Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Ob-3694/17, Stran 2977
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo v določenih objektih Ministrstva za kulturo«
1. Povabilo k oddaji prijave
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo določenih objektov Ministrstva za kulturo (Uradni list RS, št. 69/17) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za kulturo.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana.
Nosilec javnega razpisa: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki je bilo imenovano skladno s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo določenih objektov Ministrstva za kulturo (Uradni list RS, št. 69/17).
Ime javnega razpisa: »Energetsko pogodbeništvo v določenih objektih Ministrstva za kulturo«.
Številka javnega razpisa: 4110-1/2017.
Podatki o koncesijskem aktu: Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo določenih objektov Ministrstva za kulturo (Uradni list RS, št. 69/17; v nadaljevanju: Uredba).
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.
Območje izvajanja koncesije: območje izvajanja koncesije obsega:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Cankarjev dom
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Št. stavbe: 3, k.o. Gradišče I (1721)
Parc. št.: 36/1
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Narodni muzej Slovenije
Prešernova ulica 20, 1000 Ljubljana
Št. stavbe: 57, k.o. Ajdovščina (1725)
Parc. št.: 2961, 2960, 2959
Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Št. stavbe: 174, k.o. Ljubljana mesto (1728)
Parc. št.: 164/2
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Slovenska filharmonija
Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana
Št. stavbe: 566, k.o. Ajdovščina (1725)
Parc. št.: 3225
Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10,
1000 Ljubljana
Slovensko narodno gledališče Maribor
Slovenska ulica 27, 2000 Maribor
Št. stavbe: 2339, k.o. Maribor Grad (657)
Parc. št.: 1505, 1504/2
Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 5. 2. 2018 do 9. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, dne 5. 2. 2018 ob 10. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci
Skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitleji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podani v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– udeležba koncedenta na prihrankih,
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Nosilec javnega razpisa bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma najkasneje do 31. 8. 2018.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gp.mk@gov.si, pri čemer morajo navesti sklic na javni razpis številka 4110-1/2017. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 25. 1. 2018. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani nosilca javnega razpisa.
Ministrstvo za kulturo