurenčno vožnji v mestno središče, po metodi izračuna iz smernic je občuteni strošek uporabe P+R manjši kot občuteni strošek vožnje v mestno središče.
Izračun po metodi in predpostavkah o ceni iz smernic v obrazcu 3b: podatki o operaciji, KP+R ≤ 1
za tipa B1 in C
Vozlišče je deloma konkurenčno vožnji v mestno središče, po metodi izračuna iz smernic je občuteni strošek uporabe P+R največ dvakrat višji, kot ob uporabi osebnega avtomobila za vožnjo v mestno središče.
Izračun po metodi in predpostavkah o ceni iz smernic v obrazcu 3b: podatki o operaciji, KP+R≤ 2
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
4.3 Pogoji za kandidiranje v posameznem sklopu:
Sklop I:
V sklopu I lahko kandidirajo operacije, ki vključujejo gradnjo vozlišča P+R ne glede na tip (tip A, B1, B2 in C po Smernicah za vzpostavitev sistema P+R).
Sklop II:
V sklopu II lahko kandidirajo operacije gradnje vozlišča P+R tipa C.
Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za oba sklopa, lahko kandidirajo v obeh, kar je potrebno označiti v obrazcu 3: Opis operacije. V primeru, da bi bila vloga po ocenjevanju izbrana v obeh sklopih, bo upoštevana v tistem sklopu, ki bo s stališča vlagatelja finančno ugodnejši.
4.4 Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje vlog so, na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020:
– prispevek operacije k spremembi deleža opravljenih potniških kilometrov z osebnimi avtomobili v kopenskem prevozu na račun zmanjšanja uporabe avtomobila in izboljšanja kakovosti zraka v mestih,
– prispevanje k zmanjšanju obremenitve s hrupom v urbanih središčih ter
– prispevek k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema.
Merila so podrobneje operacionalizirana za potrebe načrtovanja vozlišč P+R.
Operacionalizacija meril je konkurenčnost uporabe vozlišča prevozu z osebnim avtomobilom, ki predstavlja metodologijo za oceno prispevka operacije k vsem trem merilom.
Komisija bo točkovala vloge glede na konkurenčnost uporabe vozlišča prevozu z osebnim avtomobilom. Točkovanje po merilu bo kriterij za izbiro operacije. Vsaka vloga na ocenjevanju lahko doseže največ 100 točk.
V prilogi javnega razpisa je obrazec 3b: Podatki o operaciji, ki izračuna oceno operacije. Vlagatelj mora obrazec izpolniti z zahtevanimi podatki o operaciji. Vsak podatek mora biti preverljiv iz dokumentacije vloge.
Izračun ocene operacije vozlišča parkiraj in presedi (P+R)
Ocena vozlišča (v točkah, od 0 do 100 točk) se iz konkurenčnosti P+R izračuna po formuli:
Ocena[t] = 100 – (50 * KP+R). Če je konkurenčnost 2 ali več, je ocena ukrepa 0.
Konkurenčnost se izračuna po metodi, podani v smernicah. Formule za izračun konkurenčnosti so:
KP+R= CP+R / COA
COA = tv*VOT + 2*Lv*KM + th*VOT + P
CP+R = 2*L'v*KM + (t'v + t'h + tt + tjpp + t''h)*VOT + R
pri čemer je:
KP+R – konkurenčnost vozlišča P+R prevozu z osebnim avtomobilom
COA – občuten strošek vožnje z osebnim avtomobilom do parkirišča blizu cilja potovanja, npr. v središču mesta
CP+R – občuten strošek uporabe vozlišča P+R in nadaljevanja potovanja do istega cilja z javnim prevozom
tv – čas vožnje z OA (min)
Lv – razdalja vožnje z OA (km)
t'v – čas vožnje z OA (min), od razcepišča do P+R (0 min, kadar je P+R ob razcepišču)
L'v – razdalja vožnje z OA (km), od razcepišča do P+R (0 km, kadar je P+R ob razcepišču)
th – čas hoje (min)
P – parkirnina (€/dan)
t'h – čas hoje od avta do postajališča (min)
tt – čakanje na JPP (polovica intervala v konici, v min)
t''h – čas hoje od JPP do cilja
tjpp – čas vožnje z JPP (min)
R – cena vožnje z JPP (+parkiranje na P+R, €/dan)
VOT – občutena vrednost časa (€/min); uporabi se vrednost povprečne mesečne neto plače za plačano uro v statistični regiji (podatek SURS, 2016)
KM – občutena vrednost kilometra uporabe OA (€/km); uporabi se vrednost 0,15 €/km.
Za vozlišča tipa B2 se v izračunu uporablja cena in čas vožnje z javnim kolesom.
Izračun konkurenčnosti vozlišča P+R (KP+R) je treba podati v obrazcu 3b Podatki o operaciji. Vsi podatki, uporabljeni v izračunu, morajo biti opredeljeni v obrazcu 3 Opis operacije v skladu s projektno in investicijsko dokumentacijo.
Merilo za izbor vlog z enakim točkovanjem
V primeru, da bosta imeli dve ali več vlog enako število točk, bo imela prednost vloga z višjim zneskom upravičenih stroškov.
4.5 Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava vlagatelja:
ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati Uredbo 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacij. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da operacija ne bo predmet nedovoljenih sprememb, in da izbrane operacije za podporo iz skladov ne vključujejo operacije, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave v skladu po preselitvi proizvodne dejavnosti zunaj programskega območja v skladu z 71. členom EU Uredba o skupnih določbah. Spremembe operacije so dovoljene zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja, do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Sestavni del investicijske dokumentacije mora biti analiza stroškov in koristi (v nadaljevanju ASK), izdelana v skladu z Delegirano uredbo komisije 480/2014 (členi 15. do 19.) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3. in Priloga III: metodologija za pripravo ASK). Pri pripravi si prijavitelji lahko pomagajo s Smernicami EK za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).
Upravičenec je zavezan MzI posredovati Poročilo o izvajanju investicijskega projekta, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti ter noveliran izračun finančne vrzeli najkasneje v 15 delovnih dneh od nastale spremembe.
Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom.
Občina mora zagotoviti tarifni model delovanja P+R, ki zagotavlja uporabo vozlišča za namen dnevne mobilnosti in preprečuje uporabo parkirnih mest za druge namene v času, ko je to rezervirano za dnevne uporabnike JPP in sistema izposoje koles.
Operacije mora prispevati k ciljem Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji. Zahteva je, da se omogoči gradbena predpriprava za kasnejšo nadgradnjo vsaj z vtičnicami za polnjenje električnih avtomobilov na vseh parkirnih mestih.
Evropski teden mobilnosti: v času Evropskega tedna mobilnosti, ki je vsako leto med 16. in 22. septembrom, mora občina na krajevno običajen način seznaniti občane z dejavnostjo občine v zvezi z izvajanjem aktivnosti tega javnega razpisa ter načrti občine na področju trajnostne mobilnosti na način, da bo prispevala k ozaveščenosti in pomenu trajnostne mobilnosti med občani. Vsebina bo prilagojena fazi izvedbe operacije, v kateri se bo nahajala občina v času Evropskega tedna mobilnosti.
Vsi izdelki morajo biti v slovenskem jeziku.
5 Način predložitve vlog
5.1 Razpisna dokumentacija/ vprašanja in odgovori
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vsi spodaj navedeni razpisni obrazci, vzorci in priloge.
– razpisni obrazec št. 1: oprema ovojnice,
– razpisni obrazec št. 2: osnovni podatki o vlagatelju,
– razpisni obrazec št. 3: opis operacije,
– razpisni obrazce št. 3b: podatki o operaciji,
– razpisni obrazec št. 4: izjava vlagatelja,
– razpisni obrazec št. 5: vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– razpisni obrazec št. 6: kontrolnik za popolnost vloge.
Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku je vsem prijaviteljem dostopna na: http://www.mzi.gov.si.
Odgovori na vprašanja, ki se bodo neposredno nanašala na ta javni razpis, bodo objavljena na spletni strani MZI.
Odgovorjena bodo le tista vprašanja, ki bodo poslana pisno na elektronski naslov mzi-mobilen.si@gov.si, z obvezno oznako, JR-TM_P+R/2017, najkasneje do 12. 3. 2018 do 12. ure pred prvim in 11. 6. 2018 do 12. ure pred morebitnim drugim rokom za oddajo vlog. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog do 15. ure.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba za javni razpis je Tadej Žaucer.
5.2 Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je sreda, 21. 3. 2018.
Morebitni drugi rok za oddajo dodatnih vlog, v primeru, da se v prvem ne dodeli vseh razpisanih sredstev, je torek, 20. 6. 2018.
Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na dan posameznega roka za oddajo vlog do 12. ure. Vloga se lahko pošlje po pošti oziroma odda v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30).
Vloga, ki bo dospela po poteku prvega roka, bo odprta na morebitnem drugem odpiranju vlog. V kolikor drugi rok za oddajo vlog ne bo potreben ali v primeru dospetja po poteku drugega roka, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis! Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (JR-UTM_P+R/2017)« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec št. 1: Oprema ovojnice), ki ga lahko vlagatelj izpolnjenega v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Vlagatelj odda vlogo v enem izvodu. Kopijo celotne vloge (obrazci z vsemi prilogami) mora hraniti v arhivu za potrebe kontrole izvajanja operacije. Prav tako mora hraniti v arhivu kopije vseh dokumentov, ki jih bo posredoval v morebitni dopolnitvi vloge in zahtevkov za izplačila s prilogami.
Vlagatelj lahko vlogo do roka umakne, dopolni ali spremeni.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
5.3 Navodilo za pripravo vloge na javni razpis
Vlagatelj mora do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis predložiti pravilno opremljeno zapečateno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente:
I. Oprema ovojnice (obrazec št. 1):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki o pošiljatelju,
– z x se označi tip vloge.
II. Osnovni podatki o vlagatelju (obrazec št. 2):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja/-ev,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja/-ev,
– obrazec št. 2 mora biti izpolnjen in priložen tudi v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko z imenom »2_podatki o vlagatelju_naziv vlagatelja_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v istoimenskem pdf formatu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben.
III. Opis operacije (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki (izpolnjuje se le zelene celice),
– z X se označi strinjanje z navedbami,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– zneski iz tabele Finančna konstrukcija operacije za črpanje EU sredstev morajo biti skladni z zneski iz investicijske dokumentacije,
– v primeru, da operacija zajema več ukrepov, se vrstice lahko dodajo,
– obrazec št. 3 mora biti izpolnjen in priložen tudi v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko z imenom »3_opis operacije_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v izvirnem (Excel) zapisu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben,
– za obrazec se po potrebi priloži ustrezne priloge.
IV. Podatki o operaciji (obrazec št. 3b):
– za vsak ukrep se izpolni ločen obrazec (izpolnjuje se le zelene celice),
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi potrjevanje izpolnjevanja specifičnih pogojev,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– obrazec št. 3b mora biti izpolnjen in priložen tudi v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko z imenom »3b_naziv ukrepa_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v istoimenskem izvirnem (Excel) zapisu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben,
– obrazcu morajo biti priložene priloge, ki so potrebne za dokaz izpolnjevanja pogojev in merila.
V. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4):
– z X se označi strinjanje z vsemi navedbami v izjavi,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
VI. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 5):
– obrazec na vsaki strani parafira odgovorna oseba vlagatelja.
VII. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi strinjanje z navedbami v izjavi,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
VIII. Priloge:
– Celostna prometna strategija občine,
– Investicijska dokumentacija,
– Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije,
– Projekt za izvedbo (PZI),
– Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) oziroma terminski plan pridobitve,
– Gradbeno dovoljenje oziroma terminski plan pridobitve,
– Vsa potrebna soglasja nosilcev urejanja prostora, oziroma terminski plan pridobitve ali izjava projektanta, da soglasja niso potrebna,
– Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije/zaključeni finančni konstrukciji.
Priloge k vlogi morajo biti predložene le v elektronski obliki na elektronskem mediju (CD/DVD/USB).
Projektna dokumentacija mora biti predložena v elektronski obliki v zapisu .pdf ter .dwg, .dxf ali podoben zapis. Popis del s projektantsko oceno se predloži tudi v zapisu .pdf in izvirnem zapisu.
Investicijska dokumentacija mora biti predložena v elektronski obliki v zapisu .pdf.
Stroški operacije in ostali finančni izračuni morajo biti v evrih (EUR), izračuni na dve decimalni mesti.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi.
6 Postopek in način izbora
6.1 Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval minister.
6.2 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za prvi krog bo predvidoma 22. 3. 2018. Za morebitni drugi krog bo odpiranje predvidoma 21. 6. 2018.
Odpiranje vlog bo na sedežu Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani in ne bo javno. Vse pravočasno prispele in pravilno opremljene vloge bo strokovna komisija odprla in pregledala.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagatelja (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
6.3 Zaupna narava dokumentacije
Člani strokovne komisije bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
6.4 Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo v roku petnajstih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila komisija (največ 15 dni).
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati elementov, ki bi vplivali na vsebino ali vrednost operacije:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki so predmet ocenjevanja na podlagi meril razpisa in vplivajo oziroma bi lahko vplivali na razvrstitev vloge.
Na glede na prejšnjo točko sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih slednji odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena.
Strokovna komisija lahko po dopolnitvi vloge, v kolikor bo to časovno še izvedljivo, pozove prijavitelja še k pojasnilu eventualnih nejasnosti v vlogi.
6.5 Zavrženje vlog
Vloga bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če:
– je bila oddana prepozno,
– je nepravilno označena,
– ni oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis,
– če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden.
Prav tako bodo zavržene vloge, ki na podlagi poziva k dopolnitvi:
– ne bodo dopolnjene,
– bodo dopolnjene prepozno ali
– ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom na dopolnitev (neustrezno dopolnjene vloge).
6.6 Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo po prejemu popolnih vlog preverila izpolnjevanje pogojev za priznanje upravičenosti in specifičnih pogojev za operacije sofinanciranja vozlišč P+R.
V kolikor iz predložene dokumentacije ne bo razvidno izpolnjevanje pogojev ali specifičnih pogojev strokovna komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi oziroma pojasnilu, na katerega mora vlagatelj podati odgovor v največ 15 dneh. V primeru nepopolnosti dopolnitev oziroma pojasnil se vloga zavrže.
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in specifične pogoje, ter bodo skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo ocenjene s strani strokovne komisije na podlagi meril tega javnega razpisa. Vloge bodo na podlagi ocene (števila doseženih točk) razvrščene od najvišje do najnižje na seznam razvrščenih vlog.
Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju za vsak rok za oddajo vlog vodila zapisnik.
Vloge bodo izbrane za sofinanciranje za vsak sklop posebej, glede na oceno, pri čemer bo prvi vlagatelj na seznamu, prijavljen na posamezni sklop, prvi upravičenec za dodelitev sredstev v tem sklopu. Sredstva se dodelijo najvišje uvrščenim vlogam na seznamu razvrščenih vlog, do porabe sredstev.
V primeru, da bi bila posamezna vloga lahko uvrščena med izbrane projekte v obeh sklopih, bo uvrščena med izbrane projekte sklopa I, razen v primeru, da bi bilo za vlagatelja finančno ugodneje, da se uvrsti med izbrane projekte sklopa II. V takem primeru se med izbrane projekte sklopa I uvrsti naslednja vloga na seznamu razvrščenih vlog.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministru za infrastrukturo.
6.7 Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku največ 60 delovnih dneh od datuma odpiranja vlog. O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo.
Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mzi.gov.si
6.8 Pogodba o sofinanciranju
Ministrstvo in izbrani vlagatelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih dejavnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Pogodba o sofinanciranju, ki je priloga razpisne dokumentacije, je vzorčna. MZI si pridržuje pravico, da vzorec pogodbe pred podpisom spremeni. Prejemnik lahko podpis pogodbe zavrne. V tem primeru se šteje, da je odstopil od vloge na javni razpis. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe s strani prejemnika ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MZI. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. S tem projektom vlagatelj ne more kandidirati v naslednjem roku za oddajo vlog.
V primeru, da prejemnik sredstev želi predhodno odstopiti od svoje vloge za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti MZI, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
6.9 Pravno sredstvo
Zoper sklep Ministrstva za infrastrukturo pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.
Ministrstvo za infrastrukturo