Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Št. 3310-40/2017/3 Ob-3684/17, Stran 2960
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr., v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
javni razpis 
za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
Shema državne pomoči:
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44057(2016/XA)
Razpisana sredstva:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.000.000 EUR,
od tega: 
– za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (sklop A) skupno 3.000.000 EUR,
in sicer za: 
– enostavne naložbe skupno 2.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;
– za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike (sklop B), skupno 3.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 4.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 15. 1. 2018 do vključno 16. 4. 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 22. 12. 2020.
Cilj operacije:
Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
II. Predmet podpore
1. Podpora je v skladu s 83. členom Uredbe namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
2. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
3. Majhen obseg predelave lesa iz 1. točke tega poglavja pomeni:
– do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
– do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
– do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
– do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
– do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.
4. Naložbe iz 1. točke tega poglavja so glede na velikost:
– enostavna naložba je naložba do 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.
III. Upravičeneci: upravičenci do podpore v okviru tega javnega razpisa so določeni v 84. členu Uredbe.
IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev podpore so določeni v 86., 100. in 101. členu Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
– stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške novih strojev in opreme se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16) ter Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17);
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v seznamu. Za stroške, ki so navedeni v seznamu mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
– če vrednosti niso določene v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.
3. Podpora se ne dodeli za stroške v skladu s 96. členom Uredbe.
4. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v skladu z 98. členom Uredbe.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril za izbor iz 87. člena Uredbe, ki se v skladu s tretjim odstavkom 87. člena Uredbe podrobneje določijo v tem javnem razpisu, določena pa so tudi v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani MKGP: https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_4_sprememba.spr_6_3.pdf. Vstopna meja točk znaša 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk.
2. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopne meje točk iz prejšnje točke.
3. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa je lastnik gozdnih zemljišč.
4. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno glede na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) ter pravni status upravičenca (ločeno za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, ter ločeno za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki) ter so:
4.1. Merila za kmetije z dopolnilno dejavnostjo – Sklop A
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
50
Racionalnost porabe javnih sredstev
10
20
Interna stopnja donosnosti
20
20
Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti za polni delovni čas
10
10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
20
Koeficient razvitosti občin
5
5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
15
15
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
20
10
Več faznost proizvodnega procesa
20
10
4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM
20
20
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)
20
20
Skupaj
100
100
Vstopna meja točk
40
40
4.1.1 Ocenitve za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 10)
Navodilo: 
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz Priloge 8 prijavnega obrazca.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz Priloge 9 prijavnega obrazca.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2017 kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2017 kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa;
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. Če je posamezni strošek, ki prispeva k okoljskemu prispevku naložbe prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji.
5 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
5 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.1.2 Ocenitve za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 20)
Navodilo:
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2017 kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2017 kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
10 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa;
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. Če je posamezni strošek, ki prispeva k okoljskemu prispevku naložbe prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji.
5 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
5 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.2 Merila za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki – Sklop B:
Merila
Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
50
Interna stopnja donosnosti
20
30
Število zaposlenih v podjetju
10
10
Število na novo ustanovljenih delovnih mest
10
10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
15
15
Koeficient razvitosti občin
10
10
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
5
5
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
15
5
Več faznost proizvodnega procesa
15
5
4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)
30
30
Skupaj
100
100
Vstopna meja točk
40
40
4.2.1 Ocenitve za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz Priloge 9 prijavnega obrazca.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2016 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
15 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa;
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe so se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. Če je posamezni strošek, ki prispeva k okoljskemu prispevku naložbe prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji.
5 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
5 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
5 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
4.2.2 Ocenitve za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna poslovnega načrta.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2016 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 5)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
5 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa;
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. Če je posamezni strošek, ki prispeva k okoljskemu prispevku naložbe prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji.
5 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
5 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
5 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 88., 89., 103. in 106. členu Uredbe.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v skladu z 90. členom Uredbe.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev se izvaja v skladu z 91., 92., 93., in 93.a členom Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo za posamezen sklop.
3. Vlagatelj vloži vlogo na naslov, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v tem javnem razpisu.
4. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vzorčna oznaka ovojnice je določena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen kmetijam z registrirano dopolnilno dejavnostjo in
– sklop B, ki je namenjen podjetjem, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki.
6. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva proporcionalno razdelijo na preostali sklop iz istega javnega razpisa, na katerem zaprošena sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
7. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni sklop javnega razpisa. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
8. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na posamezni sklop javnega razpisa dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 40 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 30 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 15 odstotkov;
– tehnološki vidik naložbe: 15 odstotkov.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 88., 102., in 104. členom Uredbe.
2. Upravičenci, ki so dolžni v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, označiti vir sofinanciranja, lahko kot dokazilo k zahtevku priložijo fotografije, s katerih je razvidna označitev.
XI. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15). Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij, iz Priloge 2 Uredbe.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano